Dato: 20. juli 1865
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 20de Juli 1865.

Kjære Andersen!

Tak for Deres sidste, indholdsrige Brev, som fornøiede mig meget. Det er morsomt at høre fra de smukke Steder De bevæger Dem paa, og de elskværdige Mennesker, som De træffer. Det gjorde mig ondt for Hr. Jacobsen, at han ikke fik Dem at see, det er vistnok hans Kjærlighed til Danmark, der rører mit Hjerte, og jeg havde gjort ligesom Grev Frijs's, jeg havde foreslaaet Dem at faae ham hen til det samme Hjem, som De beboede. Skade, at det ikke lykkedes. Jeg haaber nu, at De er ganske rask og har forvundet Stødet paa Benet. De er sagtens i disse varme Dage paa Glorup, imorgen venter jeg, vil Gud, Moder herud, det kan hun have godt af, da hun vist har anstrængt sig formeget med vor velsignede, stakkels Tante Augusta. Jeg tænker Moder bliver her en 3 Ugers Tid. Paa Onsdag, d. 26de, kommer Charlotte Bournonville, hun har været paa Als hos Søsteren, Fru Tuxen, for at staae Fadder til dennes Datter, derfor kommer hun saa sent. Naar hun er reist, venter jeg Tante Louise og Ingeborg Lind, Agnete kommer paa Søndag, saa De seer, at mine gode quindelige Venner have valgt August Maaned til at besøge mig i. Jeg tænker næsten, at de reise d. 23de August, vil det saa være en passende Tid for Dem at komme her, kjæreste Andersen! gid det var saa, jeg har ønsket saameget, at De skulde komme.

Iaar har min Svigermoder ikke, som hun pleier, spurgt mig om De kom til Nysø, men hun vil ligefuldt, naar De kommer til os, igjen opfordre Dem, det er jeg vis paa. For Tiden er min nye Svigerindes Moder og Søster, Grevinde Deym, derovre, men de reise nok i næste Uge. Efter dem ventes Professor Høyen med Frue og de pleier at blive til sidst i August. Hvilke Fremmede der mere ventes, veed jeg ikke, men min Svoger Christian og hans kone boe denne Sommer paa Nysø? Det var muligt, men ikke sikkert, at min Svigermoder i Efteraaret tog en lille Tour bort, men jeg tvivler derom, saa jeg veed ikke at raade Dem bedre end at komme her til os sidst i August og saa see Tiden an, maaskee kunde De tilbringe det sidste Par Dage paa Nysø, i et Par Dage pleier det at gaae godt, og De vil synes godt om min nye Svigerinde. Bestem selv hvad De vil, jeg glæder mig særdeles til at høre de nye Eventyr og til i det Hele taget at have mere godt af Dem end forrige Gang, da her ikke var hyggeligt.

Det er kun slet med stakkels Tante Augusta, det gaaer tilbage, skriver Moder, Fanny Beutner skrev idag, at det dog vistnok var et sig stille udviklende Vanvid, det er umaadelig sørgeligt. De ere nu flyttede ind i Onkel Edvards Lejlighed, mens disse ere i Hellebæk, for at Tante Gusta kan være lidt i Luften. Det skal være saa umaadelig sørgeligt at see Tante Gusta, Moder skrev, at hun forleden havde givet sig til at læse høit for hende i en engelsk Bog, og hun kan slet ikke Engelsk, det var saa uhyggeligt. Men endn u sme rtel ige re end Synet af h en d es Sygdo m, skal Synet af Onkel Gottliebs Sorg være; den ulykkelige Mand, som elsker sin Kone saa ømt og saa at see hende saaledes. - At Viggo er i Hornbæk, Collins i Hellebæk, veed De sagtens. Fanny Beutner er reist til Norge til Valdemars hvor der er kommet en lille Datter. Einar var opfordret saa meget til at komme til Valdemar, men jeg troer det er ham for dyrt. Det er meget kjedeligt, da han kunde have saa godt af at lufte sig lidt. Saameget desto mere vilde det glæde mig om der blev noget af den Plan De skrev om.

Nu vil jeg ønske, min kjære Andersen! at De kunde finde en Tid til Deres kjære Besøg her, som var Dem til Behag, og som kunde befrie Dem fra hvad De ikke ønsker. Som sagt, fra d. 23de eller 24de antager jeg at have idetmindste eet Gjæsteværelse til min Raadighed. Har De Lejlighed, saa fortæl mig lidt om, hvor De opholder Dem i Mellemtiden, og naar jeg veed, hvor De er, skal jeg fortælle Dem lidt om vore fælles Kjære, som De vist gjerne vil vide Besked om.

Deres hengivne Jonna Stampe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus