Dato: 22. juli 1863
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

440. Fra E. Collin.

Da det forekommer mig, at De har en srdeles Lyst til at faae Breve, selv om de ikke indeholde noget, og da jeg netop nu har Tid til at skrive et Brev af den Beskaffenhed, vil jeg give mig til at snakke. Vi modtog da Deres Brev med Photographien; denne er god, og jeg har strax beregnet den til Indtgt for Samlingen. Deres Beklagelser over Veiret kunne vi istemme; gjennemgaaende have vi havt 8 10 Grader, vedholdende Regn og Blst.–Louise kom da ind fra Rungsted, men er idag atter taget derud med Jonas, som i denne Tid har lagt sine Snegle paa Hylden for at studere Botanik, (invita Minerva) . Theodor kan ikke photographere i dette Veir, Vappe kan ikke faae Motion nok etc.

De eneste litteraire Nyheder ere: Kornerups Reise i Spanien og en Piece: af Heammerich om Oehlenschlgers Ungdom.

De Slesvigske Stnderspektakler har Devel hrt om; det er nu endelig afgjort, at Suppleanterne indkaldes.

Deres yderligere Reiseplan kjender jeg ikke, men efter de meddedte Oplysninger antager jeg at De forlader Basns ved Maanedens Udgang, men jeg veed ikke, om De da gaaer til en anden Herregaard eller til Nyhavn. Jeg vil beklage Dem, hvis det sidste er Tilfldet, thi her er meget kjedeligt, naar man ikke har sin Tid fuldt besat. Har De ikke Lyst til at tage til Gtheborg etc. I nste Maaned arrangeres en Godtkjbstour for 10 Rdl. frem og tilbage. Havde jeg Tid, tog jeg bestemt med, og besgte da Butenschns.

Jeg har overhovedet, jeg kan ikke ngte det, en Lyst til at reise, som nsten er uforklarlig saa kort efter et langt Ophold i Udlandet; det er ordenlig tungt at have et saadant Liebhaberi, naar man ikke kan tilfredsstille det. Jeg kan ikke nies med Lange Linie.

Jeg troer De venter meer Ubehagelighed, end De har Grund til, af Kameradskabet med Hertz. Han er vist ikke lngere stridbar, og et Votum kan jo afgives uden Motivering, saa lange Samtaler behves vel i Regelen ikke. Han var da ogsaa den Nrmeste til denne Post.

hermed lev vel.

Deres

22/7 63

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost