Dato: 21. maj 1862
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

392. Fra E. Collin. Det er et Smrrebrd for mig i 5 Minuter at besvare det, hvortil De giver mig 8 Dage.


a. Foruden de 2500 R.
De eier i Obligationer 1550 R.
som De nu i, Gud veed, hvormange Aar har havt staaende
b. hos mig, og de 1000 R.
som for et Par Aar siden udlaantes mod Obligation
til Henrik Stampe; (ved hvilke to Poster bemrkes, at de,
hvis De nsker det, kan blive udbetalte) har De i
Kongl. Obligationer idag, efterat jeg har kjbt
c. 500 R 2000 R
d. og i Sparekassen c 3100 R
8600 R.

Af a. b. og c. vil De see Renterne indkomne i de aarlige Regnskaber, (ialfald i min Regnskabsbog), af d seer De naturligviis ikke Renterne, fr De vil have dem; thi de blive lagte til Capitalen.

Jeg troer, at Deres Penge, netop efter Deres Leveviis, ere udsatte paa den hensigtsmssigste Maade. Netop for den, hvis Gage maanedlig indsttes og som forrentes fra samme Dag, giver Sparekassen bedre Rente end en fast Capital, naar der er Udsigt til at strre Summer paa een Gang skulle forbruges. Thi det er en stor Ting, naar man skal bruge Penge, ikke at behve at slge Papirer, men at kunne hve dem Daler for Daler. Den omhandlede Capital i Sparekassen vil, inden De reiser herfra, vre forget med 2 Maaneders Gage

c. 166 R.
Renter fra mig etc. c 100 R.
266 R

og De kan derfor regne paa den 1ste August d. A. at eie c. 8900 R., eller, med Renterne i Sparekassen, saavel = 9000 R.

Jeg har idag talt med baade Tietgen og Fugl. Vi ere blevne enige om, at den simpleste Fremgangsmaade er: C. Boye har i Sparekassen Deres og min Contrabog. Jeg giver Privatbanken Anviisning paa, hvergang noget hves paa Creditiv, at faae det efter Regning hos Boye; derved afgjres Sagen strax, uden Pant, og vi spare Renterne af det Henstaaende og stte os ikke i Gjeld.

Er De enig heri?

Deres

21/5 62 Aften.

E. C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost