Dato: 16. maj 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn anden Pintsedag den 16 Mai 1864

Kjære Jonna!

Dit Brev, som jeg igaar modtog, glædede mig meget; Du og Din Mand ville give mig Huus og Hjerte=Rum et Par smukke Sommer=Dage, jeg tager glad derimod og skal senere sige Tiden. Nu skriver jeg strax i det Du, helst allerede Onsdag, ønsker nogle af de Papirs=Spare­bøsser der ere indviede med et lille Vers af mig; men disse Spare­bøsser eller Æsker, bleve solgte ud paa Bazaren i Studenter= Foreningen, der findes intet Oplag tilbage. Det gjør mig ondt at maatte mælde dette. At mit lille Lystspil tiltaler Dig er mig en Glæde; var det kommet paa Scenen i en lykkeligere Tid, da var det blevet et lille Kasse=Stykke, tør jeg næsten tro, efter det Besøg det for Øieblikket har, da Theatrene ellers / staae saa temmeligt tomme. Hvo har vel Lyst til at gaae nu paa Comedie; jeg kan kun holde ud der, naar jeg har Musik. Mit Sind er tungt, det vil ikke løfte sig! Som en forfriskende Luftning fra Havet kom dog Efterretningen om vore Søefolks Seier under Helgo­land. Det var et fornøieligt Syn igaar at see Skibene komme; alle Ræerne besattes med Matroser, Kanonerne rungede, Hurra lød fra Folkernassen paa Langelinie og fra Toldboden; jeg blev af Hr Prior indbudt ombord paa "Flora", vi gik heelt ud om Skibene, ja besøgte selv ude i Randen, "Danebrog". Veiret var saa smukt, kysten saa sommergrøn; alene de tunge Alvors Tider ere dog endnu ikke borte! Hvad vil skee! var her kun ret hos Alle Sind og Hjerte for det Nationale! - / Til Din Moder har jeg skrevet, men det var mig besværligt at skrive, jeg kunde jo ikke ret tale ud af Sjæl og Hjerte, hvert Ord skal veies og vendes. Dine Svigerforældre ere jo nu paa Nysøe? Det var meget venligt og trofast af Baron Christian Stampe at han kom hjem til mig før han forlod Byen; han gjorde et saa godt Ind­tryk paa mig! - Iaftes kom Kronprindsen hjem, jeg hører at Kammerherre Hegermann=Lindenkrone ogsaa er indtruffet; her maa være hjem-permiterede en Mængde, jeg seer i Dag Gardister og andre Militaiere, som længe ikke var her; igaar Aftes klang saa fornøie­ligt Søefolkenes muntre Sind i det de gik gjennem Gaderne. Klara Hartmanns Bryllup stod i Garnisionskirken den 10 Mai; Hartmann sagde mig at det var Kl 7, jeg kom der da, men / saa havde han taget Feil af Klokkeslettet, Brylluppet var allerede 6½. I Kirken blev afsjunget følgende Sang jeg havde Skrevet.

I Prøvens Tid paa Alvorsdag,

Slaaer Hjertet just med stærke Slag,

Og Kjærlighedens rose groer,

Udfolder sig saa kraftig stor;

Hvad siger det om Verden brast,.

Naar Hjerterne kun holde fast.

Med Barne=Sind i Barne=Aar

I mødtes i den unge Vaar,

I Solskin, Blomstren, Glædes Sang,

I Danmark var der Fred den Gang,

Nu sænker her sig Sørgeflor,

Men Kjærlighedens Rose groer.

Velsignelse har hvert dens Blad,

Den løfter, styrker og gjør glad;

i Alvors Dage Held og Magt

Ved Sammenholdet bliver lagt,

Det føle og forstaae I To

I Kjærlighed, i Haab og Tro.

I gav hinanden Haand og Ja,

Før her og hist. Halleluja!

Hvad Gud tilsammenføier, groer

Fra Jorden op i Engle= Chor;

I Fryd og Lovsang knæler ned,

Alt Liv er født i Kjærlighed

(Venstre margin:)

Hils Din Mand og Børn, Svigerforældre, Elisa og Baron Christian, ligesom ogsaa Frøken Anker. Hjerteligst .H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus