Dato: 2. april 1837
Fra: Jacob Hornemann Bredsdorff   Til: H.C. Andersen

Sore den 2 April 1837

Kontorist H.A. Hansen paa Alkestrup har tilskrevet mig, at De Hjstrede har antaget Dem hans Anliggende, nemlig at erholde en Friplads paa det jonstrupske Seminarium, ved at tale hans Sag for Nogle af dem, som maa have Indflydelse i denne Henseende. Ogsaa jeg skylder Dem Forbindtlighed for denne Bestrbelse fordi det er mig, som frst har talt med Dem om dette unge Menneske og anbefalet ham til Deres Velvillie. Det skulde meget glde mig om De endnu fremdeles vilde paa samme Maade sge at Udrette Noget til hans Lykke. Hans Prvelse ved Seminariet har nu fundet Sted, og det er uden Tvivl dennes Udfald der fornemmelig / vil gjre Udslaget, men da dog vel andre Omstndigheder med Grundtimer komme i Betragtning troer jeg at burde bringe i Erindring, at han er en Huusmands Sn fra Kallundborgegnen og har nsten ikke nydt anden Underviisning end den, som erholdtes i en middelmaadig Landsbyskole og at han dog, under Kamp med trange Kaar i en saa ung Alder - saa vidt jeg veed, 17-18 Aar - har bragt det til ikke blot at skrive en meget smuk Haand og at udtrykke sig reent i Modersmaalet men og at erhverve sig gode Kundskaber i forskjellige Fag. Jeg mener, at disse Omstndigheder vidne om et srdeles praktisk/ Hoved og isr om en ualmindelig Lrelyst og gjre ham vrdig til at foretrkkes for Andre, som ved en regelmssig Undervisning og under fattigere Kaar maaskee i enkelte Fag have bragt det videre. Jeg vilde ikke tale om hans poetiske Forsg, som maaskee i for sig ikke love Meget, dersom ikke den Lethed, hvormed de ere frembragte var Beviis paa et godt Hoved, og dersom ikke mange Exempler vise at Folk, der have udmrket sig i de strngere Videnskaber, have gjort den frste Begyndelse med Forsg af dette Slags. Efter det jeg kender til ham, vilde jeg ikke betnke mig paa at opmuntre ham til at betrde den egentlige studerende Bane, naar han ikke direkte savnede Pengemidler dertil, men nu maa jeg hylig nske ham en Stilling, hvor han kan have nogen Leilighed til at indsamle / Kundskaber, hvorefter han saa meget higer. Jeg tillader mig at vedfje Afskrift af to Attester som han nylig har faaet.

rbdigst og forbindtligst

J. H. Bredsdorff

[to attester, ]

Landvsenscommissr Ltzft, 26de Marts 1837.

Districtsprovstiet, Flleslev, 27. Marts 1837, Discher

--

ST Hr Candphil H.C. Andersen i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 426, billed 7138-41)