Dato: 18. november 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenh: 18 Nov 1836.

Rigtignok havde jeg ventet at erholde et Epistel fra Dem fr jeg skrev igjen, men De lader det blive ved magnetiske Breve, de jeg kun i sonambul Tilstand kan lse. Venskabelige Epistler svarer De frst seent paa, ligesom jeg selv, derimod Forretnings Breve? Ja nu ville vi see hvor hurtig De da er. Dette er altsaa et Forretnings Brev. Vil De til Afbenyttelse i min nye Roman, skaffe mig flgende at vide, saa sikkert, at jeg kan stte det i en trykt Bog 1) Var 1816 allerede Gravene paa St Knuds Kirkegaard brolagt. (Det er et srdeles poetisk Skue at see, ikke som Byron siger: "Grsset blge let over Graven", men Graven stenet til). 2) Hvilket Aar blev Taarnet revet ned af Graabrdre Kirke? 3) Havde 1816 Skyttelaget, som nu, 3 Ntters Sviir, paa Klubben, brugte de en Harlequin der og kalder man ikke de tre, som gaae med Baandene (NB. hvilke Farver?) Skyttelaugs Kongen, Kronprindsen og Arveprindsen? 4) hvilket Aar blev Leths paa Aalykkegaarden adlet? 5) Hvad Aar kjbte Deres Bedstefader de gamle Liigstene, som ligge i Tolderlund. 6) Var det 1818 eller tidligere at der var en stor Fest i Kongens Have til re for Prindsessen, Haven var illumineret. See, det var nu en heel Deel Sprgsmaal, jeg har flere, men disse ligge mig nrmest paa Hjertet. Kan De ellers skaffe mig noget sregent fra Odense i Aarene 1816 og 17 er jeg Dem meget taknemmelig. Fru Lesse har vel fortalt Dem om de komiske Personer der i Romanen ere hensatte i Odense: Manden hedder Hr Knebus og Konen Madam Knebus, de boe paa St Hans Kirkegaard, der er for ieblikket min Helt. -

Paa Mandag, seer jeg af Hempels Avis, de skal have i Odense: "Skilles og mdes"126 , det haaber jeg da Bedstemoder faaer at see. Siig mig hvem der spiller Gesandten, Louise og Augusta. Placaten kunde de gjerne gemme til mig. I Skne er det nyeligt opfrt under Tittel af "Skilsmisse og terseende." - Af den nyere Tids forbausende Begivenheder er den at ehlenschlger forleden Aften har vret ude hos Heibergs og der lst sit nye Stykke: Den unge Skuespiller127 hvori Fru Heiberg skal spille Hovedrollen. Digterne ere altsaa blevne Venner, som er jo meget gldeligt. Nu har De jo faaet Carl Bagger til Hempels, gid han maa finde Ro og Glde der. I Holsts Nytaarsgave kommer af ham et deiligt Digt "Dampskibet Lven". - Af mig kommer fire Digte: l) Rosenknoppen, 2) Et Liigvers 3) Skjn Jomfru 4) Sang til Komponisten Hartmann ved hans Hjemkomst. I Blichers Unions?Kalender kommer: en rigtig Soldat128. Naar Deres Fader er i Englehumeur, klapper ham da paa Kinden, at jeg faaer det lille Huus med Tagrenden og Herregaarden rebkkelunde. - Paludan Mllers nye Bog hedder: Eventyret i Skoven. Personerne have betegnende Navne: Galemathias en Philosoph. Stjerneskud en Digter. Bagflk en Skomager. Fldeskjg en ung Herre o. s. v. Mere veed jeg ikke. Af F. J. Hansen129 kommer et Par Digte. Lieutenant Lesse har vret i Odense, han var kun tre Dage, derfor gjorte han intet Vesit, jeg troer nu at det fortryder ham; da han ikke havde talt med Deres Fader her i Byen, troer jeg det generede ham at sige: jeg er den og den! Fru Lesse hilser mange Gange. Deres Fader har gjort Lykke hos hende. Vil De hilse Kalkar og hans Fru fra mig, jeg stter stor Priis paa den Vesit han aflagde hos mig, jeg skal gjengjaelde den doppelt. - Fra Lorenzen130 paa Broholm har jeg endnu ikke hrt et Ord om den tydske Udgave af Improvisatoren, vil De ikke bede Procurator Hansen131 ; om at skaffe mig den. Hils hans Datter og Frue. Hvorledes leve Sstrene? Moder og Fader, Bedstemoder og Tante. Den sidste kunde gjerne lade sin Veltalenhed forstene i Sort paa Hvidt og sende mig det. Haabet voxer Dag for Dag, kan jeg tnke, det er dog en Glde. Den smutske Familie lever dog vel? Vil De, fra mig, gratulere Generalinden paa Aalykkegaarden132 . Hils Knudsens og Frken v. Sleppegrel. Jeg er i Dag ikke ret vel, derfor bliver mit Brev ogsaa noget svageligt. - Seer De Frknerne Plum da siig at jeg ret ofte tnker paa dem. De odenseiske Situationer i den nye Roman skal vistnok virke godt ind paa Lungerne. Alle Romanens komiske Personer, fra st og Vest, samler jeg der hos den knebuske Familie. Hr. Knebus er det frste musikalske Talent, det solide, som nogensinde Odense har eiet. Det er sandt! jeg har et Sprgsmaal endnu til de 6 tidligere. Var der ikke endnu 1816 gamle Folk i Odense, som gik med Paryk, trekantet Hat og Knbenklder; jeg synes at have seet slige Characterer. Fr hen i Sommeren kommer den ny Roman neppe ud, ja mueligt faaer De den at hre i Manuskript fr den trykkes. Den bliver tre Dele; 1 er nu frdig. Fortl mig hvad Fru Lesse udpeger Dem, som det bedste deri. Jeg vil troe "Steffen?Karret", det er den frste Characteer i denne Bog, som jeg har seet Taare over i det collinske Huus. Alle, selv Lieutenant Lesse, er enige om at min Peter Vik er vittig, men Lesse troer at Fru Drevsen har skrevet alt hvad han siger. Fru Drevsen derimod tror at Hertz har hjulpet mig med den. Andre troe at det er et begeistret Resultat af at lse Maryat, men jeg kjender ikke en Bog af denne Forfatter. Peter Vik er en udfrt Characteer, som Kammerjunkeren er det i "O T". Han, Hr og Mad Knebus, Gouvernanten, Krigsraaden og Kammerherren ere de komiske Personer. Christian, Skrderen, Luzie, Naomi og Steffen-Kareet de tragiske. Skjnt Fru Lesse siger at der ikke er noget tragisk i hele Bogen, men en Bitterhed, som er skrkkelig. Nu kan De, nste Aar, selv see. - I nste Uge venter jeg et langt Brev.

Deres broderlig hengivne Forfatter til Improvisatoren, O T og 6, 7, nye Romaner.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus