Dato: 9. marts 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenh: 9 Marts 1837.

De skulde tidligere have faaet Brev, men jeg frygtede for at det kun vilde have smagt af Vandgrd og Mixtur, nu derimod, da jeg nyder sters og Hnsekjd, saa kan det vel vre mere lovende at gribe Pennen. De skrev sidst: "La Grippe har ret vret slem ved Dem !" Jo, vi have flt den ganske anderledes end De i Provindserne. Fra Juul til Februars Slutning gik jeg endnu og hostede. Imidlertid var jeg rask dog, tog ud og generede mig ikke lnger. Den tredie Marts gav Studenterforeningen et stort Bal paa Skydebanen. Alle Orangetrer Palmer og Myrter fra Botanisk Have og Rosenborg vare blevne os laante til at stille op. Jeg tog derud, uagtet jeg ikke dandser og var der til Klokken 6; men det trak afskyeligt i Gangene og i Salen selv, blev mellem Dandsene for den strke Stvs Skyld, lukket op. Jeg fik derved en saa brillant Forkjlelse at jeg i Fredags maatte gaae hjem fra Theatret, lade sende Bud efter Lgen og har nu paa femte Dag vret paa mit Vrelse. Min Hals inflamerede, Hovedpine havde jeg og Feberen var mig utaalelig. Nu er det Gudskeelov overstaaet, men jeg tr ikke endnu vove mig ud i vort slette Klimat. O, hvor jeg i disse Dage har kjedet mig! Dog vare alle mine Venner hist nydelige! Fra 10 a 11 Huse kunde jeg faae sendt at spise hvad jeg nskede men jeg tog intet, thi jeg havde Overflod nok i det der blev sendt fra Venner, som ikke spurgte i forveien ad. Fru Bgel sendte mig Brdsuppe, Havresuppe, sters og hvad jeg vilde forlange. Jette Wulf sendte den ene Terinfuld efter den anden. Collins ligesaa. Desuden gav man mig aandelig Mad, den maa De hre med, da De har hrt den legemlige. "Der Salon" af Heine194 . Sagen der Vorzeit af Veit Weber. Hauchs nyeste Digtninger. Kubitz:s Gedichte (c: Opdageren af den blaae Grotte195 . Bdelen af Kooper196 . Semilasso in Africa197 og endelig Oettingers Eulenspiegel198 . Seer De, den aandelige Mad var bedre end den legemlig, skjndt den paa Hauck og Kooper ikke var ny. - Nu jeg er Patient, kan jeg kun tale om Sygelighed, thi der paserer ikke noget i Byen, naar jeg ikke er ude. De andre see saa lierligt derpaa. Hvad skal jeg da underholde Dem med. Vil De vide, hvorledes jeg laver Gurglevand? Vil De hre hvorledes en Syg kjeder sig? Dog, noget kan jeg fortlle. Om 8 Dage kommer en ny Bog af Ingemann: "Holger Danske", skrevet i Form, som Jerusalem Skomager. Paa samme Tid komme mine Eventyr: De indeholde: Den lille Havfrue, som bestemt er god og: Keiserens nye Klder. Hils den lille Bertha fra mig, at Havfruerne ikke kunne hedde Bertha, ellers skulde den lille Havfrue have faaet dette Navn. - Nu gjemmer jeg Navnet til den nste lille Bog, som kommer ud og da skal der bestemt komme en Bertha i den. I det andet Eventyr, Keiserens nye Klder, findes slet ingen Fruentimmer. Den gamle Collin har i Dag, frste Gang i sit Liv besgt mig og er den, som har vidst at fortlle mig det eeneste Nyt. Det skal De faae: Syngestykket: Lastdrageren199 , som Publicum, fordi det altid blev draget ud med Opfrelsen af dette Stykke skeldte "Langdrageren" eller ogsaa: Det forjttede Land, blev da frste Gang opfrt iaftes og totaliter udpebet. Kjedeligt skal det have vret, og der var heller ikke en Haand, som rrte sig ved dets Begravelse. Jeg fik det da ikke at see. - Iaftes den 8de Marts, den Dag, som Alle de der have vret i Rom, hitideligholde herhjemme, som Thorvaldsens Fdselsdag, har aarligt fundet Sted. Iaar derimod, just nu Folk (skal) vre begeistret for Manden, var der slet ingen Fest. De to sidste Aar har jeg maatte skrive Viser til den, iaar slipper jeg da. - Hertzs ny Drama: "Svend Dyrings Huus", gives i nste Uge. Bournonville har vret upasselig siden anden Forestilling af hans ny Balet Don Quixotte200 ; der var en eneste Pibe. Frste Aften var derimod megen Hyssen. Jeg finder det hist ubilligt af Publicum. Denne Ballet staaer over mange jeg har seet ude, som der gjorde Lykke, men de have Dandserinder og Decorasioner. Hvad der holder hos os Sylphiden er meest den smukke Skov Decoration og det ypperlige Maskinerie, hvor de dandse i Luften. Don Quixotte har derimod ingen nye Ting, og er ikke noget stort Sujet, men den udmrker sig ved deilige Enkeltheder. En Pas des deux deri, er noget af det frste jeg har seet. Ikke i Paris saae jeg noget jeg kan stte over. Desuden er Gruperingen magels deilig! Der bliver viist et lille Brnetheater og paa det store Theater og i Balletten selv som i en Brnebalet, som er ret snurrig. Gruppen derimod af de forsamlede Gjster, som seer denne Komedie er ypperlig. Sancho er ikke godt maskeret, Don Quixotte er derimod herlig. Jeg vilde ret nske at De og Sstrene var her og kunde faae blot en Uges Komedie, veed De hvad jeg da vilde anstte. Mandag: Hans Heiling. Tirsdag "Nei" og Don Quixotte. Onsdag Ludvig den XI201 . Torsdag Seer jer i Speil202 og Balletten Waldemar203 . Fredag Oberon204 . Lverdag: De to Savojarder205 og (2den Gang igjen) Valdemar. See det var virkelig en god Uge og Stof til en heel Vinters Erindring. Lynet206 en ny Opera og Slottet paa tna Opera af Marschner207 indstuderes. Kirkheiner spiller ikke ofte, han har maatte give flere af sine bedre Roller til Sahlers, der er en god Tenorist. Rygtet siger, men jeg kan ikke svare for Sandheden, at Kirkheiner er sat tre Maaneder paa Prve, om han vil vnne sig af med at drikke, ellers skal han alt have sin Afskeed. Jeg har kun talt en eneste Gang med ham siden, den Middag jeg med Deres Fader var i hans Huus. Forleden traf jeg hos Conferentsraad rsteds den bogense-franske Borring208 og hans Frue, vi talte sammen om Odense og han blev srdeles forbauset over at Deres Fader havde vret i Kjbenhavn uden at komme op til ham. Han havde ikke hrt et Ord derom. - De beder mig om nogle Aphorismer af min nye Roman. Voila! -

l) "En sjlden Kunstner eller et slle Skrog, en Spurv med Bogguld paa Vingerne, som de andre Spurve derfor hugge til Blods, maatte han vorde, og om han blev det?" 2) "Gjennem Blomstens ttte Blad bryder Lyset frem i Farver, her rdt, der blaat, hver Farve vi kjender! med samme Kraft lyser Guddommen fra Alt det Skabte. Ligesom Lyset i Blomsten, straaler hans Almagt frem i forskjellige Farver i den hele Skabning; Alt er her et Undervrk, som vi ikke begribe, men vnnes til, og da finde vi det almindeligt. De digtede Eventyr faae deres overnaturlighed kun ved Kjdens Overbrydning, ved Mangel paa den vise Orden vi daglig have for os i det strre, guddommelige Eventyr, hvori vi selv leve!"- 3) "Astrologerne meente, at Stjernerne havde Indflydelse paa os, som vandre under dem. Den Tro har nu tabt sig, det er kun Stjernerne paa Menneskenes Bryst, der kunne vise en saadan Kraft." - 4) "Om Skyttelaget i Odense: "Der gaaer nok flere Huller paa Flaskerne, end paa Skiven!" sagde Peter Wik, jeg vil da stille mig selv der ude midt for Skiven, det er nok det sikkreste Sted for ei at faae en Kugle i Flesket !" 5) - ogsaa om Skyttelaget: "I samme ieblik kom Pigen aandepustende ind i Stuen og fortalte, at Vaskerkonens lille Dreng havde hrt af Vgterne, som gik ved Snoren, at Hr. Knebus havde skudt lige ved Siden af Prikken og at ingen uden Bssemageren kunde skyde ham over og han havde skudt udenfor. Hr. Knebus var Konge! "O, nei, sagde Mad. Knebus, inderlig glad, han maatte heller have blevet Kronprinds, saa havde han faaet Potageskeen, den trnger vi til, Kongen skal traktere. Ja, har han faaet Pokalen, sagde Peter Wik, saa maa han nok skjnke i for dem!" - 6) Som noget characteristisk vistnok ene eiendommeligt for Odense, er Maaden man her pynter sine Afddes Grave. Trder man ind paa St Knuds Kirkegaard, da kan man ikke bruge Byrons smukke Ord, "let blge Grsset over vore Grave. Alle Grave ere her brolagte, som man brolgger en Gade og de efterlevende, som ret vise Omhue for deres dde, srge for, at Brolgningen bliver holdt istand, godt luget, naar en Smule Grnt vil blomstre og dufte!" Men, hvad skal jeg egentligt kunde skrive ud af Romanen! hvad De her faaer er, hvad jeg tilfldigviis har slaaet op truffet paa. Det om Brolgningen nr, det ledte jeg efter. Gld mig nu snart med et Brev, i det mindste til min Geburtsdag. Tak Caroline for hendes Aphorisme i Deres Brev til mig. Tak min "trapistiske Sster" for hendes godmodige Nik. Siig til Tante Augusta om hun ikke synes det kunde vre meget morsomt at skrive Andersen til og beed hende da, naar ikke huuslige Sysler, Opdragelse med Haabet (som Menneskene jo kunne faae glimrende nok), Venskab og lidt Upasselighed, forhindrer, da at gjre Alvor af det. Hels Bedstemoder, Deres Forldre og Sdskende fra Deres af Hjertet broderligt hengivne H. C. Andersen Fru Lesse har bedet mig hilse.

[Langs Randen:] NB: Idag den 11, jeg afsender Brevet er det 8 Dage, siden jeg har vret udenfor mit Vrelse.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus