Dato: 30. marts 1863
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

426. Fra E. Collin.

Paris. 30 Marts 1863.

Jeg vil forsge paa, om jeg har Krfter til at skrive'ndash;at lse kan jeg ikke udholde'ndash;saa har jeg dog nogen Beskftigelse medens jeg holder mig inde. Jeg har nemlig gjort en meget slet Entr i Paris. Torsdag (26de) kom vi, Fredag i smukt veir saae vi Boulogneskoven, men saa var Glden forbi. Min Reumatisme, som jeg igrunden har frt med mig fra Rom, har her slaaet sig paa Brystet; jeg holder mig siden den Tid inde. Naa, med Guds Hjelp gaaer det nok over.–Vi boe da ogsaa i hotel Bergre, ikke egenlig billigt, men jeg kan dog ikke beklage mig, naar hensees til, at vi boe 2 Etager lavere end De; det kan De jo godt bedmme; vi give nemlig for 3 Vrelser med 3 Senge, for service og dejeuner ialt 13 1/2 fr. Beliggenheden er ungtelig overordenlig god. Det er mig under disse Omstndigheder en stor Lettelse og Trst, at H. Scharling daglig kommer her og ledsager mine Damer; i dette ieblik er han til Middag med dem hos Duval i Nrheden. Vi spiste frst hos Jouffroy i Passagen, men sidste Gang er jeg overbeviist om at Rostbeefen var af Hestekjd, og det har givet mig Modbydelighed. Jeg har ikke gjort Visit hos Greve L. Moltke og ikke desto mindre fik jeg idag en Indbydelse til en diner paa Onsdag, som jeg naturligviis maatte afslaae. I Lrdags Aftes vilde jeg saa inderlig gjerne have hrt Wilhelm Tell i den store Opera, men mit Befindende forhindrede det; det er mig kun en daarlig Trst, at jeg sparede 30 francs. Devil altsaa see, at jeg endnu ikke kan skrive meget om Opholdet i Paris; dog har jeg et Boutik-Indtryk; dette er jo rigtignok en Glimmer, som man ikke har Idee om. Skal jeg, som hidtil, ndes til at blive en overfladisk Beskuer, da vil jeg snart blive trt af al denne forfngelige Verdslighed; jeg fler dog at jeg er noget for gammel til at vinde Interesse for den.

Jeg har ligesaa lidt Lyst til at skrive, som De formodenlig til at lse, en Udvikling af, hvilket af de to Reisecompagnier der har Ret til at beklage sig over Misforstaaelser af Reiseplanen. For os staaer det klart, at vi allerede fra Rom have meldt, at vi ikke kunde komme sammen med Dem. Vi kom til Paris 8 Dage efter at De var reist og det uagtet vi fra Genua have gjort den forcerteste Reise Dag og Nat.

Idag fik vi Breve fra Hjemmet, hvoraf sees, at Jonas ventede i Lrdags d. 28de. Jeg lnges nu meget efter at vide ham anbragt der, hvorhen jeg nu ogsaa lnges maaskee endeel meer fordi jeg ikke befinder mig vel. Det vilde vre haardt at blive ordenlig syg i Udlandet. Jeg fik ogsaa den Efterretning, at Fritz Jrgensen er dd; det kunde ikke overraske mig, men jeg havde dog gjerne seet ham forinden.

Tak for de meddeelte Oplysninger, som alle naturligviis have bekrftet sig som rigtige; dog maa der vre en Misforstaaelse med de til Gesandtskabet ankommende Breve, da disse efter Kammerjunker Sicks Sigende bringes af Gesandtskabets Bud. Det vil jo forresten snart vise sig, om Sick har Ret.

Jeg antager, at dette Brev trffer Dem paa Basns eller et andet sjellandsk Herresde, og at De nu strkker Dem ligesaa langt som De er, for at bringe Musklerne i Orden efter den megen Kjrsel. Det maa vre yderst behageligt. Og hermed, kjre Andersen, min inderlige og hjertelige Tak for al Deres Opoffrelse og Kjrlighed for Jonas. Der er vel neppe noget af de unge Mennesker af Familien, som tidligere har reist med Dem, der vil kunne paavise et saa bestemt Udbytte for Livets senere Arbeider. Han har reist, vistnok ikke udrustet med de nskelige Forkundskaber, men i en Alder, hvor iet seer hurtigt og opfatter let, og det er meget langt fra at disse Reiser kun have vret Forlystelse for ham. Ogsaa i en anden Henseende haaber jeg en god Indflydelse af Reisen. Vor Herre har givet os to alvorlige Brn; Gud frie mig fra at beklage mig der, hvor jeg er opfyldt af den inderligste Taknemmelighed; men paa Jonas har, synes mig, en vis speculativ Indflydelse gjort sig gjeldende, som er ualmindelig i hans Alder; jeg haaber at Synet af den store Verden, mod hvilken vi ere et Fnug, vil bringe lidt mere Friskhed i ham. Jeg troer, at han seer enhver Ting lidt for alvorligt; lidt meer Glde over Livet kunde jeg nok nske i den Alder. Men jeg glder mig ubeskriveligt til nu atter at leve sammen med ham.

31. Marts. Idag har jeg vret lidt ude og slikke Solskin; det er nu lidt bedre med mig, men da jeg ikke kan spise, kan jeg heller ikke komme til Krfter. Det vilde hjelpe svrt paa mig, om jeg fik et Brev fra Jonas fra Hjemmet. Det var en ubehagelig Overraskelse, da der idag bragtes os to Breve'ndash;fra 2 Modehandlere.

Jeg hrer her, at Carl Andersen dog har faaet Stipendiet. Jeg vil parere paa, at af 100 Danske, der lse, ville de 99 sprge: hvem er det? Det er altsaa det Anckerske Legat der skal gjre en Digters Navn bekjendt. Legatets Sigill kan fremtidig passende benyttes som Skilt paa saadanne Forfatteres Skrifter, ligesom Verdens?Udstillings?Medailler ophnges i Boutiker. Jeg haaber imidlertid [ikke] at dette Udfald skal have til Flge'ndash;som De, synes mig, slog paa i et Brev til Jette'ndash;at De udtrder af Comiteen. Sin personlige Mening kan man jo ikke altid stte igjennem, og De kan maaskee en anden Gang afvrge en lignende Uretfrdighed. Men De kunde jo reservere Dem en Erklring til Protokollen.

Det gaaer mig yderst maadeligt med mit Franske; det Italienske ligger mig bestandig paa Tungen. I den Alder, jeg nu er i, kan dette vre temmelig ligegyldigt; jeg vil haabe at Jonas har havt bedre Udbytte; den hervrende facchino, en stor svr Mand, roser hans Sprog.

Skjndt jeg glder mig til at tage fat paa mit Arbeide igjen, gyser jeg dog lidt for det Overvldende ved den frste Begyndelse, Ordningen af mine Papirer og de mange forskjellige Regnskabers Opgjrelse. Dertil kommer at jeg som Exsecutor testamenti skal ordne Fritz Jrgensens uordenlige Bo.–Naa, man vil da vel ikke forlange, at jeg skal gjre Alt paa een Gang.

Ja nu vil jeg slutte, da jeg faaer Ondt i Brystet af at sidde og skrive. Altsaa farvel paa et gldeligt Gjensyn. Jette og Louise hilse.–

Afsendt 2den April, i hvilken

Deres hengivne

Anledning vi Alle gratulere.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost