H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Albert Thorvaldsen 10. maj 1838

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 10. maj 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Albert Thorvaldsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 Mai 1838
For dog paa en Maade at komme med Fregatten til det kjære Italienog kunde sige Dem en venlig god Dag og Tak for alt Godt, skriver jeg dette lille Epistel. Hvor kjær Kunsten og Landet er mig vil De have seet, dersom De har læst min Roman Improvisatoren, der tidligere er blevet sendt til Bibliotheket i Rom, men hvad Bogen ikke har kunnet sige Dem, skal her mit Brev gjøre: Tak for al Deres Venlighed imod mig, Tak for den kjærlige Trøst og Opmuntring De gav mig, da jeg i Rom følte mig nedtrykt over en ukjærlig Dom i Hjemmet der tilfaldt mit Digt Agnete. Siden min Hjemkomst, da jeg optraadte med: 'Improvisatoren' har Alt forandret sig til det Bedre, jeg har fundet megen Erkjendelse, dog meest i Tydskland, hvor man næsten vurderer mit Talent for høit. Alle mine senere Bøger ere blevne oversatte og selv i Frankerige vil nu 'Improvisatoren' udkomme oversat paa fransk. De hørte saa kjærligt paa mit Mismod, derfor maa de ogsaa høre paa min Glæde. Maaskee har de glemt Deres trøstende Ord, jeg har det ikke! Min Biographie udkommer snart i Tydskland, der vil De see hvor godt Deres Venlighed gjorde mig. Mit nyeste Arbeide er en Roman i tre Dele: 'Kun en Spillemand', der viser hvorledes den meest begavede Natur, naar den ei har en kraftig Villie og udvortes gunstige Omstændigheder kommer til, maa gaae til Grunde. Dansk Natur og dansk Folkeliv pynter Scenen der dog ogsaa har Malerier af Rom, Wien og Paris at opvise. Med stor Længsel see vi Alle den Tid imøde at Fregatten kommer tilbage, om den da skulde brige os Dem. De vil finde utallige, varme Hjerter, men - et koldt Climat! Fra Collins har jeg mange Hilsener, de ere Alle vel. Kommer De ikke til os, da glæd mig med et Ord eller en Hilsen, som én af de tilbagevendende vil bringe mig, ingen skjønner meer der paa, end jeg. I vor litteraire Verden er meget Liv, skjøndt Politikken begynder at være meest høirystet. Øehlenschlæger har givet os en Tragedie: Oluf den Hellige, som har smukke Enkeltheder og meget Fortræffeligt. Ingemann gav os nyligt et dramatisk Digt Renegaten og Hertz en audeville: Flugten til Sprogøe, fremsprunget ved den gjennemgribende Vinter vi iaar have prøvet. Næsten over to Maaneder var Danmarko og Sverrig var eet Fastland, der var et Liv og en Bevægelse paa Søen, som om Sundet var den store Landevei. Min venlige Hilsen til alle Landsmændende. Deres af Hjertet, trofast hengivne
H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus