Dato: 29. april 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Christinelund ved Præstø

den 29 April 1863.

Kjære naadige Fru Grevinde!

I forgaars, netop da mit Brev var gaaet afsted til Holsteinborg, fik jeg Deres Naades venlige Skrivelse og saae, hvad jeg havde en glad Forvished om, at De og Hr Greven venligt ville see mig; jeg tør endogsaa haabe at finde i Nestved en Vogn for mig, og uagtet jeg i mit tidligere Brev har sagt Dagen jeg tillader mig at komme, troer jeg det dog forsigtigst at gjentage, at jeg,om Gud vil, indtræffer i Næstved Løverdag den anden Mai, jeg kommer ud paa Eftermiddagen med Deligence fra Præstø, og vil være meget glad om jeg da strax kan kjøre til Holsteinborg. Her paa Christinelund har jeg skrevet en Deel paa min Reise i Spanien og glæder mig til at/læse samme for Deres Naade og Deres; en mængde gode Stereoskopbilleder fra Granada, Toledo og Sevilla har jeg med, naar Ordene illuminerer disse, ville de faae Farve og vistnok fornøie at see. Bring min kjærlige Hilsen til Børnene, ligesom jeg ogsaa beder om at blive bragt i venlig Erindring hos Deres Naades Omgivelse.

Hjerteligt og ærbødigst

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus