Dato: 25. december 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenh: Juledag 1836 Allesammen!

Et gldeligt og lyksaligt Nytaar ! Dette Epistel gjlder Dem Alle lige fra Bedstemoder i det ene Huus til Ragazo150 i det andet. Hvad siger jeg, ragazo! han existerer jo kun, som Homeer, Schackspeare og andre bermte Folk i Erindringen, dog De forstaaer min Mening, dette er en Samtale, gjennem Pennen, med hele Familien; uden paa har jeg sat: til Henriette Hanck, da hun vist er den eneste, som glder mig med Svar, dog nu br de Andre, i det mindste under Svaret, stte deres Navne. Det var en lang Indledning. Jette vil rimeligviis kalde den en stor Sneeflok, thi mit sidste Brev til hende var jo "Tesnee"! et, i sig selv, fortrffeligt Udtryk. Min hjerteligste Tak til Faderen, for den lille Digterbolig, Tiden har arangeret Drene om paa Huset, men de lade sig vel ved Dkfarver flytte om igjen, jeg stikker derfor Stykket i min Mappe naar jeg engang igjen seer min Fdeby. - Det er sandt, nu husker jeg frst paa det, De maa endeligt, fr De tager dette Brev i Haanden, lade det dyppe i ddike, thi H. C. Andersen og 3/4 Deel af Kjbenhavn er befngt af Choleras Forlber Lagrip! ja jeg er endnu vrre. I tre Uger har jeg vret Patient. Sygdommen begyndte, med en meget interessant Fornemmelse i Halsen, en Knude kom paa Struben, jeg maatte have Omslag, holde Dit, blive inde. Det var en "Farunkel" jeg havde faaet. En Snees af mit Bekjendtskab have faaet denne fortrffelige Gevxt, der hos mig fik Strrelse af et Hnseg. De, som faae den i Ledet af Fingrene skulle lide meest. De komme som Lagrippen af det vaade Veir. I 7 Uger have vi da alle vret i Vandet, kun om Natten var man en Smule i det Trre. Det regnfulde Veir i saa lang Tid, regner jeg for det samme, som at have vret i Vandet, og hvorledes kan et Menneske holde det ud. I de sidste Dage ere flere hundrede Soldater komne paa Hospitalet, bliver det saaledes ved, skulle Landtropperne indkaldes. - Jeg har kun kunde taget ud kjrende, og saa have de ude lavet Havresuppe til mig. Det er et glimrende Klimat. Selv i Dag, ligger min Billet til Kirkekonserten ubenyttet. Jeg sidder i min Sofa, sladdrer med mine Kjre i Odense og har et italiensk Klimat, Rgelse og Havresuppe paa Kakkelovnen og Bordet fuldt af Vesitkort og Presenter. Jeg har saa inderligt meget at fortlle. Humeuret er ogsaa ret godt. Hver Gang, jeg kommer til Odense er jeg jo forskjellig har De sagt, frst iaar begynder man at mrke i Kjbenhavn mit Aar?Skifte. Nu skal jeg vre vittig! Det troer De nu ikke, men jeg kan skaffe Dem mangfoldige Menneskers Underskrift. Lieutenant Lesse vil rimeligviis tilfie at Vittighederne bestaae i Ordspil. Om jeg holder Couleur, til De seer mig, tr jeg ikke love, derfor vilde jeg nske at De var her i Byen, mens jeg har denne behagelige Farve. Iaftes havde vi Comedie i Studenter Foreningen151 , jeg havde bearbeidet et fransk eenacts Stykke til en Vaudeville i fem Acter og den gjorde megen Lykke. Navnet var: Soufleurens Benefice eller Opfrelsen af Herman von Unna, Prindsen af China og Sylphiden. Jeg udfrte selv den tragiske Skuespillers Rolle, men var da saa syg at jeg maatte kjre hen og hjem, men spilles skulde der og jeg skal have skildt mig srdeles godt fra det. Secretair Suenson (som i Nytaarsgave fra danske Digtere skriver under Mrket: ?) udfrte ganske mesterligt Soufleurens Rolle. En Hr. Philipsen152 var Dandserinden Taglioni og havde paa egen Regning ladet sig sy en af de nyeste Pariserdamekjoler af rosenrdt Silke, filerede Strmper, atlaskes Sko og en Hat til 11 Rdlr (?) alle de Andres Dragter vare ligesaa smukke. Efter dette havde vi et Efterspil: "Nu gaaer Ballonen", som var skrevet af Fabricius, Suenson, Lorck153 , Philipsen, Arnesen og Simonsen, eller, som det hedte paa Placaten: af Adskillige. Scenen var i en Luftbalon og der var malet en ny Decoration som viiste Kjbenhavns Taarne. Frste Act var glimrende, anden Act derimod noget mat. - De fli over Rusland, Italien og mange Lande og paa hvert Sted gik een af de Reisende ned i "en Faldhat", som Brn bruger den. Tilsidst naaer Ballonen Maanen, her stod en Soldat og nu vidste de ikke hvilket Sprog de skulde tiltale ham paa. Philipsen begyndte med Hebraisk, derpaa med Grsk, Latin, Mesopotamisk, men Soldaten forstod ikke et Ord. Nu talte de Dansk og Soldaten svarede, thi det danske Sprog taltes just der, da strste Delen af den danske Adel have sine Godser deroppe i Maanen. I Anledning af de Fremmedes Ankomst, befalede Borgemesteren der, at der skulde vre Fuldmaane. I min Vaudeville gjorde isr Lykke 5te Acts Begyndelse, hvor Orchestrets Medlemmer synge og modtage de spillende Damer mellem sig, og disse derpaa i et stort Syngenummer klattre op over Lamperne for at tage Plads bag Couliserne. Af stetiske Nyheder have vi da "Luftskibet", der bliver interessant fordi rsted har skrevet det. Paludan-Mllers nye Bog mishager154 ; jeg gik til den i Forudstning at holde af den, apotheosere den, men jeg kan ikke. "Eventyr i Skoven" er uhyre vagt og de komiske Scener hist platte; derimod er Ideen i det lille Stykke: Alf og Rose, nydelig. Dagens Anmldelse var til at kaste op over, men Overskou har aldeles ingen Smag! - Romanen Brdrene Grnning, troer jeg at vre skrevet, enten af Rosenkilde eller af Commandeur Wulff155 , jeg har ikke lst den, thi Alle sige den er meget slet, derimod skulle de nye Noveller, isr "Tante Francisca" have megen vrd! - Med min Roman gaaer det lidt langsomt, dels for Studenterkomedien, dels for min Upasselighed. "Renzos Bryllup" er antaget156 . Jeg fik et grovt Brev fra Directionen, min Ven Molbech havde skrevet det, at de antog det, men at det skulde gaae fem Aftener med godt Huus, uden Mishags Yttring, thi i Tilflde heraf tilfaldt hele Indtgten Theaterkassen. En Ting de herefter vilde gjre ved flere originale Stykker. Jeg lod da sprge, hvad de forstode ved "Mishagsyttring", da selv det bedste Stykke kunde tre, fire Mennesker hysse af og dog kunde det holde sig paa Repertoiret, de svarede da, at det vilde de ikke sige fr Stykket havde gaaet fem Aftener. - Jeg gik ind paa den naragtige Betingelse; hele Indtgten faaer nu rimeligviis Theatret, men bag efter skal Publicum faae Directionens Brev og saa ere de da, som sdvanligt, prostituerede. Balletten Sylphiden er smuk, Musikken middelmaadig157 men Maskineriet og Skov?Decorationen minder ganske om Paris, der dandses i Luften og paa Trgrenene uden at man seer Snorene, dog vor Pige havde seet disse, hun sagde, "de simple dandsede paa Gulvet og de "sele" (Herskabet) i Luften". Til Kongens Fdselsdag faae vi en ny Ballet i tre Acter, Don Quicote. Stramboe skal vre Sanco Pansa. Studentercomedien bliver, rimeligviis i denne Uge opfrt for Damer. - Mine Presenter jeg har faaet ere srdeles gode, isr den fra Fru Bgel, som er ret frstelig. Men nu lev vel! Nytaarsmorgen haaber jeg at faae et langt Brev. Tante Augusta er i min Gjld og skriver hun nu ikke, da skal "en slem Dame", i den nye Roman hedde Augusta Seborg. Nu veed De det! Hils Plums! Deres meget hengivne H. C. Andersen

Frken v. Schleppegrel nskes et gldeligt Nytaar. Knudsens helses srdeles; siig at Nicolai Portrt er kommet ud, det br anskaffes til hans italienske Reise; jeg har ham i Ramme med "Reiser"158 . Det er begge to jo "Reisere". Fortl mig lidt om C. Bagger.

.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus