Dato: 4. juli 1865
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 4de Juli 1865.

Min kjære Andersen!

Saameget end Deres elskværdige Brev glædede mig, saa skuffet blev jeg dog over, at De ikke nævnede et Ord om at komme her? De har vel ikke isinde at lade os vente forgjæves? jeg har glædet mig til Deres Komme, saa De maa ikke lade det blive opgivet.

Jeg vil nu sige Dem, hvorledes jeg antager at Somren kommer til at gaae for os, for at De derefter kan beregne, naar De helst vil glæde os ved Deres Besøg. Jeg antager at Frøken Charlotte Bournonville kommer her d. 17de Juli, eller saa omtrent; noget nær paa samme Tid venter jeg Moder, Frøken Bournonville bliver sagtens en 14 Dage. Den 23de Juli begynder Børnenes Ferie og saa venter jeg Agnete Lind; lidt ind i August kommer Ingeborg Lind og rimeligviis Frøken Govl. Den 23de August ophører Børnenes Sommerferie og dermed tage vel ogsaa Gjæsterne bort. De vil altsaa see at vi ere ene nu og til den d. 17de Juli omtrent, og efter d. 23de August. Jeg vilde saa uhyre gjerne have at Frøken Ancker skulde have den Fornøielse at være hjemme, mens De er her, hun sætter saamegen Priis paa Dem og Deres Venlighed imod hende. Hun er her naturligviis ikke i Ferien. Jeg havde haabet, at De var kommet i denne Maaned, men jeg kan af Deres Brev ikke skjønne, naar De forlader Glorup. - Jeg vil nu, da jeg har travlt, afsende dette Brev strax, for at De kan bestemme Deres Komme efter hvad jeg her har sagt Dem om hvem vi vente, og saa beder jeg Dem med et Par Ord sige mig, hvad De tiltænker os; et ordentligere Brev, der fortæller Dem lidt om vort Liv, vil da følge efter. De vil see hvor aldeles vist jeg stoler paa Deres Besøg, saa mit hele Brev kun kommer til at handle derom; men jeg veed tillige, at De sætter Priis paa Ro og Stilhed, derfor underretter jeg Dem om, naar De bedst finder den hos os. Og saa maa De tage tiltakke med vor Tarvelighed og mere see paa Hjertelaget end paa hvad her mangler. Levvel, kjære Andersen!

Deres gamle, hengivne

Jonna Stampe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus