Dato: 12. december 1865
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

502. Fra E. Collin.

Jeg havde allerede igaar sluttet et Brev til Dem; det indeholdt forvrigt kun, at jeg vilde gjre Dem opmrksom paa, at De var reist uden at sige mig Farvel, uagtet jeg sad inde i min Stue, da De var hos os; dog er det muligt, at jeg var paa Vandhuset, og jeg kan da ikke fortnke Dem i, at De ikke saae ind til mig.

De 5 Rd. fra Enken skal jeg aflevere idag; ligeledes 5 Rd., som en ung vakker Dame, under Mrket Christiane K, igaar leverede til mig, som Deres Reprsentant.

To Breve, afkldte de besvrlige Convoluter, flge. De veed jo, at De kan stole paa, at jeg ikke har Begreb om fra hvem de ere, langt mindre om hvad de indeholde.!

Igaar solgtes Faders gamle Malerier; jeg kjbte de to hollandske, og Adolph: Thorvaldsens Portrait og Salome.

Deres Status ved Udgangen af dette Aar kan jeg meget godt opgjre nu og meddele Dem; det flger derfor vedlagt.

De eier altsaa nu i Capital c. 12080 Rdl.; de aarlige Renter udgjre henved 450 Rd. Med Hensyn til de 2500 Rd., som jeg skylder Dem, maa jeg dog engang tale med Dem. Hvad enten jeg overlever Dem eller ikke, vilde det betydeligt kunne genere mig (eller mine Arvinger), om denne Sum skulde pludselig udbetales; jeg veed ikke, og vil ikke vide, hvem De har overdraget at udfre Deres sidste Villie; men denne kan jo ikke lide noget ved at De itide underretter de Vedkommende om, at jeg eller mine ikke strax skulle udpantes, naar blot tilbrlig Sikkerhed gives for snarlig Betaling. Men dette er det bedst at tale om. Jeg vil dog gjerne have mine Pengesager saavidt muligt ordnede ved min Dd.

Deres

12/12 65

E. Collin.

For at ikke det Ord Dd (skjndt det er min egen) skal vre det sidste Ord i dette Brev, skriver jeg flgende postscriptum:

Jeg skal hilse Dem saa uhyre fra Jette, Louise og Jonas; og det er virkelig sandt, med Undtagelse af Udtrykket: uhyre.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost