H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Edvard Collin m.fl. til H.C. Andersen 28. marts 1866

Hop forbi menu og nyheder

528. Fra E., Henriette og Theodor Collin.

[Fra Edvard Collin: ]

Jeg haaber, at dette Brev skal kunne naae Dem omtrent paa Deres Fødselsdag, som iaar falder sammen med 2den Paaskedag. Altsaa: jeg gratulerer! Og især ønsker jeg Dem til Lykke til, at De endnu selv betragter denne Dag som en Festdag; det røber en Ungdom i Sindet, som er misundelsesværdig, men som jeg – og mange der ere yngre end jeg – har tabt.

Det Anckerske Legat blev da bortgivet til: Ath. Schwartz, Schleisner, Emil Hornemann. (jun:). og Kolberg!! Det Sidste er et stærkt Stykke, og saa stærkt, at det skulde undre mig om det gaaer fri for den offentlige Kritik. Det er naturligviis I., der har havt let ved at være stærk, da B. er saa svag.

Baronesse Stampe lader til at komme sig.

Jeg har nu et Par Gange spurgt, men ikke faaet Svar paa, hvad der bliver af Reisen til Portugal, og, hvis denne ryger i Lyset, hvilken da Deres Plan er.

Foreløbig Tak og mange Tak for de Hollandske Bøger. Jeg haaber at Skibsfarten snart vil bringe dem. Saasnart jeg faaer Boghandlerens Adresse, skriver jeg til ham, da jeg gjerne vil have Epistlerne.

Lev vel og paa et glædeligt Gjensyn.

Deres

28/3 66.

E. Collin.

[Fra Theodor Collin: ]

Fra Kranold skal jeg hilse Dig, hans første Ord, da jeg bragte en Hilsen til ham fra Dig vare: »nu skal vi meget snart have Prøver paa Spanierne« men Løgn bliver det nok. Det nyeste Theaternyt er at Berner gaaer sin Vei, ikke blot som Theatersecretair og Regisseur men ogsaa som Fuldmægtig paa Contoiret; den egentlige Grund veed jeg ei, Svagelighed angives. Gioachino gjør ikke megen Lykke 3 a 400 Rd. om Aftenen Ulfsbjerg trækker bestandigt. Bournonville er snart færdig med sin 2 Acts Ballet Ponte Molle. Renés Datter skal gaae med Fru Echardt'ndash;

Jette Pedersen gratulerer til Fødselsdagen. Din

28/3 66.

Th. Collin.

[Fra Henriette Collin: ]

Tillykke kjere Andersen! Gid De maa være glad ude og komme glad hjem.

De modtager rimeligvis altid og navnlig den 2den April en saadan Masse Breve fra Hjemmet at Alt hvad der hører til Dagens brændende Spørgsmaal, bliver fortalt Dem langt bedre end jeg kan gjøre det, jeg vil derfor holde mig til det der hører til vore egne brændende Spørgsmaal og tale om os selv.–Skibet gaar altsaa ikke til Japan da det antages for uforsvarligt at sende det bedste Skib bort naar den politiske Himmel er saa mørk som forTiden. Jonas var temlig nede ved denne Skuffelse, men haaber paa bedre Tider og læser tappert videre'ndash;Gud give den Examen var vel overstaaet, jeg er gruelig angst for Udfaldet.–

De faar upaatvivlelig Brev fra Ingeborg og Louise, saa at jeg vil lade dem selv tale og fra Gotliebs er Alt ved det Gamle . . .

De danske Aviser fortæller Dem jo Alt Theater?Nyt og hvad der gaar for sig mellem Coulisserne er jo af den Natur at man godt kan renoncere paa at vide det – Theodor skal ud og skyde Snepper, han har det godt og glæder sig som vi Andre til Hellebek. – Nu bragte Postbudet et Brev fra Dem'ndash;jeg skal slutte naar det er læst.

No 2. [Fra Edvard Collin: ]

Kjære Andersen. Nu kom Deres Brev fra Antwerpen. For det Første maa jeg da sige Dem, at Grunden, hvorfor jeg ikke lod Jette læse det omhandlede Brev, var den, at De ved Siden af en af Deres Betragtninger havde skrevet: »Hvad jeg her har skrevet bliver mellem os«. Saadant holder jeg mig strængt efterrettelig, selv om jeg ikke kan indsee Grunden. Hvad nu angaaer Hr. Westrheene's Ønske, da er jeg villig til at opfylde det; det hjelper neppe noget at gaae gjennem Ludvig; jeg vil gaae directe til Høyen og faae Anviisninger gjennem ham. Hvad jeg da faaer optegnet skal jeg sende ham, paa Deres Vegne, til den opgivne Adresse.

Tak for Oplysningen om Boghandleren, jeg skal nu tale med Hagerup.

Det er ganske vist, at Tycho Brahes Spaadom ikke gjorde Lykke, men endnu vissere er dette om Gioacchino. Det er min Overbeviisning, at De kan være vel tjent med, at »Spanierne« ikke er kommet frem i denne Tid; thi med Undtagelse af det svenske Stykke have alle Comedier havt tomt Huus; vi ere opfyldte af Concerter og især af Italienerne, som hver Aften trække til sig alt hvad Casino kan rumme; desuden to store Carnevaler. De seer at Kjøbenhavn ikke har forandret sig.

Man siger jo om mig, at jeg synes godt om alle Photographier; jeg synes ialfald meget godt om alle dem, De har sendt mig.

Naar jeg saadan skriver til Dem til alle disse fremmede Steder, kryber det i mig; jeg mærker godt, at Reiselysten ikke saa let uddøer hos mig.

Jeg staaer i denne Tid i Begreb med at gjøre en for Dem fordeelagtig Omsætning med nogle af Deres Penge, saa at De faaer en høiere Rente, og dog'ndash;det kan De stole paa'ndash;ligesaa sikkert og ligesaa let disponible for Dem.–

Atter, Lev vel.

Deres

28/3 66.

E. C.

[Fra Henriette Collin: ]

Theodor beklager at Deres Brev ikke var kommet da han skrev, han skulle ellers have fortalt noget høist interessant om Vappe som nu lader sig nøie med at sende sin firbenede Hilsen.

Jeg gad gjerne spadsere med Dem kjere Andersen paa Paris's straalende Gader, det er dog en deilig By, især saalænge man glemmer al den Elendighed den gjemmer indenfor sine store Mure.

Lev vel og glad

Deres Jette.

Louise hilser og lykønsker mange Gange og beder mig sige Dem at hun ikke bærer Nag fordi De glemte hendes Fødselsdag som er samme Dag som Scharffs! – Hun (Nu stikker Jonas Hovedet ind. og siger »jeg gratulerer! Alt hvad jeg kan! «) ledte forgjæves efter sin Lykønskning i Deres Brev dengang, men det er nu saa længe siden og det Forsømte kan De jo gjøre Godt igjen ved at lykønske hende saameget mere den næste 20 Februar.

Hele Forhuset hilser ogsaa med deres bedste Ønsker. –

Nu skal De til at nyde Foraaret som kommer saa lifligt i Paris, medens vi her gaae i Mørke og Blæst, men det kommer jo ogsaa til os og jeg tror dog der er »deiligst i Danmark« – især naar man er saa lykkelig som vi at skulle til det henrivende Hellebek. –

Mon Kronprindsen virkelig snart skal hjem igjen for at være tilstæde ved Dagmars Forlovelse med den anden Russer? Det troes jo her og den hele Sag vækker ingenlunde Glæde; Birkedal skrev forleden en lang Artikel i Fædrelandet om hendes Religions Forandring, det var godt og besindigt skrevet, men maa naturligvis have vakt stor Misfornøielse paa høiere Steder. Nu maa det være Alvor med mit Lev vel kjere Andersen

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost