Dato: 7. juli 1864
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

459. Fra Henriette Collin.

Torsdag [7. Juli 1864]

Det gjør mig saa ondt kjere Andersen at vide Dem daarlig og forpint baade sjælelig og legemlig'ndash;det første deler vi jo Alle med Dem og uagtet det som Trøst betragtet er yderst tvivlsomt saa er den Sorg som et heelt Folk bærer paa, dog af en anden Natur end den som vi bærer Ene.–

De veed jo ligesaa godt i Søllerød som vi i Kjøbenhavn at der i de sidste Dage intet er hændet som i nogen Henseende forandrer vor ulykkelige Stilling. I Aftes i Fædrelandet læste De vel en Artikel af »Morning Herald« somvar ligesaa bidende som sand, og det maa være haardt og rimeligvis noget Nyt for det engelske Ministerium at høre sig saaledes tiltalt.–Men hvad nu?–Dagbladet i Morges taler jo i en saa opgivet Tone at jeg aldrig havde troet at skulle læse noget Saadant i de Spalter.

–Fra Familien Melchior har jeg saa mange Hilsner ligesom fra Fru Henriques; vi tilbragte en meget rar Dag paa Rolighed hos de venlige og gjæstfri Mennesker med de kjere Gamle Steinheims; og der blev talt med stort Venskab om Dem kjere Andersen.

Om Ingebo[r]g og Viggo har jeg i mange Dage intet hørt, den sidste Efterretning lød paa at Viggo begyndte at gaa paa Krykke'ndash;Edgar er rest til Flensborg for at see til den lille Maler og Retoucheur Jensen som ligger i Flensborg med Saar i Hovedet Foden og Siden, dog forhaabentlig ikke dødelig saaret. Det er Adolphs Haab at Ingeborg kan følge hjem med Edgard og det vilde jeg ret ønske . . .

Jeg har ventet med at tale om Jonas fordi jeg havde et Svagt Haab om at Posten idag kunde bringe Brev, men endnu er intet og saa kommer der ingen idag, det sidste fik vi i Søndags, han var rask og brændende længselsfuld efter »Noget Ordentligt!«–Gud hjelpe ham og os Alle

Deres Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost