Dato: 4. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

400. Til E. Collin.

Basnæs den 4 Juli 1862.

Kjære Ven!

Overmorgen er De igjen i Kjøbenhavn og fem eller sex Dage efter reise De til Udlandet, De vil haaber jeg til Gud have stort Gavn, i Sundheds Henseende og aandelig megen Glæde af denne Reise; jeg tænker mig at De kommer afsted Løverdagen den 12te, men da der neppe er Forestilling paa den Tid i Hanover, De kommer der, gaaer De rimeligviis næste Dag videre og kommer altsaa til Frankfort, som De opgiver det, den 15de og bliver der den sextende, vil De herfra skrive til Jonas, thi kun derfra kan Brev træffe ham sikkert i Kjøbenhavn, og efter at han er reist er der intet Sted paa hele Reisen til Brunnen vi kunne spørge om Brev fra Dem, deri­mod kan De fra ham eller mig finde Brev i Zürich, er det ikke indtruffet før De forlader denne Stad, da lad Brevene derfra sendes til Dem i Ragatz. De skriver at jeg i Deres Reiseplan har antydet, at paa een Dag gaaer man fra Manheim til Züric, det kan ogsaa skee, men jeg forstaar ikke at jeg har opgivet det for Dem, da jeg jo veed at De vil overnatte i Basel og derfra tage til Zürich, der tager De ind i Bauers Pension og indtræffe , efter Deres Opgivelser, Søndagen den 20de. Her er smukt, her har De det godt, bliv derfor et Par Dage, i det mindste to, den 23de seiler De over Zürich-Søen, gjennem Linthkanaalen, og Wallenstädtersøe og naaer Ragatz, mindre end to Dage bør De ikke være der, altsaa derfra den 26de til Ricchterswyl, hvor der er et ret godt og billigt Hotel, bliv der Natten over og kjør den 27de til Einsiedeln, her bliver De Resten af Dagen og tager den 28de med Extrapost til Brunnen, omtrent tre Timers kjørsel; men denne Indtræffen i Brunen kommer Jonas og mig to Dage for tidlig, vi ville gjerne være der og tage imod Dem og det var maaskee i nogle Henseender ret hensigtsmæssigt, see derfor til at komme først om Formiddagen den 31, vi indtræffer ikke tidligere end den 30 med eet af de sidste Dampskibe fra Luzern. Vor Reise er nemlig den 25de til Flensborg, 26de til Oelzen, 27de til Gundershausen, 28 til Heidelberg 29 til Olten, 30 til Brunnen.–Meget glæder jeg mig til at jeg med Jonas skal tilbringe flere Uger med Dem og Deres i det deilige Bjergland. Tak fordi De skrev mig til før De tog ud paa Astrup, jeg har endnu et Par Ord at føie til Deres givne Oplysninger. Paa Søndag den 6te tager jeg [til] Lerchenborg, Løverdag den 12 til Roeskilde og Onsdag den 16 ville jeg komme til Kjøbenhavn, da var det mit Ønske at jeg havde Pas og Pengesager i Orden saaledes at jeg allerede den 20de kunde begynde min Udreise, i det jeg har lovet at lægge Veien over Glorup og blive der et Par Dage, saaledes at Bestemmelsen for Jonas og mig blev uforandret, og vi, om Gud vil reiste den 25 Juli, og da i en Fart lige til Brunnen; lad os der finde Brev fra Dem, poste restante, skrevet ved Ankomsten til Ragatz og hvoraf vi see Tiden De komme. Til Einsiedeln beder jeg Dem at tage en Bibel med, som jeg tænker Pastor Conrad Rothe, sender Dem, vil De fra mig give Bogen til Bibliothekaren i Klosteret Einsiedeln, Jonas har hans Navn opskrevet, Bogen vil være velkommen og De vil i Bibliothekaren finde en elskværdig dannet Mand, som viser Dem godt om i Kloster og Kirke.–Før De nu reiser er det Følgende jeg har paa Hjertet. a) Glem ikke at give Jonas en Skrivelse fra Dem, ved hvilken han kan erholde Pas, naar vi sammen gaae op i 476 Poletiet.

b) I Privat-Banken er jo Alt ordnet med Hensyn til at man udsteder mig Chreditivet, dette skal være paa Spanien, Stederne der har jeg op­givet, Summen maa ikke være ringere end 1600 Rdlr. Er det nødven­digt at Hr Etatsraad Fugl erindres herom, for at jeg den 16 og 17de kan have dette istand. Creditbeviserne kan jeg jo strax kjøbe naar jeg bringer Penge med?

c). I rede Penge maa jeg fra Sparekassen have 400Rdlr; disse kan maaskee Jonas have til mig naar jeg kommer til Kjøbenhavn, eller kan jeg strax selv hæve disse hos Hr C. Boye. (hans Tittel veed jeg ikke).

d.) Vil De give mig Carl Boyes Adresse, ikke blot den at han er at finde i Sparekassen, men 477 hans Bolig, Stedet hvorhen jeg kan skrive til ham om det behøves, naar jeg er afsted.

Nu har jeg nok lettet Alt fra Hjertet!

Preusiske Sedler kan De bruge til Basel, siden gaae kun franske Penge Napoleons; har De Creditbeviser da kan De paa disse hæve i Zürich, Luzern og Interlaken, jeg nævner de tre Stæder der kan hæves paa, hvor vi komme og overnatte; jeg tænker at hæve i Interlaken. Gid at nu Veiret i Schweiz blive godt, jeg har før været heldig, her hjemme er det jo ynke­ligt. Mit Øie er endnu ikke helbredet, jeg har baaret Omslag og Spansk Flue, Alt en Følge af Træk og slet Veir. Hils nu hjerteligt Deres Kone og Datter, Jonas ikke at forglemme. Sees vi ikke før i Brunnen, gid vi da ret sees i Glæde og til Glæde. Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen