Dato: November 1836
Fra: Henriette Hanck, Johan Hendrik Trtzscher Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d: [Nov. 1836]133

God Dag gode Andersen ! Tak for Deres ene Brev, jeg mener det venskabelige, det andet var jo et Forretningsbrev og havde den egentlig omhandlede Gjenstand undtagen, Noticerne til Deres Roman og hvad der vedkom den, lidt tesneeagtigt ved sig d. v. s. som om det var givet med den Flelse: "Har jeg faaet begyndt kommer jeg til at fuldende, skjndt Gud veed det koster Overvindelse!" - Deres frste Brev har gldet mig meget, det var i mine Tanker skreven i saa lykkelig en Stemning, som den hvori jeg nsker og haaber at De vil modtage disse Linier. Jeg har klappet Fader paa begge Kinder, ikke til Opmuntring; men til Tak fordi han har skaffet medflgende Efterretninger hvormed han alt har beskreven en sidste Side i mit Brev, havde det ikke vret Tilfldet, havde jeg taget et strre Stykke Papir, nu maae jeg skrive saa smaat som om disse Linier skulde til Italien, ellers kan jeg ikke sende Dem den lange Skrivelse De nskede. Fader har idag tegnet Deres lille Fdrenehuus og nsten fuldendt rbklunde; men da han nu Klk. 3 maa paa Skolen bliver det ikke ganske frdigt, "da det", som han siger "ikke er saa let at male en Herregaard, som en Digterbolig," denne sidste har De her, Herregaarden flger med mine nste Linier. - Ikke sandt det er en god Fader jeg har? han fortjener nok at gjre Lykke hos Fru Lesse! - De sprger hvad Fr. L. har sagt om Deres Roman; intet isrdeleshed hvad Personerne og Gangen i den angaaer, kun at den i almindelighed interesseerer hende srdeles, og uendelig poetisk (isr 8de Capitel) og endog staaer meget over Deres foregaaende Arbeider, endelig hvad hun har sagt Dem selv; de comiske Scener har hun slet ikke berrt. Etatsraad Leths Familie kommer dog ikke med i disse? begge de Gamle vare agtvrdige Folk og slet ikke latterlige, Moderen ligger syg i denne Tid, som man siger af Sorg over Datterens ny Forbindelse med en Mand der i Aands?Cultur staaer lige saa langt under hende som i Stand. - Peter Vik og Knbus ere Navne paa endnu levende Mennesker her i Byen, vi havde for flere Aar siden en forskrkkelig styg, men meget god Pige, der blev gift med en Skrder Knbus her i Byen der saae saa besynderlig ud, som om han havde vret hngt, og var skaaren ned igjen, vi Brn vare nsten bange for ham desuagtet var Jane og jeg til Pigens Bryllup, nu ere de Begge tilligemed 3 Brn dde, hans Broder derimod er Skomager her i Odense, og hrer med sin hele Familie til de Hellige134 . - Deres Helt, formodentlig den unge Greve, har De intet fortalt mig om, hrer han ikke med til de tragiske Personer? - Det fornjer mig at der er vittige Scener i Deres Bog som alene ere vittige, eller maaskee endog humoristiske, jeg har mere tnkt mig disse som sarcastiske eller naive, jeg lnges med stoer Intresse efter Deres Manuscript, som De maaskee medbringer hvis De besger Lykkesholm til Sommer. Jeg saae da i Mandags Deres: "Skilles og mdes", vi vare 12 her fra Familien, deriblandt Bedstemor Oncle Oldenborg og Tante Jane135 (en sd Kone med et herligt aabent Ansigt) vare herude, og vi havde taget to Loger. Comediehuset var nsten fuldt som sieldent er Tilfldet; men Spillet som De nok kan tnke Dem hjst maadeligt. Jeg er ikke enig med mig selv om Jyderne have sagt Fr Heiberg eller Provindserne den strste Sottise ved at kalde Jfr. Falk136 "Provindsernes Fr Heiberg", jeg troer den er lige stoer for dem begge. Jfr F var da baade Augusta og Louise, hvorimod en Mad Steiner til Slutningen tog Moderens Rolle. I den frste Scene med Francesco Hr. Werlig der omtrent saae ud som en smuk Kudsk og sang det deilige Potpouri under al Kritik, strikkede hun saa ivrig at jeg hvert jeblik ventede at hun skulde tabe en Maske, og da der var slet oplyst paa Scenen gaae hen til Lamperne for at tage den op, "ned til Rihnen" sang hun som naar Barnepigerne ville synge Brnene isvn; men igjen vkke dem med deres Skrigen, Finalen i frste Act gik til min store Forbavselse utrolig godt, saa godt at jeg kom til at ryste derover. Edouard og Kunigunde declamerede og sang en Herr Srensen med saa megen Afvexling og Liv at den morede srdeles. Johan en Herr Lindgreen spillede ret godt i begge Afdelinger. "Gud hvor det Stykke er vittigt", sagde Fr K- som sad ved Siden af mig netop i en Scene hvortil hun formodentlig ikke vilde anvende sit sdvanlige Mundhld: "hvor det er rrende," fordi det havde passet der, "vores Fuldmgtig skriver saamen ogsaa Vers!" og nu fulgte en Indbydelse til at besge hende for at hre disse.- Schleppegrell var ogsaa i Theatret i blaa Turban.- Jeg har ikke kunnet bringe hende deres Hilsener da vi i lang Tid ikke have seet hende hos os, for et Par Maaneder siden var jeg buden til Chokolade hos hende, men maatte undskylde mig og skylder hende derfor en Visit endnu. - Plakaten har jeg, som De bad mig gjemt. Den ligger i mit Skrivebord ved et smukt lille Kobberstykke af Madonna som Gehr. Blow137 engang har forret mig, og som det faldt mig ind De maaskee kunne benytte til deres Improvisator hvori jo Gudsmoderen saa ofte omtales hvis jeg kan skaffe Dem deres tydske Exemplar som jeg skal gjre mig al Umage for, saa putter jeg det deri, hvortil det dog egentlig er for stort, det passer bedre til den danske, jeg har saa mange Erindringer af den kjre gamle Mand: Ring, Sybord, Skrivety o s v, at det vist ikke kan kaldes Letsindighed af mig at give denne Ubetydelighed bort - Frken Plumerne har jeg bragt Deres Hilsen og sagt Caja hvad De har skreven om Lysthuset og hendes Krands, det var saa smukt og poetisk at jeg nok kunne huske det, jeg skal hilse Dem fra hende, imorgen er det Thabitas Geburtsdag. - Ida Hansen har jeg ikke seet siden i Sommer hos Knudsens, hun er i Korup, har Jane Knudsen138 ; sagt mig, jeg har givet hende (Jane) en af de mange Hilsener De i Deres frste Brev sendte hende og Familie. - Det er ret et kjedelig Brev De faaer fra mig; men jeg kan i Aften slet ikke samle mine Tanker. - Paa Sndag er der Slvbryllup paa Christiansdal139 , der bliver en stor Fest hvortil der alt i flere Dage er bleven gjort Tilberedelser. Jeg tager nok derop med Fader og Moder, Fader nsker det, og jeg tror man har godt af at komme lidt oftere blandt andre Mennesker, end jeg paa de sidste Par Aar har gjort, man taber ellers saa let Interessen for dem og bliver derved egoistisk og eensidig, dog er det ikke af lutter Fornuft Jeg tager med, nej det er ogsaa i Betragtning af, at jeg har syet mig en ny Silkekjole som jeg har Lyst til at pynte mig med, det interesserer mig desuden at see fremmede Ansigter. De smukke Vrelser, den klare Belysning opliver mig, og jeg bilder mig nogle Timer ind at jeg er en fdt Selskabsfugl, og dog efterlader en saadan Aften en Tomhed hos mig der er mig piinlig, jeg er ogsaa somoftest hjemme hos Fader og Moder de tage saa sjlden ud og jeg tnker altid paa hvormeget jeg maaskee engang naar Dden har bervet mig dem vilde give for, at jeg da kunde samle de Timer hvori jeg for en flygtig Fornielse, en tom Adspredelse har forsmt deres Selskab, dog det var slet ikke det jeg vilde skrive om. - Det er jo herligt at Deres Portrait ligner saa godt, jeg kan nok tnke mig hvad Fr Collin kalder deres Skaveansigt. Fr Bgel synes jo bedst om det naar De er livlig og taler meget, jeg synes nu at det klder Dem bedst at vre alvorlig, forstaaer sig jeg mener ikke Tolderlund?Humeuret. - Jeg havde saa gjerne lest det Digt De skrev over Fru Wulff140 , det skal vre saa smukt har jeg hrt; jeg seer nu aldrig de kjbenhavnske Blade. Der er flere Digte blandt Deres samlede Poesier, som jeg heller ikke kjender, forleden fik jeg saaden en Lyst til at lse dem; men man har dem ikke her i Byen som egentlig er en Skam. - Agnete har jeg sendt til Milo141 for at indbindes, den skriftlige Dedication foran lader jeg skjre ud og klbe paa det ny Bind saa skal den staae der en Ulfeldts Sttte

Forrderen Hans Christian Andersen

Til evig Skam, Spot og Skjndsel !

Ovenstaaende skal hverken vre en Opmuntring eller en Bebreidelse, troe for alting ikke det! Jeg haaber De kjender mig saa godt at en Ting jeg paa denne Maade havde skaffet mig aldeles vilde tabe Interesse for mig nej da denne store Vittighed just faldt mig ind fik jeg saadan en inderlig Lyst til at anbringe den, thi jeg er i Aften saa njsom at jeg selv har moret mig over den, De kan jo i Tankerne stte den ved Siden af Fr Bgels Censurhul fra i Sommer, og tnke at vi have vret lidt forstyrrede begge To. De sprger til mine Sstre, de ere Gudskeelov alle raske. Louise er meget tilfreds paa Gldensteen, Grevinde Bernstorff142 er srdeles vakker og gjr meget af hende, Caroline har nylig vret en 14 Dage derude. De siger at den Sidste skulde komme til Kjbenhavn for at bruge Munterhed som Brndkur; men det er desvrre et Middel hun endnu er ganske uskikket til at modtage, det er det Eneste som for jeblikket forknytter os Alle, ellers have vi det jo saa godt, jeg skjnner ogsaa ret derpaa, mit Helbred er godt i Vinter, mine Kjre herhjemme raske, Brnene gjre mig daglig Glde, Fr Lesse skriver mig jevnlig til og De fler dem "lapseung". "Der gaaer en skrkkelig Bitterhed gjennem Deres ny Bog" fortller De mig rigtignok Fr. Lesse har sagt; men det vilde gjre mig alt for ondt til at jeg kan beslutte mig til, at troe det, jeg har kun nogle faae Gange i mit Liv havt en dyb Flelse af Bitterhed, og det mere paa Andres en paa mine egne Vegne; men denne Flelse har gjort mig saa ulykkelig, at det bedrver mig inderligt at tnke at De i saa hj Grad skulde kjende den. - De gaaer frem i deres Konst, Verden erkjender det, hvor mange Beviser har De ikke derpaa, Deres Stilling er sorgfri, og Deres Venner holde af Dem, hvorfor kan De ikke vre lykkelig? bliv ikke vreed det er maaskee ubeskedent af mig at sprge om, men mit Hoved er angrebet i Aften jeg veed neppe hvad jeg selv skriver, Levvel kjre Andersen. Mine Forldre Thea og mine andre Sstre sende Dem de venligste Hilsener, bring ogsaa min til Fr Lesse. Om 8 Dage begynder jeg at vente Brev.

Deres ssterlig hengivne Henriette H.

[J. H. T. Hanck:]

Svar paa de Sprgsmaal, som Jette ikke veed Rede paa.

1. Gravene paa St. Knuds Kirkegaard vare allerede brolagte 1802, da jeg (J. H.) kom til Odense, og denne uskjnne Skik er siden troligen vedligeholdt der; men Frue og St. Hans Kirkegaarde ere derimod planerede, og tildeels beplantede med Blomster.

2. Graabrdrekirkens Spir, der gik spidst opad, og var tgget med Bly, blev solgt til Nedbrydelse 1805, til Tmrermester, nu Brand-Insp. Langhoff, for 500 Rdlr. cour. - Eller og han fik 500 Rdlr for at nedbryde det? Taarnmuren derimod stod kullet og gennembrudt indtil d. 12te Maj 1817, da det blev trukket ned med paaspndte Touge i Pr. Guvernrens og en Mngde Honoratiorers Nrvrelse. - Jeg var just den Dag paa Sanderumgaard og savnede det frst paa Hjemvejen; saae altsaa ikke Faldet, men vel Sporene deraf, thi Taarnet var faldet bagud, og havde knust Hospitalskirkens Gavl, med det ttindenfor staaende Alter, samt Prste? og Degnestolen, hvilken Nedbrydningens Entreprenrer, Langhoff og Bardram, der havde kjbt Kirkeskroget for 5700 Rbdr siden paa deres Regning maatte istandstte som de nu er, efter min Tegning143 .

3. Skyttelauget havde d. 11. Juni 1816 sin Skyttelaugs-Svir, ligesom baade fr og siden; - den er i den senere Tid bleven baade kortere og honnetere. Davrende Harlekin var rimeligviis den fordrukne Haarskrer Guldanabel144 - Kongens Baand er rdt Kronprinsens grnt Areveprinsens guult. Alle med Slvskildter.

4. Afgangne Etatsr. Frands Jochum Leth er nok ingensinde formelig optaget i Adelstanden; men han blev udnvnt til Etatsr. i Foraaret 1816, efterat hans Datter - som nu skal hede Madam Neergaard145 , siger man - var bleven forlovet med General Ahlefeldt. Hans Rang medfrte altsaa personlig Adel; men ikke videre!

5. Ligstenen over O. Bagger kjbte min Svigerfader paa Auctionen, da Graabrdrekirkens frste Nedbrydelse begyndte efter Biskop Hansens Forslag, - altsaa 1806 eller 1807? Men Mindetavlen med Baggerslgtens Portrtter, som staar i Forstuen paa Marieshy, blev ham gratis udleveret paa Grund af, at han nedstammede fra en af O. Baggers Dttre.

D. 29de Juni 1817, som var en Sndag, var Kongens Have illumineret i Anledning af Pr. Car. Amalias 22de Fdselsdag, som havde vret om Lrdagen. - Afg. Gerstcker sang til Guitaren. Nste Sndag d. 6. Juli var Bgeskoven ved Christiansdal illumineret og stort Selskab samlet der! - D. 10. Juli besgte Prinsen og Prinsessen tilfods Marieshj, ganske jevnt, og uden Flge.

Bedstefader Iversen gik 1816, som indtil sin Dd, med afstudset (Genie)-Paryk, med korte Beenklder, og Halvstvler, med stribede Strmper. Han ejede kun eet Par Pantalons i sit Liv, og dem arvede jeg efter ham, da de vare nsten ubrugte. Ivrigt saaes ogsaa Pidskeparykker og trekantede Hatte paa flere gamle Borgere: Peder Rasmussen146 , Glarmester Pflug147 . Sadelmager Mide148 var nok En af de Sidste, der aflagde dem, fordi han havde intet Andet.

1816, d. 7. Januar gav Pr. Fr. lste Gang stor offentlig Cour paa Odense Slot, og nste Sndag d. 14de var han lste Gang i St. Knuds Kirke, d. 28. fejrede han lste G. Kongens Fdselsdag her paa Slottet. D. 4. Marts stiftedes det dramatiske Selskab, hvori jeg spillede lste Gang d. 29 Marts Leonard i den Stundeslse.

(Langs Randen af Henriette Hancks Brev):

Dette bliver en reen Indtgt for Thiele149 ; thi De kommer ganske vist til at kjbe Dem et Forstrrelsesglas ! J H.

(Med Henriette Hancks Haand):

Det er godt Fader ikke skal lse det.

Jeg har mindet Tante A. om at skrive.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost