Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 27. april 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

St Sebastian den 27 April 1866.

Kjre Fru Scavenius!

Det er saa uendeligt lngesiden jeg hrte fra Dem, ja ugentligt Brev har jeg ikke faaet, det var fra Frken Luzia jeg fik eet og til hende har jeg derfor igjen skrevet under Deres Adresse i Kjbenhavn. Nu er De vist igjen paa det kjre hjemlige Basns, jeg derimod er igaar traadt ind i Spanin hvor Varmen allerede er meget strk og hvor jeg har stor Angest for den besvrlige Reise; 30 Timer med Dilegense fra Madrid til Badajos; frst der naar jeg Jernbane og paa den, i 14 Timer, Lissabon. Det havde vret behageligt og meest beqvemt, i forgaaars at have gaaet med Dampskib fra Bordaux til Lissabon, thi da var jeg allerede der, nu imorgen Aften, men jeg frygtede for at gjre den lange Sreise; Veiret syntes at vre ustadigt; nu har det derimod vist sig anderledes og jeg er paa Reise landverts! maa jeg kun ikke altfor dyrt fortryde det. Det var fra Holland De sidst hrte fra mig, der, ligesom i Belgien er jeg lst og kjendt, jeg blev modtaget med stor Velvilie og heller ikke mindre / fornam jeg den i Paris, hvor jeg dog isr maae fremhve vor kjre Kronprinds, somi hi Grad var opmrksom og god mod mig, jeg var oftere sammen med ham, han tog mig med til Vddelbene i Vincennes, hvor jeg da ogsaa fik Plads paa den keiserlige Tribune, og moersomt var det, da vi med

Forriddere i fuld Fart, for gjennem Boulevarderne, at see Pariserne stille sig i Rkke for at see den unge danske Prinds. Paa min Fdselsdag, den 2den April var Prindsen saa opmrksom at komme hjem i mit Hotel for at gratulere mig; General Kaufmann fulgte ham: I hans Omgivelse maa jeg isr fremhve den unge Grev Knuth for hans Venlighed og Opmrksomhed mod mig ved hver Leilighed. Jeg fik paa min Fdselsdag ikke frre end 11 Breve fra Kjbenhavn, desuden et Telegram fra Collin-Drevsens-Linds, og Fru Melchior havde skrevet til en Kommissionr i Paris at han den Dag skujlde bringe mig en stor smuk Bouquet. Jeg var i Paris hos Rossini og hos den svenske Sangerinde Nielsen. Georg Sand indbd mig, men desvrre fik jeg hendes Brev seent paa Aftenen Dagen fr min Afreise, saa at jeg ikke kom til at kjende hende./

Den bekjendte Boghandler Hetzel i Paris vil nu besrge en fransk Udgave af flere af mine Skrifter saa at jeg tnker at jeg om faae Aar er her ligesaa lst og kjendt som i Engeland, Holland og Tydskland, et Par af mine Bger er allerede trngte ind og ved disse har jeg fundet flere Venner i Bordeaux. Stadens Gouverneur, General Doumas, var meget opmrksom mod mig, jeg var to Gange i hans Loge, der aldeles svarer til den kongelige i Kjbenhavn; i Aviserne lste jeg saaledes den sidste Dag, "den Fremmede man et Par Aftener har seet i Generalens Loge, er den danske Digter &". Det gldeligt saaledes altid, ogsaa ude, at optages af de Betydende og Bedste, i Selskabet. I Tirsdagsaftes kom jeg til Bayonne, blev der en dags Tid og er nu igaar naaet ind i Spanien, hvor jeg i Dag udvhilver og vnner mig til Luft og Mennesker, dette mit Brev slutter jeg frst om et Par Dage, naar jeg, om Gud vil, naaer Madrid, og seer hvorledes det der stiller sig med Landreise over Badajos. Det vil blive en hist angribende og trttende Reise, men nu maa jeg prve derpaa og bede Gud om Krfter. /

Lissabon den 9de Mai 1866

I to Dage naaede jeg paa Jernbane Madrid; her flte jeg mig saa forladt, vor danske Konsul var reist til Paris , jeg flte det uhyggeligt her, men heldigviis havde jeg fra Fru Roberedo et Brev til den portugisiske Minister og han tog sig paa det bedst af mig. Reisen som forestod var endnu mere lang og anstrngende end jeg havde troet; forrige Torsdag aften reiste jeg med Kourerr og har maatte kjre i to Dage og tre Ntter uafbrudt, jeg begribe ikke at jeg har holdt det ud, men Gud har givet mig Krfter og jeg er naaet her til. De to frste Ntter og den mellemliggende Dag sad jeg i en lille Vogn, hvor der kun var Plads for een Reisende til og denne var en ung fortrffelig portugisisk Lge, som kunde tale lidt fransk, han tog sig meget af mig, da jeg jo ikke taler Spansk eller Portugisisk, derfor udhvilede jeg heller ikke i Badajos, som Bestemmelsen var men holdt endnu 14 Timer ud paa Jernbane og kom saledes i Sndagsmorges, Klokken 5, til Lissabon. O Neill havde sendt Brev til Madrid for at skaffe mig Venner der, men jeg var afreist fr Brevet kom; han havde telegrapheret til Badajos at han vilde mde mig der Mandag-Morgen, menj eg var flyvet forbi; min Ankomst var saaledes aldeles uventet. Jeg maatte i den tidlige Morgen sge et Hotel og her hrte jeg, at O Neill og hans Familie boede paa Landet, en lille Time fra Byen; jeg tog da atter en Vogn og herud hvor jeg paa det hjerteligste blev modtaget. Jeg er i et stort Huus i en smuk Egn, den sudeste om hele Lissabon. Her har imidlertid vret det meest farlige Sted, med Rvere, dog det er tyve Aar siden, dog har O Neill ladt Revolver i sin Sovestue, det synes jeg dog ikke tyder saa aldeles paa Sikkerhed, men jeg giver mig hen i Gud. Det er ganske sommervarmt, men fra Sen blser en deilig Kjling; her tales ikke blot Engelsk og Fransk her i Huset, men Dansk, Svensk og Tydsk, saa at jeg i Hjemmet sagtens kan klare mig. Igaar stod i Lissabons Hoved-Avis, en smuk Anmldelse om min Ankomst og O Neill forudsiger at jeg vil blive optaget i de frste Familie i Adels og Kjbmandsstanden. Jeg troer jeg vil fle mig vel, endnu er jeg lidt m i Lemmerne af den lange Reise. I Spanien var det som reiste man i Middellalderen, Portugal frer med Eet ind i Nutiden.

Gld mig nu ret snart med et langt Brev; Deres Naade veed min Adresse: "a Monsieur, Mrs. George O'Neill, chevalier Consule de Danemarc a Lissabonne.

Grev Leon Moltkes Kone gjr et hist behageligt Indtryk, jeg synes srdeles godt om hende, der er noget Qvindeligt, Nydeligt, ladyligt hos hende. Man undrede sig over i Paris at Grev Moltke ikke spurgte om jeg vilde presenteres for Keiseren, jeg havde saa gjerne seet denne Mand; men selv paatrnge mig vilde jeg ikke, nu maa jeg vente paa om mine Skrifter engang prsentere mig for ham. Deres Naade veed at Keiseren af Mexico har sendt mig Commandeur Ordnen "Notre Dame de Guadeloupe". Tusinde Hilsener til Frken Luzia og min Ven Otto.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus