H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Dorothea Melchior 20. april 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 20. april 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bordeaux den 20 April 1866

Kjære Fru Melchior!

Imorgen har jeg været her i Bordeaux i 8 Dage og først i Dag faaet et Brev hjemme fra og det var Deres velkomne Brev; jeg skriver strax at De kan fornemme hvilken stor Glæde De igjen har forundt mig. I mit sidste Brev fra Paris fortalte jeg Dem om min Fornøielse - paa Fødselsdagen den anden April, men jeg har endnu at tilføie hvad jeg ikke vidste om Aftenen da jeg skrev til Dem, vor Kronprinds havde selv været hjemme i mit Hotel for at lykønske mig, han havde været der med General Kaufmann; det var i høi Grad smukt og venligt af ham. Han har ved enhver Leilighed, i Paris søgt at glæde mig, viist mig stor Velvillie. I Paris modtog jeg over Kjøbenhavn Meddelelse om en Hæder, der er forundt mig, Noget jeg aldrig drømte om, Keiseren af Mexico har udnævnt mig til Kommandeur af Notre Dame de Guadaloupe Ordenen. Gamle Rosine erindrede saa godt Deres Svigerinde, han har jo hørt hendes Sjælfulde Spil. Han indbød mig til en Concert hos sig, men den blev først efter den Dag jeg havde bestemt til Afreise. Forrige Fredag forlod jeg Paris, glad ved at flyve bort fra al den Uro og al den Træthed jeg der følte. Veiret var deiligt, alle Frugttræer blomstrede og i Tours hvor jeg overnattede, nød jeg ret, efter et voldsomt Tordenveir, den deilige Aften; jeg sad paa min Balkon under blomstrende Træer. Her i Bordeaux kom jeg lige ind i den varme Sommer; Vinterfrakken maatte paa Knagen, let og sommerligt har jeg løbet om i flere Dage, det blev 18 til 20 Grader. Den bothaniske Have med blomstrende Kastanier og Seriner er Noget af det deiligste paa denne Tid, jeg har seet; det er som et Trylleri saaledes at springe midt ind i Sommeren. Paa Onsdag den 25 gaaer her fra et meget stort Dampskib til Rio, det anløber Lissabon, man har raadet mig at gaae med dette, der isandhed seer ud som et svømmende Hotel, der er over 500 Kahytpladser, jeg har været ombord og var ganske uhyggelig derved. Søreisen varer i 3 til 4 Dage; Veiret er pludseligt igaar slaaet om til Graat, til Regn og Blæst, jeg har aldeles Ulyst at gaae til søes, idet jeg lider af Søsyge. Imidlertid maa der tages en rask Bestemmelse, Hyllested raader mig at gaae over Land, men Varmen kan blive saa stærk i Spanien, at jeg maaskee nødes til at vende om, og det var en stor Ubehagelighed, imidlertid - jeg gaaer over Land! Overmorgen, Søndag, skulde Afreisen finde Sted, da læser jeg idag paa Gadehjørnet Mad: Ristori er her og giver to Forestillinger, den første bliver Mandag-Aften da optræder hun som Medea. Det maa jeg see! jeg har strax tegnet mig til en Nummerplads i Parquettet og reiser altsaa ikke før Tirsdag Formiddag, over Bjarritz, Madrid, Badajos - om Gud vil, da derfra til Lissabon; jeg troer endnu ikke ret paa at jeg naaer derhen, det er en Tanke, som ideligt har fulgt mig paa denne Reise, nu faae vi see! - Før jeg forlod Paris gjorde jeg ved Frølich Bekjendtskab med den betydende Boghandler Hetzel, som allerede har udgivet eet Hefte af mine Eventyr, han talte om at udgive, i god Oversættelse, flere af mine Skrifter, saa at jeg vist nok om nogle Aar er her ligesaa kjendt som i Engeland, Tydskland og Holland. Jeg har imidlertid til min Ven ONeill, der har bedet mig derom, kjøbt rundt om i Frankrige flere af mine Skrifter. Saaledes fandt jeg i Brussel paa Banegaarden en fransk Oversættelse af Improvisatoren, i Paris fik jeg "Eventyrene" i Tours "Billedbog uden Billeder" og her i Bordeaux har jeg fundet en ny Samling af mine Smaahistorier; det gjør saa hjemligt at træffe sine Børn ude, selv om de træde op i det fremmede Lands Klædedragt. Jeg var iaftes her i Bordeaux sammen med nogle franske Forfattere og Musici. Der blev læst høit flere af mine Eventyr og man var opfyldt af Opmærksomhed og Velvillie mod mig; jeg fortalte om dansk Literatur, Musik og Malerkunst og der var en varm og hjertelig "Glæde over Danmark". I Dag er jeg til Middag hos Hyllested, imorgen hos Kirstein, "Dagbladet" faaer jeg daglig, saa at jeg synes tidt jeg er ganske hjemme. Imorges læste jeg i Ugens Repertoire, "Da Spanierne var her" ansat til Fredag Aften, jeg troer ikke paa Opførelsen, saa ofte er jeg nu skuffet, men venter at jeg selv er hos "Spanierne" før Fredag; det er der Rimelighed for. Hils hjerteligt Deres fortræffelige Mand og alle Børnene, Deres Svoger og Svigerinde (Martin Henriques) og hele familien, bring Block, Carl Andersen, Fru Henzel og alle som saa venligt sender mig Hilsen, en ligesaa levende Gjenhilsen. De maa endelig hilse Billes, han skal senere faae Brev fra mig; fortæl hans elskværdige Frue lidt om hvad jeg ellers her har meddeelt i dette Brev. Jeg tør ikke bede Dem om at glæde mig med Brev i Spanien, da Opholdet der bliver saa særdeles kort, og jeg har næsten ikke Mod paa at nævne Lissabon, som det første Sted, i det jeg, som sagt, ikke ret troer paa at naae derhen; saasnart jeg imidlertid kommer der, da skriver jeg øieblikkelig til Etatsraad Collin og han skal da lade Dem vide det; saa faaer jeg jo strax Brev? I Paris tog en Photograph mit Billede, men det er siger man, mere Meyerbeer end Andersen! - De kjære Fru Melchior og Etatsraad Collins, ere de meest trofaste af Vennerne hjemme, der skrive mig til; jeg har isandhed i hele denne Uge længtes meget efter en Skrivelse og nu er der ikke Udsigt de første 14 Dage, at faae Brev, da jeg ikke tør opgive Adresse, jeg er jo aldeles flaggrende om. Gid jeg ellers maa have Kræfter til Reisen, jeg har fra jeg var i Paris følt mig saa særdeles træt og sover saa lidt. Jeg ønsker at være i Ro i Lissabon - eller Danmark. Lev vel! Gud glæde og velsigne Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad