Dato: 4. november 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

4. Novbr. 1836.

Til den Kgl. Theaterdirection.

Anmodet af Hr. Syngemester Zinck om at skrive ham en Text til et Syngestykke, udarbeidede jeg Renzos Bryllup, der, efter hans egne Ord at slutte, fyldestgjorde ham. Det var nu i Foraaret, at Texten blev indsendt; omtrent tre Maaneder derefter erholdt Hr. Syngemester Zinck et Brev, hvori, som en Betingelse for Textens Antagelse, overdrages ham "Ansvaret for den Skjbne tykket maatte have paa Scenen saavel med Hensyn til Text som Musik". Da ingen Ddelig fuldkomment kan paatage sig et saadant Ansvar, og vi heller ikke ret indsaae, hvori et saadant bestod, da Componisten altid staaer for ren eller Vanren af sin Musik, og Forfatteren ligeledes for Texten, blev Hr. Syngemesteren ngstelig og jeg tog mit Stykke tilbage. Jeg har nu sat mig i det eneste Tilflde, hvori der kan siges: "han har Ansvar for Text og Musik", jeg har underlagt Syngenumerne bekjendte Melodier. Dialogen og Sujettet selv har undergaaet Forandring. Renzos Bryllup indsendes saaledes omarbeidet, og jeg haaber, at Stykket i sin nye Form, selv alene ved Musikvalget, vil kunne holde sig paa Repertoiret. Mine to sidste indleverede Arbeider ere blevne forkastede; Afslag har jeg erholdt naar jeg vovede at ansge om Directionens Gunst. Alt dette, gid jeg maa feile, bringer mig til at troe, at jeg ikke besidder denne, og under saadanne Omstndigheder arbeider en Forfatter med Ulyst. Desuagtet forsger jeg endnu engang at indsende et Arbeide, der vistnok vil vise enhver Kyndig, hvorledes jeg i den senere Tid har lrt at beregne den sceniske Effect og Musikens Kraft. Her er ingen stor lyrisk Flugt, Handlingen gaaer Slag i Slag, som jeg troer det i et Stykke af denne Art maa vre. Det er ei beregnet paa kun at lses, men at sees opfrt, en digterisk Udmaling vilde forfeile sin Virkning; Farverne deri vre Fremstillingen og Musiken! Denne sidste har Hr. Repetiteur Paulli paataget sig at arrangere. Hvad Stykket selv angaaer, da fordrer Udstyrelsen ingen nye Udgifter. Overbeviist om at originale Arbeider ikke bedmmes strngere end Oversttelser, vil jeg haabe, at min Virksomhed ikke denne Gang igjen har vret forgjves.

rbdigst H.C.Andersen

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (184)

[Kladde]

Anmodet af Hr Syngemester Zinck om at skrive ham en Text til et Syngestykke, udarbeidede jeg "Renzos Bryllup", der, efter hans egne Ord at slutte, fyldestgjorde ham. Det var nu i Foraaret, at Texten blev indsendt til directionen for de Kongelige Skuespil; omtrent tre Maaneder derefter, erholdt Hr. Syngemester Zinck et Brev, hvori, som en Betingelse for Textens Antagelse, overdroges ham: "Ansvaret for den Skjbne Stykket maatte have paa Scenen, saavel med Hensyn til Text, som Musik". Da ingen Ddelig fuldkomment kan paatage sig et saadant Ansvar, og vi heller ikke ret indsaae, hvori et saadant [overstreget: Ansvar] bestod, da jo Componisten altid staaer for ren eller Vanren af sin Musik og Forfatteren ligeledes for Texten, blev Hr. Syngemester Zink ngstelig og jeg tog mit Stykke tilbage.

Jeg har nu sat mig i det eneste Tilflde, hvori der kan siges: han har Ansvar for Text og Musik", jeg har underlagt Syngenummerne bekjendte Melodier. Dialogen og Sujettet selv har undergaaet Forandring. Renzos Bryllup indsendes saaledes omarbeidet, og jeg haaber at Stykket i sin nye Form, selv alene ved Musik Valget, vil kunne holde sig paa Repertoiret.

Mine to sidst indleverede Arbeider ere blevne forkastede; Afslag har jeg erholdt naar jeg vovede at ansge om Directionens Gunst. Alt dette, gid jeg maa feile, bringer mig til at troe, at jeg ikke besidder denne, og under saadanne Omstndigheder arbeider en Forfatter med Ulyst; desuagtet forsger jeg endnu engang at indsende et Arbeide, der vistnok vil vise enhver Kyndig, hvorledes jeg i den senere Tid har lrt at beregne den sceniske Efect og Musikens Kraft. Her er ingen stor lyrisk Flugt, Handlingen gaaer Slag i Slag, som jeg troer det i et Stykke af denne Art maa vre! Det er ei beregnet paa kun at lses, men at sees opfrt, en digterisk Udmaling vilde forfeile sin Virkning; Farverne deri vre Fremstillingen og Musikken! Denne sidste har Hr. Repetiteur Pauli paataget sig at arrangere. Hvad Stykket selv angaaer, da fordrer Udstyrelsen ingen nye Udgifter. Overbeviist om at originale Arbeider ikke bedmmes strngere end Oversttelser, vil jeg haabe, at min Virksomhed ikke denne Gang igjen har vret forgjves.

rbdigst

H.C.Andersen

Kjb 4 Nov 1836

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 176-77)