Dato: 22. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

526. Til Henriette Collin.

Haag den 22 Mart 1866.

Kjre Fru Collin!

I denne Formiddag reiser jeg fra Haag lige til Antverpen og derfra over Brssel til Paris, jeg tnker at naae derhen ved Udgangen af denne Maaned, saa at jeg kan tilbringe min anden April i Paris hvor jeg haaber i den danske Legation at finde Breve til mig fra de Venner og Veninder, som erindre sig mig og min Festdag. Fra Leyden skrev jeg til Hartmann og lagde i Brevet et Par Ord til Deres Mand at han, De og mine Venner i Familien kunde vide hvorledes jeg havde det. Han har vel faaet min Skrivelse. Jeg veed ikke om jeg i den fortalte en smuk Udflugt jeg med Kneppelhouts gjorde til Dynerne ved Katwijk og der saae de storartede Sluser der fre Rhinen ud i Havet. Dagen derpaa besgte jeg med van Kneppelhout den store Skolebygning han har ladet opfre i sin Fdeby Leyden; der var for ieblikket ikke frre en[d] 230 Piger og Drenge; de sang for mig fdrelandske Sange, om det Hollandske Blod og det hollandske Flag. Professor Keiser viiste mig sin astronomiske Samling og Professor Schlegel frte mig om i Muset. I Sndags Formiddag kom jeg her til Haag, hvor jeg allerede for den paaflgende Middag var indbudt hos Baron de Wassenaer, Eier af Byen Catwijck hvor jeg havde seet Rhinens Sluser; om Aftenen her var stort Selskab hvor jeg gjorde Bekjendtskab med hele den fornemme Verden; der tiltaltes jeg paa Dansk af en gammel Herre, derfor mange Aar siden havde vret Minister i Kjbenhavn og hed Schimmelpennig. Baron Bille-Brahe tog paa det hjerteligste imod mig, vilde prsentere mig for Dronningen, men mit Ophold er for kort; jeg maa see at naae Paris; han frte mig imidlertid ind i eet af de frste Huse hos Baron Brienen, hvor jeg saae den unge Hertug af Oranien og Stadens fornemste Damer, de vare i de meest udsgte Toiletter, flere nskede at tale med mig og jeg fandt venlige Mennesker; der blev opfrt paa fransk en Vaudeville, hvori Husets Herre, udfrte Tjener Rollen. En Ven og Bekjendt fra Sverrig Baron Wrede, som ofte har i Kjbenhavn besgt mig og er srdeles yndet af den svenske Konge, er her i Haag ansat som svensk Minister; han har paa det meest hjertelige modtaget mig, bedet mig spise til Middag hos sig naar jeg intet bedre har, men frst igaar581 kunde jeg gjre Brug deraf og var med ham i hans Loge i Theatret at hre en ny fransk Opera. Igaar reiste Baronesse B-Brahe til Kjbenhavn, hvor hun boer i Phoenix, jeg gav hende et Par Bger jeg har faaet i Leyden og nu ikke kan lgge i Bogpakken der afgaaer fra Amsterdam; hun lovede at disse skulde blive sendt ind til Dem i Dronningens Tvergade; der ligger mellem Bgerne en Penne-Visker i Form af en Fisk582; Fru Kneppelhout har syet den og sendt den til mig med sin Mand der iforgaars med Banetoget tog herop for at sige Lev vel, vi sees imidlertid i Paris. Mellem Bgerne Fru Bille Brahe bringer ligger et Exemplar af det hollandske Eventyr Kneppelhout har dediceret mig, jeg bad ham om det til Deres Mands Samling af andersiana, han vil finde sit Navn af mig skrevet ind deri. Meget glder jeg mig til at han skal erholde de holbergske Lystspil, som jeg beder ham beholde som en Erindring om mit Besg i Holland. Jeg skal senere opgive ham den Boghandlers Adresse i Amsterdam, hvor man oftest finder danske Bger; der var ogsaa Holbergs Epistler, men jeg vidste ikke om han havde Interesse for disse. Jeg lnges efter at hre fra Dem og Deres, vide hvorledes det gaaer Jonas med hans Examen og hvad Udsigt der er til at naae Japan. Her fra Holland gaae altid Skibe derhen, men det bliver en noget kostbar Reise. Fru Ingeborg Drevsen vil jeg haabe er nu i god Beddring, hils hende og hils Louise Lind med hjertelig Tak for det Brev jeg fik. Af Aviserne seer jeg nu skal Holst have sin Gio [a] chino frem, mine Spaniere ere altsaa lagt aldeles hen. Jeg har skrevet Kranold et Par Ord derom i al Venlighed; men det er en Uret mod mig at Stykket ikke kommer frem og en Svaghed hos ham. Hvad De meddeelte mig om Deres Bazar gldede mig meget og jeg har rundt om fortalt om Slesvigernes Gaver; her i Holland er stor Sympati for Danmark. Hvorledes jeg vil fle mig i Belgien har jeg ikke Forestilling om; i Holland er jeg bekjendt som nogen Digter kanvre det, men nu slipper vel dette Bekjendtskab naar jeg naaer over Antverpen og Bryssel til Paris, derfra hrer De om min Fart; maa jeg kun fle mig rask! de to sidste Dage har jeg lidt af Hovedpine og har en583 febril Fornemmelse om Aftenen, dog Intet er bedre mod det Febrile end at bytte Opholdsted og det er jeg nu ifrd med. Hils Deres Broder, Svigerinde, Brnene, hele Theodors Sndags Selskab og ham selv med den Engel. Igaar maatte jeg sidde for den kongelige Photograph, om Billederne lykkedes veed jeg ikke, nu skal jeg afsted! Hjerteligst

H. C. Andersen.

NB maa Fru Melchior faae vedlagte Brev.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost