Dato: 14. februar 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VII
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 Febr. 1862.

Allernaadigste Konge!

Deres Majestæt har saa uendeligt glædet og lyksaliggjort mig med Deres kongelige, egenhændige Skrivelse; den er saa velsignet, saa hjerterig! Jeg veed ikke ret, hvorledes jeg skal udtrykke min Tak, men det veed jeg, at havde Deres Majestæt seet det Indtryk af Glæde og Taknemmelighed, der fyldte mig ved at modtage og læse min Konges mere end naadige Skrivelse, da vilde jeg uden Ord være forstaaet af min Konges Hjerte. Den kostbare Hædersgave, som medfulgte, er mig en Guld-Ramme om den rige Skat, jeg har i min ædle Konges velsignede Skrivelse. Jeg vil bede Vorherre forunde mig Aandsfrihed og Dygtighed til endnu at levere Værker, der maae bevare mig min høitelskede Konges Deeltagelse, og at maatte bidrage værdigen til den danske Literaturs Blomstren under Kong Frederik den Syvende!

Deres Majestæts

inderligt taknemmelige,

underdanigste

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Allernaadigste Konge!

Deres Majestæt har saa uendeligt glædet og lyksaliggjort mig ved Deres kongelige, egenhændige Skrivelse; den er saa velsignet, saa hjerterig! jeg veed ikke ret hvorledes jeg skal udtrykke min Tak, men det veed jeg, at havde Deres Majestæt seet det Indtryk af Glæde og Taknemmelighed der fyldte mig ved at modtage og læse min Konges meer end naadige Skrivelse, da vilde jeg uden Ord være forstaaet af min Konges Hjerte. Den kostbare Hædersgave, som medfulgte, er mig en Guld-Ramme om den rige Skat jeg har i min ædle Konges velsignede Skrivelse. Jeg vil bede vor Herre forunde mig Aandsfrihed og Dygtighed til at levere endnu Værker der maae bevare mig min høitelskede Konges Deeltagelse og at maatte bidrage værdigt til den danske Literaturs Blomstren under Kong Frederik den Syvende!

Deres Majestæts

inderligt taknemmelige,

underdanigste

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 725)