H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 14. februar 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 14. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Amsterdam den 14 Februar 1866.

Kjære Fru Scavenius!

Den 31 Januar forlod jeg Danmark, Veiret var noget stormende, jeg blev natter over i Korsøer, gik Dagen derpaa gjennem Fyen paa Jernbane og naaede om Aftenen Kolding og reiste den næste Dag gjennem Slesvig og Holsten til Hamborg. Det var med en stor veemodig Følelse jeg foer gjennem disse Landstrækninger, mange Minder Alvors Tanker fyldte mig. Jeg saae Preusere i det Slesvigske, Østerigere i Holsteen. Een Dag hvilede jeg ud i Hamborg og reiste saa til Kölln hvor jeg for første Gang saa CarolineMathildes Grav og i hendes Værelser paa Slottet et Portræt af hende, der er aldeles forskjelligt fra det vi kjende i Danmark, men ved sin Liighed med Frederik VI giver Tro paa Sandheden. Har jeg ikke hos Dem just seet et Billede af det og den Gang var i Tvivl om Ægtheden, nu efter at have seet Originalen, tvivler jeg ikke. I Hannover hørte jeg Webers Preciosa og reiste senere, paa en halv Dag mod den hollandske Grændse men hvilket Veir! det blev Aften! Regnen skyllede ned, Stormen tudede og blæste alle Løgter ud i Vagonnerne jeg sad i Bælgmørke. To Dage tilbragte jeg i Utrecht hvor jeg hos Hr Nieuvenhuis, der er af dansk Afkom og gift med en dansk Dame, ligesom ogsaa hos Professor Herwerden ligesaa gift med en dansk, fandt stor Gjæstfrihed; men størst har jeg fundet den her i Amsterdam hvor jeg boer hos den danske Kjøbmand Brandt, gift med en høistelskværdig Hollænderinde; man siger at hun var een af de rigeste Piger i Amsterdam. Det synes et meget velhavende Huus, og ligger i det fornemste Qvarteer; Brandt med sin Broder afhentede mig ved Bane-/gaarden og jeg er rigt og nydeligt indqvarteret; jeg bliver her en 14 Dage, og dersom Deres Naade i den Tid glæder mig med Brev da er Adressen til mig: Mynher: A. L. Brandt 507 Heerengracht by de Huidenstraat, Amsterdam. Det er nu først den fjerde Dag jeg er her og af hvad jeg har seet tiltaler mig meest den zoologiske have; i denne saae jeg saaledes første Gang, to Niilheste, han og hun, for fjorten Dage siden fik de en Unge; der var i den sidste Tid vaaget nat og Dag for at de ikke skulde rive Ungen ihjel naar den kom; nu havde den sit eget Huus og sit eget opvarmede Bassin. den var større end en almindelig Kalv og havde dvaske skelende Øine. Deilige Ørne, Pelikaner og sorte Svaner gik omkring. Een af disse Aftener skal jeg høre Meyerbeers Opera "Afrikanerinden. Her i Brandts Huus, er, som i Skottland, den smukke skik at hele Tyendet kommer / ind i Stuen om Morgenen og der læses et Bibelstykke, en Forklaring og derpaa synges en Psalme. Jeg har besøgt den gamle Digter van Lennep, der meget ligner Voltaire, hvad hans Ansigt angaaer, men ikke i sine Skrifter, hans meest læste Roman er: "Rosen fra Dekama". Saavel i Utrecht som her i Amsterdam har jeg seet mine Skrifter i Vinduet hos Boghandlen ogsaa mit Portræt. Hils den kjære Frøken Luzia og min Ven Otto. Jeg vil haabe, at de Alle er vel. Naar de seer Grevinde Holstein da hils hende og dem alle deroppe rigtig meget fra mig; hun, eller maaske rettere: "gamle Grevinde" kjender godt min hollandske Vert, det var ham der reiste til Spanien for at tale for Dronningen der for de fængslede Protestanter. Tillad at jeg lægger her ved nogle faae ord til Fru Ingemann. Hjertelige, ærbødige Hilsener til Greven og Grevinden paa Espe, ligesom til Fru Brandes? Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus