Dato: 8. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: R. H. C. C. Kranold
Sprog: dansk.

Amsterdam den 8 Marts 1866

Kjre

Hr Etatsraad Kranold!

Nu er det paa sjette Uge siden jeg forlod Kjbenhavn og hele fire Uger har jeg allerede tilbragt her i Amsterdam, men her er Meget at see og jeg har det saa hjemmeligt og godt, boer hos den danske Kbmand Brandt der har et stort velindrettet Hus; Konen var nok een af Amsterdams rigeste Piger, hun er en histelskvrdig, fortrffelig Kone, taler dansk, det gjr Snnen ogsaa, mange her boende Landsmnd besge mig, tidt glemmer jeg ganske at jeg er ude i et fremmed Land; de fleste af mine Skrifter ere oversatte paa Hollandsk, disse og mit Portrt seer jeg rundt om. Directionen ved det store Theater her have, endogsaa uden at jeg frst aflagde den noget:Besg,vret saa opmrksom at sende mig en Billet til eenaf de bedste Pladser, og til hver Aften saalnge jeg op/holder mig her. Balletten ver rigt udstyrret og hver Aften gives Ballet selv efter Stykker der spille fra Klokken halv syv til halv tolv, saa at Folk altid komme hjem efter Midnat; imidlertid indtager Balletten en meget ringe Plads,den jeg endnu har seet vilde ikke taales paa den danske Skueplads og man lrer just at skatte Bournonvilles Smag og digteriske Talent. Skuespillet staaer langt hiere end det her vbliver erkjendt; Amsterdam har en udmrket Kunsterinde Fru Kleine og en srdeles god Skuespiller Hr Peters, de vilde hjemme hos os gjre Lykke; men det synes som om Theater og Skuespillere ikke stilles her paa den Hdersplads, som vi med rette stille hjemme. Jeg er i Selskabslivet endnu ikke truffet sammen med en eneste af Scenen s Kunstnere. Af originale dramatiske Arbeider har jeg endnu intet seet der er at anbefale for vort Theater, det betydligste De Vrouwe von Wardeburg af van Lennep, har vellignende Charakterer men er bredt og udramatisk, men Hoved/rollen blev mesterligt udfrt af Fru Kleine. Af Breve hjemme fra hrer jeg at Kjbenhavnerne aldeles gaaer op i Italienerne, det er nppe godt for vort National-Theater, man skriver at Tycho Brahes Spaadom skal have kostet flere Tusinde, men at det ikke gjr Lykke. Er det sandt? "Dagbladet" og "Fdrelandet" faae vi hver Dag her i Huset og jeg kan saaledes flge Repertoiret hjemme, at jeg endnu der ikke har seer "Da Spanierne var her", har, jeg kan ikke skjule det, forstemt mig; den Sag er den eneste der stter lidt Beeskhed i min Tanke, jeg anser det for en Uret mod mig; at et Arbeide kan ved tilfldige Omstndige Begivenheder lgges hen to til tre Maaneder forstaaer jeg, men nu er mit lagt hen i et halvt Aar, det er ikke at forstaae, i det jeg har den fulde Overbeviisning at det aldeles ikke er Deres Skyld, kjre Hr Etatsraad.

I Begyndelsen af September blev der sagt mig af en Mand der har Indblik i vort Theaterliv:"Da Spanierne var her", kommer ikke frem, pas paa!" jeg har passet paa og maa nu give Manden Ret. Det er isandhed ikke for ogsaa at figurere med mellem Scenens danske Forfattere at jeg nsker mine Arbeider frem, men det er en Indtgts Kilde, som heller ikke jeg kan opgive; men fra Theatret, som jeg saa gjerne arbeide for, synes det som om jeg ganske er opgivet. Det er mig ubehageligt at udtale dette og isr til Dem, kjre Hr Etatsraad, men jeg trnger til at faa Luft, kaste fra Hjertet hvad der trykker mig; til Gavn for mig anseer jeg ikke det er; thi om Stykket endeligt gaaer over Scenen ind i Mai, da er det den Tid paa hvilke Theatret faaer ringe Besg og da kan der siges, der komme jo ingen Folk til det Stykke. Da jeg nu eengang ikke kan holde dette oppe, forunde mig da at jeg maa holde Deres Venskab oppe, bevare Deres venlige Sind for mig! Bring Deres Frue min hjertelige rbdige Hilsen, ligesom jeg ogsaa tillader mig at bede Dem hilse Justitsraad Berner og Professer Holst. Deres meget hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus