Du har sgt p: *censur*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 19. august 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Lykkesholm i Fyen den 19 August 1837

Kjre Ven!

Det er i Dag tolv Dage siden jeg fik Dit Brev; det var i Sore; siden den Tid har jeg jaget om som en Faaraars Svale; nu er jeg endelig lidt i Ro og kan pluddre med Dig. Jeg har da vret i Udlandet denne Sommer, ja over 100 Mile borte. Jeg har vret oppe i Stockholm og Upsala. Det er en hist interessant Tour, jeg har alt forfrt fire til at gjre samme, nemlig Gottlieb Collin, Simonsen, Philipsen og O. Mller. Nste Aar vil Hauchs og Ingemanns gjre den; maaske Du ogsaa en Sommer stikker derop. Man gaaer med Dampskib hele Landet igjennem og for syv Dage koster det paa frste Plads kun 11 Rdlr dansk. Jeg tog derimod seregen Kahyt, da det var saa billigt og hele denne kostede mig kun 15 Rdlr dansk. Gotha-Elven ligner noget Rhinen. Trollhtta er et schweitzer Vandfald, og ved at beseile den sjlland-store Vnneren faae man Idee om Amerikas Havbugter mod Norden. Reisen indenfjords i stersen er imposant. Stockholm tager sig ligesaa brilliant ud, som Neapel og det er ikke for meget sagt. Det er ogsaa, paa en Maade en neapolitansk By, hvad la bella ragazza angaaer, de komme her hver morgen ind til selve den Reisende og smile, som Slangen paa Kundskabs Tr, dersom du derfor holder af den forbudne Frugt, men strber efter at vre et nordisk-exemplarisk Menneske, saa reis ikke til Stockholm.- Kirken i Upsala ligner noget notre Dame, enkelte Huse ere af Grstrv med Birkebarks-Tage, det gjr en god Virkning. Paa Dampskibet traf jeg Hollands frste Tragedieskriver: Slotsrath Sckrawenswerth, som reiste over Petersborg og Moskou til Jerusalem, derfra vilde han see ind til Karthagos Ruiner og over Italien komme hjem til sit Hjem hos Tulipanerne han lovede mig efter sin Hjemkomst sine Vrker. Men et endnu behageligere Mde havde jeg paa Skibet. Sverrigs frste Digterinde Frken Brmer, som har skrevet Teckningar utur Hverdags-Livet, kom fra Norge og vi reiste tre Dage og Ntter sammen; vi bleve meget gode Venner; jeg besgte hende i Stockholm, fik hendes Romaner og vi skrive nu hinanden. til. Hun er hist elskelig, ganske Quinde og har Aand og Fromhed, men er ikke smuk og 40 Aar. I Stockholm fik jeg flere smaa Fter; man holdt Taler til mig og afsang Viser. I Upsala beklagedes hit, at Studenterne vare borte; ellers skulde jeg have faaet en Serenade. Havde det ikke vret deiligt! Der var Altan paa Huset, hvorfra jeg kunde have takket. -
Muset er meget interessant. der er en Antik Endymion, som er mesterlig. I Helsingr var jeg paa Tilbageveien, jeg blev indbudt i et Pigeinstitut, hvor der var Udgaver fra sex til sexten Aar og hver af Pigerne havde fletet et Led af en Kjde, jeg fik, overrakt af det mindste Barn. Lrerinden / holdt en afecteret Tale og sagde siden, i Vinduet, saa jeg kunde hre det: "Elskelige Sjl af et Mandfolk!" hun var ellers noget gammel og alfor feed. I Sor, hvor jeg fik Dit Brev, lste jeg min ny Roman for Hauchs og Ingemann, aldrig har jeg endnu mdt en saadan Begeistring, som her. Hauch satte denne Roman mellem det Bedste nogen Literatur, i den Art havde leveret, spaaede mig Lykke og Glde, at jeg ved den maatte vinde Folk, saa at jeg kunde komme til at reise igjen, ja at jeg maatte faae, som Hertz havde faaet, en aarlig Apanage af Fondet. Imidlertid er i Maanedsskriftet Improvisatoren bleven nedrevet meget pedantisk; Molbech selv har sagt det var for galt, og man troer det er af Meisling. Alt frakjendes mig. Paa samme Tid, sige tydske Aviser at jeg var een af frste Digtere og at jeg, ved at levere flere saadanne Arbeider vil "hve den danske Litteratur over den tydske!" See, det er Extremer. Min nye Roman er nu dbt, og ved det Navn bliver det, nemlig: "Kun en Spillemand".
I dette ieblik er jeg paa Lykkesholm, hvor jeg ret nyder de smukke, varme Sommerdage, vi nu have faaet. Paulli er her ogsaa og giver mig Musik, Viinkjlderen er god, Maden overdaadig og Egnen deilig. I Odense var jeg for et Par Dage siden, jeg boede hos Hancks; du kjende vist af min Beskrivelse en Klosterfrken, Schleppegrell, hun som gav mig, for et Par Aar siden, en blaa Slife, hun sagde til Jomfru Hanck: "Gud, hvor De er lykkelig! De har ham. Jomfru Hanck svarede: "ja, man han er nsten ude hele Dagen!! "De har ham dog om Natten!" sagde Nonnen. Var det ikke naivt? Jeg er bleven srdeles brun paa min svenske Reise, skal see godt ud, saa vidt det lader sig gjre. Jeg gaaer med en brndende Lngsel efter at gifte mig; men jeg maa have en Formue, som giver mig aarligt 3000 i Rente, ellers kan jeg ikke leve med Kone og Brn. - Naar skal Du have Bryllup? Jeg lnges saa inderlig efter at fortlle Dine Brn Eventyr. Det bliver bestemt skjnne Brn, for de maae ligne Faderen! Nest-ce pas? /
Hvor mon vel dette Brev trffer Dig? Mon Du staaer agter ude i det varme Solskin, hvor Hvalen snfter til Skibet? Eller sidder Du under en Palme, og en nydelig, sort Pige ngen og deilig hopper Dig forbi? Er Du maaskee ved et prgtigt Middagsbord hvor Champagnen knalder? Jeg tnker mig Dig et Sted hvor jeg selv gad vre paa. Jeg derimod staaer maaskee i dette ieblik Du lser det, i graat Veir, og en Recensent snfter ved mit Digterskib; Eller jeg sidder paa en Vogn under Paraply, og mange mrke Tanker krybe forbi, eller jeg sidder ved mit eget tarvelige Bord i Eensomhed, o, saa ene, saa ene som de Andre skal faae det i deres Grave. (som der staaer i min Roman). Dog, vore Tanker mdes! I dette ieblik har jeg det godt; paa Lykkesholm, isola fortunata, som jeg kalder det, er deilig, og man spiser fortrffeligt. Jeg kommer nu fra en Vandring i Skoven, hvor Solstraalerne spillede saa deiligt mellem de grnne Lvtrer, jeg finder et Brev fra Hauch, saa elskeligt og begeistret for mig. "Stod det i min Magt," skriver han, "da skulde De reise Europa rundt; det vilde lnne sig, De skulde aldrig skrive for Penge, der til er De for god og for sand en Digter. De skulde leve sorgfrit og blive meget lykkelig!" O kjre Ven - lykkelig bliver jeg aldrig! - Det er en Grille! ja, ja, den Grille, den vil vi nu lade flyve! Skriv mig snart et Brev til, fortl mig, hvorledes du ret har det! fortl mig hvormange Kys du har givet og faaet, fortl mig om de rde Roser og de modne Br, om Vestindiens Snee og Ibenholt, om Coraller og Hjerteklappen. - O, hvo der ret kunde flyve ud i Verden, men hurtigere, end med Dit Skib. - Jeg gad ride paa en Kanonkugle Sphrerne igjennem. Saa nu har jeg da sluddrer nok, og ikke en Nyhed har Du faaet. Men hvad skal jeg fortlle? Dog jo, vi have en varm Sommer, det er nyt og usdvanligt. Hestevddelbene ved Kjbenhavn ere gaaede ind, af Mangel paa Deeltagere. Kjbenhavnspostens nye Redacteur, Gjdewad, er ogsaa kommet under Censur. At Hage er det, veed Du. Din Svoger Koch har med en Hurtighed, som Lampens Aand, bygget vort gamle Theater strre; Frken Fns paa Hinsgavl i Fyen er blevet forlovet med Reets Tot.

Nu lev vel!
Din Ven og Broder
H C. Andersen

S.T.
Hr. Ch. Wulff Lieutenant i SeEtaten
aflevereres hos Hr Kommandeur Wulff
paa Secadetacademiet
frit
Kjbenhavn

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Lykkesholm i Fyen den 19 August 1837

Kjre Ven!

Det er i Dag 12 Dage siden jeg fik Dit Brev; det var i Sore; siden den Tid har jeg jaget om som en Foraars Svale; nu er jeg endelig lidt i Ro og kan pluddre med Dig. Jeg har da vret i Udlandet denne Sommer, ja over 100 Mile borte. Jeg har vret oppe i Stockholm og Upsala. Det er en hist interessant Tour, jeg har alt forfrt fire til at gjre samme, nemlig Gottlieb Collin, Simonsen, Philipsen og O. Mller. Nste Aar vil Hauchs og Ingemanns gjre den; maaske Du ogsaa en Sommer stikker derop. Man gaaer med Dampskib hele Landet igjennem og for fire Dage koster det paa frste Plads kun 11 Rdlr dansk. Jeg tog derimod sregen Kahyt, da det var saa billigt og hele denne kostede mig kun 15 Rdlr dansk. Gotha-Elven ligner noget Rhinen. Trollhtta er et schweitzer Vandfald, og ved at beseile den sjlland-store Venneren faae man Idee om Amerikas Havbugter mod Norden. Reisen indenskjrs i stersen er imposant. Stockholm tager sig ligesaa brillant ud, som Neapel og det er ikke for meget sagt. Det er ogsaa, paa en Maade en neapolitansk By, hvad la bella ragazza angaaer, de komme her hver morgen ind til selve den Reisende og smile, som Slangen paa Kundskabs Tr, dersom du derfor holder af den forbudne Frugt, men strber efter at vre et nordisk-exemplarisk Menneske, saa reis ikke til Stockholm.- Kirken i Upsala ligner noget notre Dame, enkelte Huse ere af Grstrv med Birkebarks-Tage, det gjr en god Virkning. Paa Dampskibet traf jeg Hollands frste Tragedieskriver: Slotsrath Skrawenswerth, som reiste over Petersborg og Moskou til Jerusalem, derfra vilde han see ind til Karthagos Ruiner og over Italien komme hjem til sit Hjem hos Tulipanerne han lovede mig efter sin Hjemkomst sine Vrker. Men et endnu behageligere Mde havde jeg paa Skibet. Sverrigs frste Digterinde Frken Brmer, som har skrevet Teckningar utur Hverdags-Livet, kom fra Norge og vi reiste tre Dage og Ntter sammen; vi bleve meget gode Venner; jeg besgte hende i Stockholm, fik hendes Romaner og vi skrive nu hinanden. til. Hun er hist elskelig, ganske Quinde og har Aand og Fromhed, men er ikke smuk og 40 Aar. I Stockholm fik jeg flere smaa Fter; man holdt Taler til mig og afsang Viser. I Upsala beklagedes hit, at Studenterne vare borte; ellers skulde jeg have faaet en Serenade. Havde det ikke vret deiligt! Der var Altan paa Huset, hvorfra jeg kunde have takket. - Muset er meget interessant. Der er en antik Endymion, som er mesterlig. I Helsingr var jeg paa Tilbageveien, jeg blev der indbudt i et Pigeinstitut, hvor der var Udgaver fra 6 til 16 Aar og hver af Pigerne havde flettet et Led af en Kjde, jeg fik, overrakt af det mindste Barn. Lrerinden / holdt en afecteret Tale og sagde siden, i Vinduet, saa jeg kunde hre det: "Elskelige Sjl af et Mandfolk!" hun var ellers noget gammel og alfor feed. I Sor, hvor jeg fik Dit Brev, lste jeg min ny Roman for Hauchs og Ingemann, aldrig har jeg endnu mdt en saadan Begeistring, som her. Hauch satte denne Roman mellem det Bedste nogen Litteratur, i den Art havde leveret, spaaede mig Lykke og Glde, at jeg ved den maatte vinde Folk, saa at jeg kunde komme til at reise igjen, ja at jeg maatte faae, som Hertz havde faaet, en aarlig Apanage af Fondet. Imidlertid er i Maanedsskriftet Improvisatoren bleven nedrevet meget pedantisk; Molbech selv har sagt det var for galt, og man troer det er af Meisling. Alt frakjendes mig. Paa samme Tid, sige tydske Aviser at jeg var een af frste Digtere og at jeg, ved at levere flere saadanne Arbeider vil "hve den danske Litteratur over den tydske!"

See, det er Extremer. Min nye Roman er nu dbt, og ved det Navn bliver det, nemlig: "Kun en Spillemand".
I dette ieblik er jeg paa Lykkesholm, hvor jeg ret nyder de smukke, varme Sommerdage vi nu have faaet. Pauli er her ogsaa og giver mig Musik, Viinkjlderen er god, Maden overdaadig og Egnen deilig. I Odense var jeg for et Par Dage siden, jeg boede hos Hancks; Du kjender vist af min Beskrivelse en Klosterfrken, Schleppegrell, hun som gav mig, for et Par Aar siden, en blaa Slife, hun sagde til Jomfru Hanck: "Gud, hvor De er lykkelig! De har ham. Jomfru Hanck svarede: "ja, man han er nsten ude hele Dagen!! "De har ham dog om Natten!" sagde Nonnen. Var det ikke naivt? Jeg er blevet srdeles brun paa min svenske Reise, skal see godt ud, saa vidt det lader sig gjre. Jeg gaaer med en brndende Lngsel efter at gifte mig; men jeg maa have en Formue, som giver mig aarligt 3000 i Rente, ellers kan jeg ikke leve med Kone og Brn. - Naar skal Du have Bryllup? Jeg lnges saa inderlig efter at fortlle Dine Brn Eventyr. Det bliver bestemt kjnne Brn, for de maae ligne Faderen! Nest pas? /
Hvor mon vel dette Brev trffer Dig? Mon Du staaer agter ude i det varme Solskin, hvor Hvalen snfter til Skibet? Eller sidder Du under en Palme, og en nydelig sort Pige, ngen og deilig hopper Dig forbi [overstr: mig]? Er Du maaskee ved et prgtigt Middagsbord hvor Champagnen knalder? Jeg tnker mig Dig et Sted hvor jeg selv gad vre paa. Jeg derimod staaer maaskee i dette ieblik Du lser det, i graat Veir, og en Recensent snfter ved mit Digterskib; Eller jeg sidder paa en Vogn under Paraply, og mange mrke Tanker krybe forbi, eller jeg sidder ved mit eget tarvelige Bord i Eensomhed, o, saa ene, saa ene som de Andre skal faae det i deres Grave. (som der staaer i min Roman). Dog vore Tanker mdes! I dette ieblik har jeg det godt; paa Lykkesholm, isola fortunata, som jeg kalder det, er deilig, og man spiser fortrffeligt. Jeg kommer nu fra en Vandring i Skoven, hvor Solstraalerne spillede saa deiligt mellem de grnne Lvtrer, jeg finder et Brev fra Hauch, saa elskeligt og begeistret for mig. "Stod det i min Magt," skriver han, "da skulde De reise Europa rundt; det vilde lnne sig, De skulde aldrig skrive for Penge, der til er De for god og for sand en Digter. De skulde leve sorgfrit og blive meget lykkelig!" O kjre Ven - lykkelig bliver jeg aldrig! - Det er en Grille! ja, ja, den [Herlighed rettet til:] Grille, den vil vi nu lade flyve! Skriv mig snart et Brev til, fortl mig, hvorledes du ret har det! fortl mig hvormange Kys du har givet og faaet, fortl mig om de rde Roser og de modne Br, om Vestindiens Snee og Ibenholt, om Coraller og Hjerteklippen. - O, hvo der ret kunde flyve ud i Verden, men hurtigere, end med Dit Skib. - Jeg gad ride paa en Kanonkugle Sphrerne igjennem. Saa nu har jeg da sludder nok, og ikke en Nyhed har Du faaet. Men hvad skal jeg fortlle? Dog jo, vi have en varm Sommer, det er nyt og usdvanligt. Hestevddelbene ved Kjbenhavn ere gaaede ind, af Mangel paa Deeltagere. Kjbenhavnspostens nye Redacteur, Gjdewad, er ogsaa kommet under Censur. At Hage er det, veed Du. Din Svoger Koch har med en Hurtighed, som Lampens Aand, bygget vort gamle Theater strre; Frken Fns paa Hinsgavl i Fyen er blevet forlovet med Reets Tot.

Nu lev vel!
Din Ven og Broder
H C. Andersen

S.T.
Hr. Ch. Wulff Lieutenant i Se-Etaten
aflevereres hos Hr Kommandeur Wulff
paa Secadetacademiet
frit
Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm