Dato: 26. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Amsterdam den 26 Februar 1866

Kjre Jonna

Nu har jeg allerede vret 14 Dage i Amsterdam, Du maa hre fra mig! Strax ved min Indtrdelse i Holland, skrev jeg fra Utrecht til din fader, men jeg har ikke hrt et Ord fra ham og Eduard skriver at Ingen have hrt fra Rosenvnget at der var kommet Brev fra mig, dog vil jeg troe at Brevet er indtruffet, jeg bad din Fader at Du maatte faae det at lse og jeg antager at Du altsaa ved om min Udreise. Saasnar jeg naaede Amsterdam blev jeg paa Banegaarden modtaget af Brdrene Brandt; jeg boer hos den ldste i eet af Byens smukkeste Qvarterer i et som det synes meget rigt og med Smag og Komrod udstyret Huus. Konen er Hollnderinde og skal have vret een af Byens rigeste Piger, hun taler srdeles godt Dansk ogsaa Snnen taler det og hun er en srdeles elskvrdig, velsignet Kone, from, qvindelig og begavet. Manden er Lutheraner, hun og Snnen er Minoritter; hver Morgen samles vi Alle nede, Tyendet kommer ind, der lses en Bn, et Stykke ud af Bibelen, og synges en Psalme. Det gjr et godt Indtryk. Du vil undre Dig at jeg som hjemme saa sjlden gaaer i Kirke, her flger Familien hver Sndag, ikke i Minoritkirken, thi der tales Hollandsk, men i den engelske (episkopale) Kirke; jeg gaaer med, ikke blot fordi, det ville undre dem om jeg ikke tog Dell i al god Frd, men fordi det i fremmed Land interesserer mig at kjende Folks Skik og Sder, Kriken er lille men hyggelig, ingen Billeder, selve Altret er /uden disse, det dannes af tre Tavler, paa den ene lses TroesArtiklerne, paa den anden Mose 10 Bud og paa den tredie "Fadervor", Kirketjenesten bestaaer meest i Lsning, flere Bibelstkker og til sidst en kort Tale; Psalmesangen er srdeles muk. Her er forbausende mange Pirkepartier og der arbeides nu paa at forene disse, ikke i een Kirke, men til samlede Mder nogle Gange om Aaret, at de kunne komme bedre til at forstaae hverandre, ingen By har flere Jder end Amsterdam, de boe i deres bestemte Qvarteer, og det synes mig at der er for skarpt en Linie mellem dem og de Kristne ogsaa Skuespillere og Skuespillerinder ere ikke saaledes stillede som hjemme, de komme ikke, synes det med i Selskabet, det vil ikke sige hvad vore Aristocrater kaldede "Selskabet" det adels erklrede Blod, men det rigere Familielivs Sammenkomster. Theatret er ikke saa riinge og jeg begynder der at forstaae det hollandske Sprog. Theaterdirectionen har vret saa opmrksom mod mig at sende mig for hver Aften, under mit Ophold i Amsterdam, en Fribillet til een af de bedste Pladser; jeg har her seet en stor Tragedie af den endnu levende gamle Digter van Lennep, Forestillingen varede fra halv 7 til halv 12, den for ieblikket meest vurderede Digter, er Prsten Ten-Kate, hans nyeste Arbeide "Skabelsen" lser han for Betaling op i de strre hollandske Byer, / og har alt iaar derved en Fortjeneste af 10000 Gulden; hans Menighed bygger ham nu et nyt Huus i Forring. - Han har srdeles smukt oversat paa Vers flere af mine Eventyr, saaledes: Verdens deiligste Rose, fem fra en rteblg, Sommerfuglen &; nylig var hos hans Svigersn stort Selskab for mig, der var samlet en Mngde dansktalende saa at jeg paa Dansk kunde lse et Par af mine Eventyr, Ten-Kate lste et Par i hollandsk Oversttelse og udbragte min Skaal, ligesom ogsaa Danmarks. Paa Bordet stod en stor Kage med Fortuna, hun holdt i den ene Haand det danske Flag med mit navn og det hollandske Flag med Ten-kates. hele Kgen var besat med smaa Storke, den Fugl jeg isr har besjunget. Meget interessant her er den zoologiske Have og der har isr interesseret mig et Par Niilheste, der for en Snees Dage siden have faaet sig en unge, denne er allerede strre end en stor Fedekalv, har sit eget Huus og eget Vand-Basin; den kom op og skulede flt med inene, pragte rne, Pelikaner, kmisk-tankefulde Ugler ere at see; her er en Rigdom af vilde Dyr. Endnu bliver jeg en halv Snees Dage her i Amsterdam og reiser da til Leyden, hvor en riig anseet Forfatter Hr Kneppelhout har indbudt mig i sit Huus, jeg bliver der kun tre a fire Dage, men dersom Du alstaa endnu i Lbet af 14 Dage vil glde mig med Brev da er det bedst at samme sendes under Adresse: Mynher A.L. Brandt 507 Heerengracht by de Huidenstraat, Amsterdam. Hils Din Mand, Brnene og Frken / Ancker; det kan vel ikke hjlpe at sende Hilsen til den gamle Charlotte Raben, hun tager vel mod den, som mod Indbydelsen og veier mit Hjertelag efter den almindelige Bismervgt. Send Elise en varm og venlig Hilsen; siig mig om mit Brev fra Utredht til Din Fader er naaet ham. Min Reiseplan er saaledes at jeg tnker frst i Begyndelsen af April at vre i Paris eller tidligst sidst i marts. Jeg har endnu Haag, Rotterdam, Antverpen og Bryssel at besge. Fra O Neil har jeg ike siden Julen Brev, da ventede han mig ved Udgangen af Januar, men de primiske Bevgelser i Spanien holdt mig fra at gjre Reisen; jeg har som skrevet en ikke hrt et Ord og veed slet ikke hvorledees det staaer til i Spanien og Portugal. Det vil nu vise sig om der bliver Noget af Reisen derhen og om jeg tilbringer Sommeren hjemme i Danmark. Her i Brandts Huus er det som var jeg slet ikke ude, daglig faae vi Dagbladet og Fdrelandet to Dage gamle, Dansk er Sproget der meest bliver talt og Hr Brandt er gldende dansk og strk i sin Udtalelse, det var ham der gik for nogle Aar siden med den protestantiske Mission til Madrid for at faae Protestanten Matamoros og hans Fngsels Fller frigivet, hvilket ogsaa lykkedes. Det var nu et langt Brev, giv mig et lignende, man skjnner ret derpaa ude, hvor hjemligt man end kan vre indqvarteret.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus