Dato: 11. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

517. Til E. Collin.

Amsterdam den ellevte Februar 1866.

Kjre Ven!

Igaar Eftermiddags kom jeg her til og blev paa Banegaarden modtaget af Brdrene Brandt; det synes et velhavende Huus og Fruen har noget srdeles tkkeligt, velsignet i sin Personlighed; jeg blev af dem Alle meget hjerteligt modtaget og indqvarteret; paa mit Bord laae Brev fra Dem, som De jo har skrevet tre Timer kun efter min Bortreise. Inderlig Tak for Deres Tanke og Hjertelag. Fra Hamborg har jeg skrevet Dem til, det Brev har De vel faaet? Senere har jeg fra Utrecht567 sendt Brev til Etatsraad Drevsen, naturligviis med Hilsener til Familien. Har De hrt Noget deraf, da vil De vide at jeg blev et Dgn i Celle, sammen med to unge Landsmnd, Carstensen og Holmblad; vi saae Caroline Mathildes Grav og hendes Billed paa Slottet; vi skiltes omtrent ved Bckeborg, de to gik til Cln og Paris, jeg til Holland. Fra den preusiske568 By Rheine er netop i de sidste Dage Jernbanen aabnet til ind i Holland; jeg tog denne Vei, men i hvilket Veir! Regnen skyllede ned, Mark og Mose vare som en S, Stormen hylede og blste alle Lgtene ud i Banetoget; det var ganske uhyggeligt at sidde i de blmrke Vogne og fare afsted under den Storm og dette Regnskyl. I Rheine maatte jeg tilfods vade fra Banegaarden ind i Byen og det bedste, eller eneste, Hotel der, var meget ringe. Nste Morgen vendte jeg igjen til Banegaarden hvor jeg maatte vente paa Toget der skulde komme; jeg maatte vente til to om Eftermiddagen, foer da til Arnheim i Holland og strax med andet Tog til Utrecht. I Vognen hos mig sad en decoreret Hollnder, han spurgte mig fra hvilket Land jeg kom og da jeg svarede fra Danmark! sagde han: Andersen fra Danmark er ventet i Amsterdam? Hvor veed De det! spurgte jeg, og han svarede det staaer i Aviserne! Det var saaledes allerede en Slags Modtagelse i Holland. I Utrecht blevjeg to Dage, hvor jeg tilbragte den frste Dag hos Professor Herwerden, der er gift med en dansk Dame; jeg traf gteparret i Sommer hos Melchiors; Dagen derpaa var jeg til Middag hos Overstteren af mine Eventyr og Romaner, Hr. Niewenhuis, hvis Fader Nygaard var dansk; han og hans Frue tale dansk, Snnen er Officeer i Kjbenhavn og forlovet med en fyensk Prstedatter. I Utrecht saae jeg mit Portrt i Vinduet og i en hollandsk Bog H. C. Andersen zijn Leven vertelt, sees et Billed der viser hvorledes jeg dandser for Madam Schal; hun er aftegnet som en stor stadselig slank Dame, jeg en lille fiin Dreng. Igaar, som sagt, kom jeg da her til Amsterdam, og fandt foruden Deres Brev endnu eet fra den hollandske Forfatter Kneppelhaut der beder mig boe hos sig de Dage jeg bliver i Leiden. De sprger mig om De hos Reitzel har Penge at hve for de nye Oplag af de to Romaner, jeg troer nei, thi Bgerne komme frst ud ved Juletid, men Trykningen begynder strax, efterdi Hr Mller, bedst kan lse Correctur i de lyse Dage. Da vi nu taler om Penge maa jeg da give et Par Bemrkninger, De veed at Kassereren i Casino gjorte mig opmrksom paa at han havde taget feil og udbetalt 40 Rdlr for Meget i Honorar, efter de Afteners Forestillinger Stykket Paa Langebro er givet; skulde der tales til Dem om denne Sag, da mener jeg, at man tager denne Tilbagebetalning naar Stykket igjen opfres, jeg har, om jeg husker ret, at modtage Honorar af de 25 frste Forestillinger og Stykket er nok ikke gaaet uden en halv Snees Gange, saaledes kan det ordnes, ikke anderledes. Skulde Rodemesteren komme for at hve Indtgtsskat, da tillader jeg mig at gjre Dem opmrksom paa, at da jeg, med Jonas, var [i] Spanien, havde jeg tilbragt en fire Maaneder569 i Hjemmet, meest paa Landet, forresten i Hotel, disse Ophold med Reisen udgjorte et heelt Aar og Rodemesteren sagde at jeg da Intet havde at betale, eftersom jeg ikke havde beholdt Vrelse med mine Mbler og Bger, men hensat disse hos gode Venner og jeg blev virkelig fri for at betale, medens De, kjre Ven, maatte give Deres Skat, da Deres Huusleilighed stod. Nu bliver det iaar nok, som det var med mig hiint Aar. Jeg forlod min faste Bopael hos Madam Anholm i Begyndelsen af September 1865, reiste til Sverrig, boede i d'Angleterre og var paa Landet indtil jeg fra Hotellet reiste ud paa nuvrende Reise den 31 Januar 1866, det vil altsaa vise sig efter hvor lnge mit Ophold bliver i Udlandet, om jeg har noget at betale. Vil De skaffe mig at vide hos H. Scharling hvorledes han her i Brandts Huus har givet Drikkepenge; ikke hvormange, men hvorledes han har fordeelt disse; om Pige og Tjener fik, hver for sig, eller om det Hele lgges i Stuen ved Afreisen. I Dag skulde Deres Kone egenligt have modtaget Brev, men da der var saa meget at sprge om og forklare, kommer det til Dem, hun lser det vel; og min Hilsen kommer til hende, Louise, Jonas og hele Familien. Den 20de er det Scharffs Fdselsdag, han pleier altid paa min Festdag at sende mig en Present og derfor maa han have een igjen; jeg vil bede Dem at lade kjbe, paa min Regning, min Buste i Biscuit, den faaes hos Bing og koster 4 Rdlr; maa den paa Fdselsdagen, om Morgenen sendes ham som Hilsen fra mig. Nu lev vel! Tak for Deres Troskab i Venskab. Gud glde og velsigne Dem.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Hils Theodor!–Brdrene Brandt og Husets Frue hilse Dem og Deres Kone.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost