Dato: 28. oktober 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 28 October 1836.

Det var et smukt, langt Brev De sendte mig. Vignetten af Odense har jeg nu i sort og i Farver, en saadan fik jeg paa Brevet i Dag, Deres Fader sendte mig. Tak ham for hans venlige Ord; da De idag faaer Epistelet, sender jeg intet til ham, De pille de bedste Hilsner heraf og bringe ham. Da nu Provindsbyerne Odense og Helsingr have Deres Brevpapir med Vignetter, kan vi i Kjbenhavn ikke vre ringere og jeg har for i Dag valgt en Prospect af Kongens Nytorv seet fra Theatrets Facade110 . Gaarden tilvenstre med den transparante Uhrskive er Hovedvagten; i den store Hjrnegaard ved Gothersgaden boer Dandserinden Mad: Kretschmer111paa frste Sal; i samme Hide, Hjrnet af store Kongensgade, hire Side, boer Jomf. Zrza. Det er alt hvad mrkeligt jeg kan udpege Dem. Statuen har De og Sstrene lst om. Pladsen kommer ellers for i min ny Roman, som neppe faaer Navn af "Graat i Graat". - Af anden Deel har jeg frste Kapittel frdig, der skildres vor, vistnok brillanteste Natur-Scene, og som endnu ingen Digter har berrt. Det er Vandringen over Sundet mellem Sjlland og Skaane, naar Isen er lagt til. Svenske Bnder drive Qvg over, Reisende kjre og gaae. Forandring af Strm og Vind, kan pludselig bryde Isen, i en halv Time kan der blive aabent Vande, Iisstykkerne prsses paa hinanden, skrues i Veiret. Sundet synes en forbiglidende Gletsche. Det er skrkkeligt naar Mennesker er derude. Da jeg var i Helsingr saae jeg dette Skuespil og Meislings Pige, som kom paa Isen fra Sverrig, fortalte paa sin Maade den store Fare de havde vret i. Min Skildring gjr en gribende Indtryk paa de jeg har lst den for. - Renzos Bryllup har jeg nu omarbeidet til en dramatisk Digtning med Musik af forskjellige Komponister. Nu kan den da ligge 3 a 4 Maaneder hos Cencores og derpaa- forkastes. Hartmann vente vi hjem fra hans Udenlands Reise paa Sndag eller Sndag otte Dage. Jeg har skrevet en Sang til ham, hans Venner ville synge den hos Agent Zinns112 . Fru Hartmann har bedet mig helse Deres Tante Augusta; ved samme Leilighed kan De bede hende skrive mig til. Jeg har nu ogsaa Gigt i Hnderne og i Fdderne. Fru Drewsen siger det kommer af mit Vellevnet.

[Nogle Linier af Brevet er her skaaret bort].

Ved denne lutherske Fest113 skulle nu alle Mennesker, ligesom i katholske Lande gaae med Kors, men her hnge de paa Brystet. Kors og Tegn vente alle i disse Dage paa. Jeg er forniet med at faae Tegn til Langelinie. Alle mine ldre Venner ere blevne til noget, Collin, rsted114 & & - Det hele faaer ellers Udseende af en Hoffest og gamle Morten vil vist glde sig i sin Grav. Den anden Festdag er jeg mellem de Syngende i Universitets Bygningen, Texten er af hlenschlger115 og ret smuk, hvad skal man skrive? Musikken af Jensen har vist stor Virkning. - Professor Jensen har nu fuldendt mit Portrt, det er srdeles heldigt. Sidste Uge har det vret udstillet i Kunstforeningen og Alle satte det ved Siden af Jensens bermte Portrt af Troels Lund116 , der bestemt er det bedste han har malet. Damerne sade paa Stole rundt om, med Kikkerter, og saae paa Digteren, der virkelig der, seer hist genial ud! jeg finder - deilig. Og tnk Dem da, at hos Collins siger Louise jeg har seet Dem see meget bedre ud for her har De Deres "skave Ansigt." (Kjbenhavnsk Talemaade). Naa, jeg er glad, kan jeg saaledes komme til Efterkommerne. "Den Gjerriges Datter"117 bliver mesterligt spilt af Fru Heiberg. "Den Gjerrige": Rosenkilde, er ikke god. Holst derimod fortrffeligt. Frste Aften vandt det stormende Bifald, tredie Gang blev det nsten udhysset. Jeg ynder det ikke! Det er stetisk uskjnt, men har megen Theater Efect og naar det mne skal behandles, saa er det godt gjort. Schweitserhytten118 gjr ikke Lykke. Faaborg spilte deri, men saa skrkkeligt ud, saa de maatte tage Rollen fra ham og give Kirkheiner; denne synger nu ikke, som hiin og saa hyssede man, skjndt den frste havde ved sit Udvortes der, nsten Alle imod sig. Det gjr mig ondt for ham; hans Stemme er virkelig smuk! - Jomf Fjeldsteds119 Ansigt er uden al Bevgelse og tager sig derfor ikke saa godt ud i Svngjngersken. Sylphiden gives om 14 Dage, en ganske ny Skov?Decoration er malet dertil. Hillerup er jo kommet her tilbage. Jeg har ikke seet ham. Ungdommen her taler en Deel om Hillerup og Hempel. Han vinder ikke i sine ldre Dage. Man taler om at Carl Bagger skal i Hillerups Sted hos ham120 .

Oehlenschlger er da ikke blevet Etatsraad ved Reformations Festen, ved de to Formlinger blev han ogsaa forbigaaet. Schnberg, Marschalats Secretairen er bleven Etatsraad. De taler i Deres Brev om min Roman, og gjr mange feilagtige Gjtninger; Gouvernanten har De sat Dem for at finde ganske utaalelig og det er hun slet ikke, Stakkel! nsten et Aar har hun levet ene og alene ved Thevand, det var alt hvad Flid kunde skaffe hende; hun var i sin Ungdom ved Trampes121 Troup i Odense, men forlod det, paa Grund af sine moralske Anskuelser. Der seer De, det er en respectabel Pige! De sprger om det er Christian der bliver saa ulykkelig, og jeg maa svare ja. "Det er dog mrkvrdigt", sagde Jette Wulff da jeg lste hende sidste Capitel af frste [Del] hvor de har meget tilflles med Jules Janin122 , hans sidste Roman er et [Mester]vrk og jeg synes at hre ham i Deres Roman! Vidste jeg nu ikke meget godt, at De slet ikke kan fransk vilde jeg sige: han har studeret Jules Janin, ligesom Hertz studerede Baggesen, men De er original, som Jules Janin og det forbauser mig at to Digtere, saa langt fra hinanden, ganske fle og tnke eens!" - Sidste Capitel i frste Deel, er forresten kun en Efteraars Scene i Nyhavn, som jeg hver Dag kan opfatte den. Skibsdrengen sidder i det vaade Tougvrk, den kolde Tesnee falder og i Huset tt ved er Brnebal. Men hvorledes aabenbare det Hele sig? Ja det er Knuden. Min Skipper Peter Vik, siger selv Lieutenant Lsse, er ganske vittig! Ham vil alle Gode holde af og altsaa har han Deres og Familiens Gunst. Min Skildring af Broholm er vistnok original. Nu skal jeg have fat paa Odense. Sidste Gang satte jeg kun noble Scener [ind] alligevel skelede man ondt, nu skal jeg skele! der skal komme mange morsomme Characterer ! - men nu nok herom! [Det glder] mig at den lille Knudsen saa venlig tnker paa mig [ ] min dle Frken Schleppegrel, sender De mig aldrig [....] ser De Ida Hansen da siig at jeg tnker ret venligt paa [hvor] smukt hun lavede Kaffe til mig, hvor kjrlig og g[od hun] altid var og at jeg ved Bordet fik Lov at vre [ ] Lnge har jeg ikke flt mig saavel, som nu! Hele Sommeren var jeg i Grunden syg; nu har jeg begrebet Klimaet og klder mig som Grnlnder jeg er i Uldent saa man vil gyse ved at hre det gennemgaaet og saa har jeg faaet en smuk Klook, som jeg kan drapere mig med, lapse lidt, thi jeg er ung, fler mig lapseung, nu jeg er rask! Op og ned af stergade gaaer man! "Seer Du! Det er Digteren!" hvidske Damerne og saa "skaver man sig". - I nste Uge skal vi have stor Concert i Foreningen for de mange berlinske Professores123 her er! Skade at Deres Fader ei blev saalnge! saa god Concert, som i Foreningen faaer man dog ingensteder og denne Gang har jeg faaet bragt istand at vi faae et Chor af Norma med det Thema hvortil jeg har denne Sang: hun er saa hvid min Hjertenskjr! - De kan tro, jeg skal skjre igjennem. Siig Deres Fader, at jeg har vret i Stadt Lauenborg, men at der ingen Kalosker var, ellers havde de strax gjemt dem: han maa have glemt dem et andet Sted. Han lovede mig rebkkelunde, tr jeg uden al for stor Uforskammenhed huske derpaa. Det lille fremstaaende Huus, med Renden ned ad Muren, skraaes over for Jomf: Jensinius, vil jeg rigtignok heller have, det kunde de jo paa en fiin Maade sige Faderen. Jeg vilde saa gjerne have just Heggen hvor man seer Vandrenden; thi det er dog oppe i den mine Forldre havde deres semiramiske Have og som nu gjr Virkning i den ny Roman. Hils Deres Moder og alle Sstrene. Caroline skulde forflttes nogle Uger til Kjbenhavn, for at bruge Munterhed, som Brndcuur ! Bedstemoder kunde ogsaa nok reise, naar bare Tanten fattede det Forst, at gjre Arangementet i kortere Tid end Reisen varer! Siig det vil ogsaa vre srdeles interessant for den liden Smut124 ! Klap ham en halv Gang fra mig! Hils isrdeleshed [....] Deres broderligt hengivne E. S.

Kaja Plum og hendes Frken Sster sige De, at jeg ret ofte tnker paa dem, i min nye Roman skal jeg see at anbringe deres Lysthuus i Odenseaae, jeg husker det godt fra gamle Dage, da det lille Skib hang der under Loftet125 . - Kornblomst Krandsen Kaja gav mig har jeg endnu, den er visnet, men som hos Novalis staaer endnu de blaa Blomster for mig og skulle blomstre i min Digtning.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus