H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Henriette Oline Collin, f. Thyberg til H.C. Andersen 18. juni 1862

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 18. juni 1862
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

396. Fra Henriette Collin.

Onsdag [18. Juni 1862]

Kjere Andersen Deres Taushed begynder at blive os noget ubegribelig og vi ønske meget, ret snart at høre fra Dem'ndash;

De kan tro at Kjøbenhavn har været i Bevægelse i den sidste Uge'ndash;om Alle offentlige Møder og Fester har Aviserne fortalt Dem, lad nu mig fortælle Dem lidt om den private Begeistring som ved denne Leilighed er steget til det høieste'ndash;Vores egne To'ndash;Magister Floderus og Student Stolpe, begge fra Upsala vare i enhvær Henseende høist elskværdige og dannede Folk som gjorde os megen Glæde, og det er en underlig Tomhed der følger efter saadanne Dage'ndash;Magistren som skal til Tyskland bliver endnu nogle Dage i Kjøbenhavn'ndash;han er nogle og tredive Aar og givt'ndash;men ikke destomindre bliver han befunden temmelig uimodstaaelig!

Ved Afskeden igaar var der en saadan Blomsterregn over vore Gjæster og en saadan Udvexling af Kort?Portraitter, Sløifer etc. at jeg aldrig har seet noget lignende'ndash;naar der ikke var flere Blomster og et bedende Blik blev sendt op til et Vindue, saa fløi der baade Handsker og Baand ud og Alt ledsaget af straalende Øine og smilende Løber'ndash;der ligger dog noget dybere til Grund for denne Begeistring, end alminddig Gjæstfrihed eller endnu almindeligere Flitation'ndash;som Engelænderne siger'ndash;og paa dette dybere'ndash;som Grundlag vil der i Tiden nok voxe noget Godt op for Danmark.–

Den svenske Minister Hamilton som den første Dag havde stort Gilde af Skandinaver hos sig, havde det kjedelige Uheld at'ndash;midt under hans smukke og hjertelige Tale'ndash;faldt hans rigt besatte Bord sammen i Midten og begravede Alt hvad der stod paa det'ndash;Han skal have taget sig fortræffeligt i det og øieblikkeligt gjort en passende Vending i sin Tale.–Jeg haaber kjere Andersen at De har faaet de to Photographier som jeg i et Brev har sendt Dem for omtrent 8te Dage siden.

–I Familien er intet Nyt'ndash;Ingeborg har det godt i Norge'ndash;idag reiser Theodor Norske med Kone og Moder hjem.

Jonas har været daarlig i al den Tid vi havde Gjæster, men dog paa Færde fra Morgen til Aften og meget varm i Udøvelsen af sine Værtepligter.–

–Nu lakker det ad'ndash;Midt i Juli'ndash;og min Glæde antager meer og meer en benauet Character'ndash;Gid vi sad i Brunnen kjere Andersen!

Nu haaber jeg ret snart at høre fra Dem og slutter med Min og Mines hjerteligste Hilsen Deres

Jette Collin.

[I Margen: ] Nu kom Theodor og sagde han havde faaet Brev fra Dem'ndash;det var jo rart!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost