Dato: 9. marts 1866
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 9de Marts 1866.

Tak, kjre Andersen! for Deres interessante og kjrkomne Brev! jeg havde netop ikke hrt andet om Dem, end Anekdoten, der stod i "Dagbladet" om den Mand De traf paa Reisen, der, ved at erfare at De var Dansk~ Iyknskede Dem til at De kom til samme By, hvor just Deres bermte Landsmand H.C.Andersen ventedes. Fader har intet Brev sendt mig, men jeg har nu skrevet og krvet det. Jeg vilde egentlig have ventet til jeg havde lst ogsaa dette, men da Brevvexlingen med mit gamle Hjem ikke er rigtig jevnlig i denne Tid, paa Grund af lidt Upasselighed hos Moder, vil jeg heller skrive strax, for at mit Brev ikke skal komme for sent. Moder har i temmelig lang Tid vret meget forpiint af en Byld i Nakken, som saa til sidst blev skaaret. Idag skriver Fanny Beutner, at Moder har faaet Bygkorn paa iet og maa have Grd?Omslag, saa hun har som sagt, i lnger Tid ikke selv frt vor Brewexling. Elarald er idag d. 8de Marts ifrd med at indlevere sin Tegning til Akademiet. Han har havt umaadelig travlt og sidder oppe om Natten for at faae den frdig. Gud give ham Held og Lykke, jeg lnges saameget efter at de unge Mennesker skulle komme frem og rre sig i Liv og Virksomhed, jeg synes de blive saa gamle inden det skeer. Veed De at Jonas er ifrd med at tage en Examen i denne Tid for muligt at komme med det Skib, som gaaer til Japan? Jeg hrte nylig, at Jonas var meget flink, og at han kunde vre vis paa at faae en god Character til sin Examen. Desvrre for Jonas tegner det ikke til, at Rigsraadet vil tillade, at der sendes et Skib til Japan og saa gaaer jo Jonas glip af denne Nydelse.

Min Svigerinde har vret syg i nogle Dage af Asthma forenet med strk Forkjlelse, saa hun maatte iagttage stor Forsigtighed og holde sig meget rolig. De var lidt ngstelige for hende, skrev Elise, men nu er hun rask og oppe igjen. Min Svoger Christian har kjbt "Aldershvile" ved Frederiksdal?S, som skal vre saa deiligt baade ved sin Beliggenhed og sin Bygning. Det er bygget af Dronning "Juliane Marie," og skal vre saa deiligt, 9 Alen hie Vrelser, ganske i min Svogers Smag, som ikke let kan faae det for slot-agtigt. Han og hans Kone have nu meget travlt med at udstyre det, hun skrev til mig: - vi have nu saameget morsomt at tnke paa." Der er ingen Bedrift dertil, han faaer Intet at bestille uden at passe paa Haven, Bygningen, Vaabenet (hvor det nu skal sttes, veed jeg ikke) og slige Smaa?Syslerier. Han vil jo ikke arbeide. Hun er saa glad over st faae sig et Hjem og vil vistnok blive en sd, hyggelig og huuslig Kone. De have deeltaget i hele Selskabslivet i Kjbenhavn i Vinter og moret sig godt. Man synes godt om hende, hun er smuk, pragtfuldt kldt og dertil virkelig elskvrdig. Ligeledes beundrer man, at hun taler saa godt Dansk; re vre Elise og hendes egen rette Tact. Der skal have vret eller vre saadan en Pragt og Forlystelsessyge i "Selskabet" i Vinter, saa man, som en Dame sagde forleden, skulde troe at vi havde "faaet to Hertugdmmer, ikke at vi havde mistet dem." Jeg skriver i morgen til Elise i Anledning af hendes Fdselsdag, og skal saa bringe Deres venlige Hilsen. Naar jeg seer Charlotte Raben, som nu er i Byen, siger jeg hende dog, at De tnker paa hende endnu. Mange blive fordringsfulde med Alderen, hun er det virkelig i Henseende til SmaaOpmrksomhed, men hun er en tro og rlig Sjl som man kan bre over med. Hvor det forniede mig, hvad De skrev om Hr. Brandt! Det rrer altid mit Hjerte, at man er tro og hengiven mod sit Fdreland, isr jo ringere det er i ydre Anseelse. re vre ham, der i et fremmed Land dog ikke skammer sig over sin fattige Moder, men holder hende i Agt og re. Mon han er Broder til to unge Piger, Rikke og Nancy Brandt jeg gik i Skole med hos Jomfru Linde? - Naar Hector Rrdam, hvem De i Sommer gldede saameget ved Deres Eventyr, kommer her, skal jeg tillade mig at vise ham Deres Brev, det vil interessere ham hvad De skrev baade om Kirkerne og Hr. Brandts Fdrelandskjrlighed.

Og fra mit eget Hjem, hvad skal jeg fortlle Dem der? det er hver Dag de samme Billeder, der viser sig for den lille Kreds herhjemme, den daglige Venden tilbage til de samme Sysler; Brnene og Frken Anker ved Lektierne, Henrik ved sin Bedrift og Sogne-Forretninger, jeg ved Husets, Mands og Brns Tarv. Hver Dag forfriske vi os ved at gaae ud i Skoven eller til Stranden og friske, ja poetiske kunne disse Indtryk vre, men de maa fles, Ord kunne ikke gjengive dem. Naar Lampen er tndt sge vi Guldkorn i Litteraturen, stundom samlede, oftest Hver for sig. "den ene Dag er den anden liig, det er kjre, rolige Dage." Jeg vilde dog gjerne have lidt mere Aftensliv deri; men vore Vilkaar ere ikke dertil, saa det er altsaa heller ikke Guds Villie. Og Han veed bedste hvad der tjener os alle.

Tag tiltakke med mit fattige Brev, husk at det kommer fra en "Udflytter"gaard, som Bnderne sige; og hvis jeg gjentager hvad De har hrt fra de Andre, saa undskyld det. Lad Dem dog derfor ikke afholde fra at skrive til

Deres gamle, uforandrede Jonna Stampe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus