Dato: 14. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Deres Naade
Fru Baronesse I.Stampe fdt Drewsen
paa Christinelund
ved Prst

(fra H.C.Andersen)

Conradines Lyst ved Slagelse
den 14 August 1864

Kjre Jonna!
Saasnart jeg forlod Christinelund begyndte det gode Veir, som synes at vedblive; jeg har altid Regn og Blst naar jeg besger Eder, det synes at vre en Skjbne. Tak, inderlig Tak for det trofaste venlige Sind Du og Din Mand bevare for mig, Tak for hvert Tegn derpaa. Det var mig ogsaa kjrt at vre nogle Dage sammen med Louise Collin, jeg fik talt mere med hende der i faae Timer, end i Kjbenhavn hele Maaneder. Hils! hende hjerteligt. Ved Afreisen besgte jeg Apothekerens i Prst, de toge saa glade i mod mig og Manden selv blev hos mig til Postvognen rullede afsted. I Nstved fik jeg en Medreisende / jeg kjendte, nemlig en Broderdatter af gamle Madam Thyberg, hun var et halvaarstid hos hende og kaldtes Claudine Valenkam, nu er hendes Navn Fru Beck, hun boer i Sor. Fru Ingemann modtog mig saa hjerteligt var saa inderlig glad ved at jeg kom, smukke Blomster stode i min lille Stue, hun var utrttelig i Opmrksomhed og Venlighed, det var som gamle Dage der, kom igjen, jeg syntes hvert ieblik at Dren maatte gaae op og Ingemann selv trde ind. Jeg har ikke sovet der i Huset siden han dde og det var mig ganske underligt trde ind i mit gamle Vrelse fra hiin Tid. I Maaneskinnet saae jeg nu fra Vinduet over til hans Grav Monument; det blev efter Midnat fr jeg kunde falde i Svn. Der var en deilig Fred i Huset; rrende er den Lngsel / den gamle Kone udtaler efter at samles med den Forudgangne. Hun fik, medens jeg var der, Indqvartering, to vel udseende Soldater. Hun takkede dem saa smukt for hvad de havde gjort for os og lod ret indrette for dem som for kjrkomne Gjster. Igaar Eftermiddags forlod jeg hende og kom paa halvanden Time, med god Befordring, her til Conradines Lyst der er en nydelig idyllisk Eiendom, rundt om Skov og frodige Marker; jeg er srdeles smukt indqvarteret og har smukke Blomster paa mit Bord. - Jeg tager nu ikke til Basns, men til Kjbenhavn, hvor jeg haaber at see Viggo, hvem jeg lnges efter. - Naar Du kommer over til Nyse, da hils dem Alle ret meget fra mig. Jeg kommer nppe derud i dette Efteraar, men det er ikke vrd at sige, tager jeg nu mere paa Landet du bliver det igjen til Fru Neergaard i Sllerd. / Endnu engang hjertelig Tak, Dig og Din Mand fordi at I ville see mig, Tak for alt Godt, gid vi atter mdes i en Tid lysere for Danmark. Af hvad jeg srligt skal gjemme og paaskjnne, under dette Besg, er Din hjertefulde Erkjendelse af mig danske Sind. Hils nu alle Brnene, Janine har vel allerede glemt mig, men Erindringen kan jo fornyes. Nu haaber jeg at al Rapsen er bragt i Huus og at det bliver stadigt Veir til Hstens andre Velsignelser.

Hjerteligst
H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus