Dato: 8. februar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 9 Februar 1866.[dvs. 1867]

Kjre Fru Scavenius!

Hjertelig Tak for Deres Naades venlig Brev til mig, nu have vi da kun en Ugestid til at De og Frken Luzia indtrffe her i Byen; Jeg glder mig meget derover og haaber at De begge en Dag ville hdre mig med et Besg; forleden var Grevinde Holstein med Bodil, Elisabeth og Christian-Christoph; hun syntes jeg havde det hyggeligt og ret digterisk, uagtet det var et slemt graat Veir, uden al Sollys, hun saae her op. Med Block har jeg talt om Frken Luzias Portrt, han har uendeligt meget at bestille, det ene Arbeide bestilles efter den andet, Dronningens Billede er snart frdigt og meget smukt, nu begynder han i n af de frste Dage paa Kongens Billede. Jeg vil sa gjerne at Bloch skal male Frken Luzia, at Deres Naade kan faae et rigtig godt og kunstnerisk Arbeide, han har seet hendes Portrt hos mig og har ogsaa stor Lyst at bringe det paa Lrredet, naar der kun bliver Tid; derom vil han nu senere tale med Deres Naade, naar De en Dag seer hans Arbeider. Prisen han forlanger for et stort Portrt, jeg troer Knstykke, er 400 Rdlr.

Om en Uges Tid er de jo i Byen? Jeg er endnu forkjlet og vistnok har hvert tredje Menneske lidt deraf; imidlertid gaaer jeg dog ud, i Theatret, og til Middag; i forgaars var jeg hos Groserer Melchiors sammen med Grev Moltke-Hvitfeldt, der var i hi Grad elskvrdig og talte fortrffeligt. Det var et Herre-Selskab, Melchior havde for Capitain Hammer, der nu reiser optil Island i Fiskeri-Selskabets Interesse. Alle Deeltagerne nsten, det vil sige, de raadende, vare tilstede. Jeg udbragte en Skaal som syntes at blive vel optaget. Grev Moltke har vret saa venlig at besge mig og var ogsaa tilfreds med Leiligheden. Forleden besgte Deres Svigerinde med sine Brn Blochs Malerstue, han fortalte mig det og havde troet at det var Deres Naade fra Basns. Man taler om at her i Marts-April vil blive givet italiensk Opera, det var jo ganske interessant; med Theatret gaaer det for resten daarligt, da de Fleste der ere syge. Den engelske Minister berede mig igaar med et Besg og indbd mig til paa Onsdag sammen med Etatsraad Worsaae og flere Bekjendte, Ministerens Fru har lrt Dansk og lser mine Eventyr, det glder mig at jeg bidrager lidt til at Fremmede faae Lyst til at kjende vort Sprog. En srdeles smuk Udgave af Eventyrene med 100 Illustrationer er udkommet i Engeland, jeg har igaar erholdt Bogen og skal vise Dem den. Hils Frken Luzia, hendes forlovede og hele Familien paa Borreby. Jeg faaer jo nok strax at vide naar De er kommet til Byen. Hjerteligst og rbdigst H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus