Dato: 4. januar 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Kirstine Marie Iversen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 4. Jan.1837.

Tak for Deres moderligt sindede Brev! De har tnkt paa mig den sidste Aften i det gamle Aar; det var smukt og kjrligt! Derfor griber jeg strax Pennen og takker Dem. Den Aften var jeg hos Collins, kun Brnene og jeg, der regnes med til Brnene vare der; da Klokken slog tolv, [overstr: gik jeg med Snnen] drak vi det nye Aars Skaal, og jeg gik med Snnerne hen i Studenterforeningen, hvor fem glimrende Juletrer ventede. Jeg havde kun kjbt eet Nummer og vandt et engelsk Lexicon; Lorck havde ti Nummere og vandt ei en Smule; men jeg har Lykken med; hvo veed, om jeg ikke, fr dette Brev sendes bort, kan slutte med: "Jeg har ogsaa vundet et Malerie i Kunstforeningen! paa Torsdag trkkes der og saa seer jeg, om Skjbnen under mig lidt Mere for mine 8 Rdlr. om Aaret, end det at see paa Malerier! I den sidste Tid har Adgangen staaet aaben for Alle og Enhver; der var over 40 Malerier udstillede; det var noget for Deres Datterbrn at see! jeg undte dem det ret! - Jeg er endnu syg, men gaaer dog ud! mere end 3/4 af Kjbenhavns Beboere ligge. Lagrippe tager nu en ond Characteer; der er saa mange, som faae Inflamation i Brystet. Lgen besger mig daglig og jeg maa for at forebygge Ondet tage Brystdraaber, da Hosten er srdeles strk. Der er saa mange Soldater paa Sygehuset at der tales om at Borgerne skulde gjre Vagt. Hos Vulffs, Collins, Fru [overstr: rsted] Lsse, Hartmanns &. &, overalt ligge to eller tre; hos den engelske Minister ligge 11. Forleden var det nr ved at Theatret havde blevet lukket; man kunde intet Stykke give, saa spilte Fru Heiberg og Phister dog, men halvsyge. Det er hist komisk at hre den uendelige Hosten i Theatret; der er ikke et Secunds Ophr og Enkelte hoste, saa man ikke hrer relyd. Jeg har det ellers sjleligt vel! Gid De kunde see mig i mit hyggelige Hjem, naar Maschinen staaer paa Bordet, Rgelsen damper fra den varme Kakkelovn og jeg selv i min nye, smukke Sloprok paraderer i Sophaen, mellem Bger, Blade og Kobberstik. Aldrig har jeg / begyndt noget Aar med saa rolig og glad Anskuen, som dette. Jeg har dog mange fortrffelige Mennesker, som holde af mig! Dag for Dag fler jeg ogsaa, at mit aandelige Vrd, om jeg saa tr kalde det, som er mig givet af Gud, paaskjnnes. Jeg har faaet fra Tydskland flere glimrende Critikker over Improvisatoren og i de sidste Dage en meget fordeelagtig Anmldelse over min Harzreise, der, som De veed, er udkommet i Breslau. Heiberg, ehlenschlger (mellem Poeterne), alle vore saakaldte frste Mnd, vise mig srdeles Agtelse og Venlighed; tidt forekommer det Hele mig som en Drm; thi jeg husker endnu saa klart mit Barndoms Liv, min hele Fattigdom. Mit Liv er jo et poetisk Digt; jeg maa sagtens vre Digter! Den fattige Vadskerkones Sn, der lb med Trsko paa Fdderne i Odense Gader, er dog alt saa vidt, at han behandles som Sn i Huset hos en af Danmarks meest agtede Mnd og har Venner mellem vrdige og herlige Mennesker. Mellem min Tidsalders gode Digtere maa man nvne mig; men jeg vil mere! Gud forlene mig Kraft der til, mellem Danmarks frste Digtere, mellem Holberg og ehlenschlger vil jeg nvnes, men der er et Spring endnu et stort Spring; det fler jeg godt, skjndt jeg ikke holder af at tale om det. Vor Herre maa tage mig under Armene; det hjlper ikke, jeg lfter Benene! men friskt Mod! En stor Digter her, og en, endnu strre, i den anden Verden, det er mit Forhaabnings Billede, og det er jo en daarlig Soldat, der ei tnker paa at blive General, siger Ordsproget. Hver Dag, fler jeg, lgger Erfaring til min Tanke; mit Aandelige er i det sidste Aar, fra min Udenlands Reise var endt, forunderligt udviklet; denne Vinter selv, har forandret mig meget; nu vilde en stor Reise gjre et glimrende Udslag. Er det ndvendigt at skee, da vil det skee, skjndt jeg ingen Muelighed seer der i; men i Tillid til Menneskets Bestemmelse er jeg ingen Christen, men en Tyrk./

Den 7 Jan. 1837.

Nei, jeg fik da intet Maleri i Kunstforeningen; en Radering var Alt! I nste Uge skulle vi have vor Juleaftens-Studenter-Comedie for Damer; jeg vil see indtagende ud. Endnu hoster jeg; men Lagrippen er nsten dunstet bort; i Dag skal jeg forsge med varme Bade, vil jeg kun have godt deraf! jeg pakker mig ind! Deres Svigersn fandt mig saa vinterkldt i Efteraaret; nu skulde han see mig! jeg har faaet nogle deiligt varme Kalosker af Gummi-elasticum; de holde Fdderne varme, som om de vare i en Bagerovn.Endnu ligge af Byens Beboere og Lagrippen udarter til Bryst Inflammation og Skarlagensfeber. Kongen har vret betnkelig syg.Frst igaar erklrede Lgen ham uden Fare! Det er formeligt pestagtigt, saaledes smitter det Alle. Man har Feber, og Huden skaller af. Tak Deres Datter for det halve Brev, jeg fik fra hende; hun holdt op, just som det blev meget morsomt. Beed Jette skrive mig et smukt langt Epistel til, og hjlper ikke Bn, saa brug bedstemoderlig Myndighed. Hvad mon Tante Augusta, som ikke kan lide mine Brne-Eventyr, sige til, at Heiberg erklre disse at staae hit over Improvisatoren og O.T., og at Eventyrene ville give mig det strste Navn i vore Litteratur fremfor Romanerne. "Tommelise" kommer nu ud srskildt mellem et Udvalgt af danske Digteres Arbeider. Min nye Roman, erklre Alle, som have hrt den, for aldeles forskjellig fra de to foregaaende; dog nrmer den sig mere Improvisatoren og man finder, at Danmark spiller lige saa eiendommelig en Rolle, som i hiin, Italien. Den Bog, som omtales bedst i de odenseiske Scener er Nicolaus Reise; fortl Jette det. De skal see, Skyttelaget er ret artigt fremstillet; Peter Vik og Hr. Knbus spille der Hovedrollerne, den frste er vittig, og anden er Fugle-Konge. - Af Deres Brev seer jeg, at Ursin, Kalkar og Price danne i denne Vinter Underholdningens trefarvede Fane, jeg kan tnke, at hele Familien paa De og Smut nr,have svoret til den! - Hils rundt omkring, frst Deres egne, saa Plums og andre Venner! Srskildt Hilsen til Frken Louise von Schleppegrell! Hvorledes lever Knudsens og Beckers? Jastrow fortller Collin mig, har spillet Falit.

Deres snligt hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm