Dato: 14. april 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

532. Til E. Collin.

Tours den 14 April 1866.

Kjre Ven!

Igaar forlod jeg Paris og var inderlig glad derved uagtet dette Besg ogsaa har sine Glandspunkter og maaskee ogsaa nogen Fremtids Betydning, om ikke i pecunir, saa dog i min Bermmelse. Frhlich frte mig til sin Boghandler, det betydelige Firma Hetzel, der har udgivet et strre Hefte af mine Eventyr og nu tnkte paa at udgive en Samling af flere af mine Skrifter, jeg opgav: Kun en Spillemand, De to Baronesser, nogle af de senere Eventyr, I Sverrig, I Spanien, Bazaren og af mine Comedier: Hyldemoer og Da Spanierne var her. Nu kan han vlge; han nskede srligt at naar jeg skrev et nyt Vrk, da at kjbe dette og have Ret over det et heelt Aar, fr det kom ud paa Dansk. Nok er det, De seer her af at mit Navn ogsaa begynder at have Klang i Frankerige. En fransk Vaudeville Digter, der har skrevet sammen med Scribe, bad mig om Tilladelse til at benytte i et dramatisk Arbeide min Idee med Lykkens Kalosker. Jeg lste et Brev til samme Mand fra den i dette ieblik meest hdrede dramatiske Digter Jules Sandeau, der skriver. De er lykkelig at skulle spise sammen med Andersen, han er saa riig paa Poesi, saa gratieus og livfuld, han er Poesiens Haydn. Dagen fr min Afreise skulde jeg have gjort Bekjendtskab med Georg Sand, men jeg fik Indbydelsen, seent om Aftenen da jeg kom hjem og da kunde der ikke blive noget af. Gamle Rosini indbd mig til en Concert hjemme hos sig i nste Uge, men den har jeg da ogsaa maatte opgive; jeg fik af ham hans Portrt-Kort. Den af Alle som i Paris har meest viist mig Opmrksomhed er ungteligt vor Kronprinds, han har besgt mig, jeg har et Par Gange spiist hos ham; kjrt ud med til Veddelbene, han var selv saa glad derved og det forniede ham saa srdeles at saa mange Danske dagligt kom til ham. Det var deiligt om de kunde finde ligesom et Hjem hos mig! sagde han. Pariserne tale med Henrykkelse om ham. Hans store Beskedenhed, den jevne Ligefremhed gjr et mgtigt Indtryk. To Gange ere vi trufne sammen i Theatrene og een Dag mdtes vi paa Gaden, Sligt er sjldent i den store By. Med Kammerherre Jessen sendte jeg i forgaars et Par af mine Bger hjem til Dem, tidligere har jeg fra Haag sendt Bger hjem med Fru Bille-Brahe, der vilde boe i Hotel Phnix; Georg Brandt har vistnok sendt med Dampskib en strre Pakke Bger. I den er til Dem selv de omtalte Holbergs Comedier og ehlenschlgers Hakon Jarl, disse tilsammen beder jeg De vil modtage i Vennegave som en Erindring om mit Ophold i Holland; men lad mig vide om disse forskjellige Bogpakker ere naaede til Dem. Jeg glder mig ved Deres Fornielse over Holberg. Det overraskede mig at Keiseren af Mexico, saa naadigt havde tnkt paa mig og sendt en hi Orden; jeg skrev strax til Consulen i Wien og underskrev det Vedlagte. Jeg haaber at De nu modtager Ordenen til mig. Det var smukt og betnksomt at De [vilde] give mig en tydsk Skrivelse med. Tak! Med Moltke talte jeg derom; han sagde at for ieblikket var der ingen mexikansk Minister i Paris og her altsaa Intet at gjre. Om Middag[en] spiiste jeg hos Kronprindsen, han og hans Omgivelse drak min Skaal som Commandeur af Notre Dame de Gaudeloupe. Jeg har seet Ordenen i Palaye royal; Baandet er ikke smukt, men derimod Ordenen selv; den er egentligt et stort Madonnabilled. Igaar altsaa, tidlig paa Formiddagen, forlod jeg Paris; Solen skinnede, det var meget varmt; overalt blomstrede Frugttrerne, det var som fli jeg ind i det unge Foraar. Ud paa Eftermiddagen naaede jeg Tour, under et forfrdeligt Tordenveir; Regnen skyllede ned, Lyn fulgte paa Lyn; jeg kom i et godt Hotel, fik en god Middag, rg frste Gang i mit Liv ret med Fornielse, nsten en heel Cigar og da jeg saa gik lidt ud i Byen var det igjen Kaulbachs Billed Engelen, fra mit Eventyr, deri en Kunsthandlers Vindue hilsede mig; der var ogsaa Bger at faae, jeg gik ind har De noget Vrk af Andersen? spurgte jeg og man bragte mig strax Livre d'images sans images, men den er traduit d'allemand; jeg vil haabe Hetzet overfrer mig directe. Ivrigt morede det mig at fornemme hvor jeg kom, var jeg dog kjendt. Det er da vist, det vre nu Ret eller ikke, jeg er den bermteste af alle danske Poeter. Hvor forunderligt! jeg den overseete hjemme, den man traadte paa, og vist endnu gjerne traadte paa, jeg er den Vorherre lader bre ved Bogskrift, Navnet Danmark og Dansk saa vidt om i Verden. Jeg bliver ganske bld om Hjertet ved at tnke derpaa. Aldeles ikke fortjener jeg det!

Kjre Ven!

Bordeaux, Sndagden 15 April 1866.

Iaftes sildigt, Klokken var elleve, naaede jeg, temmelig trt, her til og tog ind i det samme Hotel hvor jeg har boet med Jonas, saa Meget erindrer mig her og hele Reisen her til, om ham og vort Samliv! hils ham. Gid han snart maa kunde flyve ud, det han nsker og vil have Gavn af.Her 15 er allerede meget varmt. Serinerne blomstre, alle Trer er grnne, men det er et underligt uroligt Veir, Tordenbyge paa Tordenbyge og jeg har en forunderlig Angest for at vove mig herfra ud paa Oceanet, idetmindste tre hele Dgn tumles om derude. Det skrkkelige Skibbrud, netop i den spanske S, som jeg lste om i Amsterdam, i Forening med Tanken om Jette Wulffs Endeligt paa det brndende Skib, stter mig i ganske febril Tilstand og dog raade Alle mig at gaae denne Vei[.] Jeg har i Dag vret hos min Bankier Jrgensen, som tog meget glad imod mig og hos hvem jeg er idag til Middag, han raadede aldeles fra at gaae gjennem Spanien, da Jernbanen mellem Madrid og Merida ikke er aabnet, og uagtet den er frdig er det uvist om naar Offentligheden kan benytte den; jeg maa da i Deligense kjre 24 Timer og i Merida skal ikke findes et eneste taaleligt Hotel; Varmen vil dertil vre meget strk, han siger derfor[:] gaae til ses!Jeg har en Skrk derfor! men fr den 25 April gaaer intet Skib, jeg kan altsaa endnu overveje Sagen, ndigt vender jeg om! Et Brev fra Dem kan, om De skriver strax, naae mig endnu i Bordeaux, sendt til vor danske Consul; mit nste Brev vil sige Dem hvilken Bestemmelse jeg har taget. Reisen tilses varer 3 Dgn og koster 106 Rdlr Dansk, over Land bliver det omtrent det samme. Hils dem nu hjerteligt Allesammen hjemme og naar De og Deres Kone have lst dette Brev da lad det lses af Drevsens og Linds. Inat drmte jeg meget om Fru Lind; det forekom mig at jeg var i Paris, netop i Begreb med at reise derfra, da traadte hun og Theodor ind i Stuen og hun sagde: Seer De Andersen jeg er ogsaa i Paris, 200 Rdlr har Lind givet mig til Reisen, de kunne vel nok holde ud i 14 Dage, vi ville rigtigt more os! Ja saa reiser jeg ikke! sagde jeg og iaften hre vi Madms. Nilson i Tryllefliten! i det samme vaagnede jeg og laae i min Seng i Bordeaux!

Det bedrvede mig at hre om den unge Davids Dd. De Danske i Paris som kjendte ham roste ham meget. Ogsaa gamle Puggaard er dd, hrer jeg; lad Snnen og Snnekonen hilses fra mig. General Kaufmann gav jeg nogle Reise-Planer for Spanien, jeg gad vide om de blive benyttede. Han ligesom Grev Knuth og Danneskjold have vret meget venskabelige og opmrksomme mod mig. Alle Herrer som flge Kronprindsen have besgt mig. Nu lev [vel]! hils Deres Kone, Jonas Louise og hele Familien.

Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter