H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Therese Henriques, f. Abrahamson 31. marts 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 31. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Paris den 31 Marts 1866.

Kjære Fru Henriques.

No. 1.

Det første Brev jeg skriver fra Paris skal være til Dem, De og Deres Mand holde af denne By, men ikke jeg. Iforgaars, ud paa Aftenen naaede jeg her til og boer i Hotel Louvois paa Place Louvois, i rue Richellieu, her er dyrt og daarligt, men stille og agtværdigt, jeg fløtter bestemt. Paa Gaden møder jeg den ene Landsmand efter den anden og rundt om i mange Vinduer seer jeg, i Billede, eet af mine Eventyr: "Engelen", efter Kaulbachs smukke Tegning, mit Navn staaer vel ikke derpaa, men det er min Tanke, min Digtning der siger mig god Dag, den Engel følger mig gjennem alle Landene ligesom Engelen fulgte den unge Tobias. Om jeg husker ret var det fra Amsterdam De sidst hørte fra mig; jeg var ved at groe fast og havde det jo ogsaa særdeles hjemligt der; ligesaa hjertelig blev jeg modtaget i Leyden af den meget velhavende Digter van Kneppelhout, der har skjænket Byen her en heel Skole, hvor for Øieblikket 230 Børn oplæres; han eier et storartet Slot i Gelderland. Han tog imod mig paa Bqnegaarden og førte mig til sin smukke Bolig i Leyden og til sin unge elskværdige Frue, jeg blev i deres Huus i fire Dage, der ideligt feiredes ved Selskab; den første Dag jeg kom var det meest storartet indrettet; Hr Kneppelhout udbragte min Skaal paa Fransk og jeg takkede igjen, saa godt jeg kunde i fremmed Tungemaal. En interessant Udflugt i Dynerne gjorte vi een af Dagene og saae det storartede Sluseværk som fører Rhinen ud i Havet ved Katwijk, Eieren af Landsbyen her, Baron Wassenaer de Katwijk er Kammerherre i Haag og i hans Huus saae jeg, strax den første Dag jeg var der, en heel Mængde af Byens fornemste Herskaber, Bille-Brahe, vor Gesandt, indførte mig i den rigeste Mands Huus, en Baron Brienen, hvor der af Familien blev spillet en fransk Vaudeville og hvor jeg saae Haags fornemste Damer i de rigeste, meest udsøgte Toilletter ogsaa Prindsen af Oranien var jeg der sammen med. Den svenske Minister, Baron Wrede, som jeg har kjendt i trange Aar, fra Kjøbenhavn og Stockholm, han var i høieste Grad opmærksom og god [imod] mig, Tiden fløi hen, i den ellers kjedelige By[,] ogsaa i Antwerpen fandt jeg nye Venner, nemlig Kjøbmand Good, jeg var der til to Middagsmaaltider og Good førte mig rundt om i Byen saa jeg slet ikke var forladt; heller ikke i Bryssel stod jeg ene, der var den svenske Minister som jeg modtog Velvillie hos og paa Banegaarden fandt jeg paa fransk baade Improvisatoren og mine Eventyr, som jeg da kjøbte at forære bort.

Paris den 2den April, efter Midnat

No. 2.

De maa høre om Dagen i Dag, i hvor træt jeg end er; ja De maa jo ogsaa høre om Dagen igaar der i Festlighed knøtter sig til denne. Jeg fik en Indbydelse fra vor Kronprinds at følge med ham til Veddeløbene i Vincennes. Vi vare i tre Vogne hver med fire Heste og Forriddere, det gik i susende Gallop gjennem Boulevarderne hvor Folk stode i Række for at see vor Kronprinds; ude ved Veddeløbene havde Keiseren overladt sin smukke Tribune til vor Prinds med sit Selskab, og der fik da jeg ogsaa Plads, det var naturligviis det aller bedste Sted at være. Her var jeg sammen med en Søn af Prinds Murat. Efter Veddeløbbene spiste jeg hos vor Kronprinds, der som altid var velsignet og god; talte saa hjerteligt og var glad over at han havde kunnet bidrage Noget til min Fornøielse her i Paris. Da jeg kom hjem fandt jeg allerede tre Breve, Hilsener til den anden April, denne selv begyndte da imorges og jeg besøgte først Maleren Frøhlich der viiste mig deilige Skizzer til mine Eventyr, nu søgte jeg Legationen og fandt ikke færre end elleve Breve og et Telegram fra Drevsens, Collins og Linds; De kan tænke Dem min Glæde. Middagen har jeg tilbragt med flere Landsmænd hos vor Consul Calong, der drak min Skaal og da jeg nu kommer hjem, seent paa Aftenen, sidder nede hos Portnersken en Herre og skriver Brev til mig, han kom med en deilig Bouquet Blomster "fra en Dame i Kjøbenhavn" og det var fra Deres Svigerinde! hvor mageløst opmærksomt! her ligger en lille Billet til hende med min Tak. Manden havde først i denne Eftermiddag modtaget hendes Brev og ikke vidst hvor jeg boede, tilfældigviis spørger han i Hotel Louvois, og saa boer jeg der og min Lykkestjerne vil at jeg paa min Fødselsdag skal modtage Bouquetten. Deres Mands Brev med Deres Bouquet af Ord fik jeg ogsaa i Dag, inderlig Tak! omfavn Deres Mand, kys Børnene, hils Frøknerne Price og alle kjære Veninder og Venner. Jeg beklager at jeg i Paris ikke traf Carl Hartmann og Carstensen. Hils dem begge to. Endnu er det ikke bestemt med Reisen til Lissabon, den afhænger af om Jernbanen aabnes snart. Lev vel! jeg er træt. Tak for i Dag.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 130-33)

[kladde:]

[ ...] og følte mig saa hjemlig! hans Kone er en sand Perle, mellem Qvinder, jeg kom til Leyden og een af Hollands rigeste Digtere van Kneppelhout modtog mig paa Jernbanen og førte mig til sit deiligt indrette Huus; han har skjænket Leyden en stor Bygning, en Skole for 230 fattige Børn; Byens mange udmærkede Familier vare indbudne hos ham de Dage jeg var i hans Huus; det var saa rigt, saa festligt og man viiste en særdeles politisk Opmærksomhed i aldrig at ville paa Tydsk udbringe min Skaal; men altid paa fransk eller Engelsk; det var altid venligt tænkt, da der for mig ligger Kanonskud i det tydske Sprog, Kanonskud der synge om Dyppel og de Venner og Landsmænd jeg der tabte. Jeg takkede derfor ogsaa paa Engelsk. At Politik skal komme ind i mit Liv. Saa megen Erkjendelse og Velvillie har jeg mødt i Tydskland, nu, / ja, der man jo gaae Aar hen for at Saar kan læges. I Belgien mødte jeg den samme Hjertelighed som i Holland; ogsaa her var jeg kjendt, ogsaa her fik jeg Hilsen og Venner. Hver Dag var jeg indbudt og hjertelig modtaget. I Theatrene har jeg ideligt og ideligt kun seet een Opera: Afrikanerinden, den staaer til visse under Robert, under Hugenotterne, ja selv under Le Pardon de Ploermëll, men Decorationer og Scenriet er udmærket især i Brussel. Men Balletten der var over det tilladelige; i Neger- dandsen kom Solodandserinderne ikke som sorte Fruentimmer, men aldeles som kogte Reier i sorte Floer Svømmebenklæder og Slør over Ansigtet, for at vise de var sorte. Det var smagløst, uanstændigt, dumt! jeg er forvisset om at Juliette og Sophie Price, med Flere fra vor Ballet, vilde tage Deres Afsked om de skulde optræde saaledes. Jeg har i Holland overalt, / forbauset ved at omtale vor Ballet, og dens Dandserinder, der høre hjemme i "Selskabet". Det var ganske fornøieligt at fornemme hvor glade man hørte det, og naar jeg nævnede det Udmærkede, det Rene i Kunsten og prvat Livet nævnede jeg naturligviis Frøknerne Price og deres Omgivelse i Balletten. Bring dem min hjertelige ærbødige Hilsen og faaer De dem til at skrive et Par Ord til mig i det Brev De sender mig, da faae De [overstr: hver] et heelt Brev fra mig, [ulæseligt]der Price og Valdemar er v[ulæseligt] Juliette. Hils. Om jeg kommer til Lissabon er endnu uvist; jeg har slet ikke lyst til at gaae ud paa Oceanet, og i den varme Tid naae Portugal, gjennem Spanien har jeg ikke, som man har skrevet, Jernbane. Hele 48 Timer / maa jeg gaae med Courer, det har jeg neppe Kræfter til, jeg er nu 61 Aar, det hjelper ikke at jeg føler og tænker som var jeg kun 20 Aar. Reisen er imidlertid ikke opgivet; jeg maa tage mig sammen, reise eller ikke reise; De skal høre derom. Hils paa det hjerteligste Deres Svigerinde; Hun har nyligt faaet Brev fra mig! hun og Grevinde Frijs have endnu glædet mig de længste Breve og begge have nævnt hinanden at de have talt om mig i Deres [ulæseligt: Kreds?]. – Her i Paris er aldeles Foraar! Træerne i halv udsprungne Knopper; under mine Vinduer blomstrer Krocus og Folk sidde i det Frie. – Tryk nu kjærligt Deres Mand i Haanden, ligesaa Børnene, nik til Jomfruen og alle mine Veninder i Huset og udenfor glæd mig med Brev og kommer det snart da til den danske Legation i Paris.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

[langs kanten:]

Hils Bille! Han har vel faaet mit Brev fra Leyden?

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 918-21)