H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Ida Koch 22. februar 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 22. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Amsterdam den 22 Februar 1866

Kjære Fru Kock!

Nu har jeg allerede været 14 Dage i Holland,De maa høre lidt

fra mig.Veien hjemmefra lagde jeg over Fyen og gjennem Hertug­dommerne. Det var saa nedstemmende, Tankerne blev saa tunge; jeg skyndte mig afsted, forbi Preusere og Østrigere og naaede fra Haderslev til Altona i den korte Tid af 6½ Time. I Celle saa jeg Caroline Mathildes Grav og skyndte mig saa over den hollandske Grænse hvor jeg kom i Mulm og Mørke, Regnen skyllede ned, her blæste en Storm saa at alle Løgter i Banevognene blæste ud, man sad i Bælgmørke. I Utrecht blev jeg vel modtaget af min hollandske Oversætter Niewenhuis hvis Kone er dansk; der i Huset hørte jeg jeg kun mit Modersmaal, ogsaa hos Professor Herverden er Fruen i Huset dansk og det var der som om jeg slet ikke var ude, endnu mindre føler jeg dette her i Amsterdam; paa Banegaarden, da jeg kom blev jeg modtaget af Brødrene Brandt og den ældste førte mig til sit Huus, der ligger i den elegan­teske Deel af Byen, det er et. stort, vel indrettet, rigt Huus, Konen taler fortræffelig dansk Sønnen ogsaa; hver Dag faaer jeg Besøg af her boende Danske og fler Hollænder forstaae godt vort sprog./ Ten-Kate, den mest ansete Digter for Øieblikket har paa Vers udmærket oversat flere af mine Eventyr saaledes "Verdens deiligste Rose", "Sommerfuglen" & hans eget nyeste Arbeide Skabel­sen vækker stor Opmærksomhed, han er Præst, men reiser om i Hollands største Byer og læser sit Værk op, iaar har han allerede dermed fortjent 10000 Gulden, og hans Menighed opfører til ham et nyt, smukt Huus her i Amsterdam; forleden Middag var jeg sam­men med ham; han udbragt min Skaal ,improviserede et Digt til mig, ligesom han særdeles varmt og smukt udbragte Skaalen for "Danmark". Paa Bordet stod en Kage, paa den prangede Fru Fortuna, i hver Haand holdt hun et Flag, paa det danske Flag stod mit Navn og paa det hollanske Ten-Kates. Stadens Theater bliver meget besøgt, der gives Tragedier Comedier, Opera og Ballet, ligesom vort. Direk­tøren har været saa opmærksom, uden at jeg havde besøgt den, at sende mig een af de bedste Pladser til hver Aften, saa længe jeg bliver her. Imorgen er stor Concert, Componisten Verhulst er en særdeles Beundrer af vor Landsmand Gade og giver ofte Compo­sitioner af ham, imorgen, vil for min Skyld blive givet en Sym­phoni af Gade. Endnu bliver jeg her en 10 til 12 Dage, og vil være meget glad om jeg hørte fra Dem, især om jeg derved fik at vide at jeg, naar jeg kommer til Paris sidst i Marts tænker jeg eller til min Fødselsdag, da enten traf sammen med Henny, eller er han allerede igjen ude paa Færd? Hils Deres Søn hjemme, hans Kone, lille Karen, Prindsessen og min Ven "Jøn", De maa ogsaa sende Conferensraad Hauch min Hilsen, og ikke glemme at hilse Wilhelm Rothe. "Fædrelandet" og "Dagbladet" læser jeg hver Dag, vi faar det dagligt her i Huset. Dagligt læses om Aftenen mine Eventyr, paa dansk, engelsk, hollandsk og fransk efter de for­skjellige Tilhøreres Tarv; jeg begynder allerede at forstaa en Deel af det Hollandske naar det læses og naar jeg paa Scenen hører det tale. Kommer De i Rosenvænget da hils Deres Broder=Kone og skulde De see Ingeborg Drewsen, da veed jeg De ogsaa der bru­ger min Hilsen. Min Adresse er, Mynher A.L. Brandt 507 Heeren­gracht by de Huidenstraat, Amsterdam.

Hjerteligst H.C.Andersen.

Til Fru Conferentsraadinde Kock

Ny Kongensgade Nr. 15

i Kjøbenhavn

fra H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm