Dato: 24. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: R. H. C. C. Kranold
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 24 Dec 1865.

Kjære Hr Etatsraad!

De vil tilgive mig at jeg plager Dem med min Skrivelse. Det var for mig og mit lille Lystspil: "Han er ikke født", et stort Tab at Michael Wiehe døde, Stykket maatte ligges hen, idetmindste for en Tid, jeg skrev imidlertid "Da Spanierne var her", og just De, Kjære Hr Etatsraad, viiste mig og det den største Interesse; det kom imidlertid paa Scenen i Slutningen af Theater-Aaret, og var vel ikke saaledes mod sig, som De og jeg selv havde haabet og troet, men syntes dog at kunne groe fast og gaven til Aarstiden ret passende Indtægt; jeg havde derfor det Haab at det i Begyndel­sen af September turde komme paa Scenen, men det blev ikke Tilfæl­det. Jeg tillod mig derfor, i al Beskedenhed at tale med Hr Etatsraad om Stykkets Gjenopførelse og De forsikkrede mig at den snart vilde finde Sted. Jeg kjender nu saa godt de mange Interesse der paa Theatret krydse hverandre og udbad mig at det henimod Juul maatte blive opført; De smilede og forsikkrede, at det vilde skee langt tidligere. Jeg kjender Deres gode Villie, men turde dog ikke tro paa Stykkets Opførelse før jeg saa den og blev derfor me­get glad da jeg herude paa Landet, i forrige Uge, læste i Avisen at det var ansat til Fredag; men da Dagen kom, saae jeg det igjen udslettet. Jeg ventede nu iaften naar jeg læste Repetoiret for den kommende Uge, at see Stykket optaget, men det er ikke til­fældet, og Aaret er altsaa endt, fire Maaneder gaaede hen uden at mit lille Stykke har opnaaet hvad en Mængde ældre Arbeider af An­dre har opnaaet. Jeg har Trang og Lyst til at skrive for Scenen, men naar mine Digtninger, uden at være forkastede af Publicum, ikke komme frem maa jeg opgive at skrive for Scenen. Jeg vil ikke skjule, at det har dybt bedrøvet mig at see mit Arbeide ideligt sat til Side uagtet jeg veed at De, Hr Etatsraad er baade det og mig velstemt. Jeg kan ikke forklare mig det og i Følelsen af at jeg lider Uret, skriver jeg dette lille privat(e) Brev til Dem, Hr Etatsraad, De vil venlig tilgive mig, men jeg trænger til at ud­tale mig for Dem, da jeg ellers gaaer og bærer en Bitterhed i mig, der ikke fører til Jule glæde.

Jeg har iøvrigt tilbragt nu en 8 a 10 smukke Dage paa Hol­steinborg, hos kjære elskværdige Venner; jeg bliver Julen over her paa Basnæs og tænker snart efter Nytaar at være i Kjøbenhavn.

Min hjertlige ærbødige Hilsen til Deres Frue.

Af ganske Hjerte

Deres hengivne

ærbødige

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus