Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 22. maj 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: R. H. C. C. Kranold
Sprog: dansk.

Lissabon den 22 Mai 1866.

Kjre Hr Etatsraad!

Hjertelig Tak fordi De gldede mig med Brev, det var eet af de frste jeg endnu har modtaget i Portugal! Tak for Deres varme Deeltagelse og at De frte det igjennem at mit lille Skuespil igjen kom paa Scenen, jeg frygter imidlertid at det kom paa en daarlig Tid, at det nppe er givet mere end een eller to Gange og maaskee for ringe Huus; efter hvad jeg har hrt er det kun "de Nygifte","Brylluppet paa Ulfbjerg" og "Jdinden", der have faaet Folk til at besge Theatret. Imidlertid Tak for Deres elksvrdige Velvillie, jeg vil haabe De ikke i nste Saisson lgger Stykket hen og at da "Han er ikke fdt" igjen gaaer over Scenen; "Mulatten" har jeg opgivet. Dette mit lille Brev bruger 8 til 9 Dage /for at naae Kjbenhavn, det indtrffer altsaa netop som Forestillingerne slutter, men dog haaber jeg, saa betids at De, kjre Hr Etatsraad, endnu er i Byen. Vil De bringe Deres Frue min hjertelige, rbdige Hilsen, ligesaa Deres Brn hilser jeg. Paa Reisen fra Paris blev jeg over en Ugestid i Bordeaux hvor jeg ogsaa blandt Byens Folk nd stor Gjstfrihed og overraskedes ved at man her kjender en heel Deel til mine Skrifter. Byens fornemste General, Mr. Doumas ,gav mig Plads i sin Loge og her er en fortrffelig Opera, med stor Afvexling, Balletten derimod langt, langt under vor.

Jeg har ogsaa overalt fortalt Franskmndene hvor hit denne Kunstart staar hos os. Det urolige Veir holdt mig fra den lange S-Reise mellem Bordeaux og Lissabon, jeg valgte Veien over Land, men var flere Gange i Utilfredshed med mig selv derover. Jeg flte mig slet ikke hyggelig i Spanien og da Jernbanen endnu ikke er fuld/endt mod den portugisiske Grndse maatte jeg reise med Coureren; det er en besvrlig Fart, hen over Stok og Steen, ved Nat og Dag; Mad og Drikke maa man selv fre med sig, Veiene ere saa eensomme, langt er det fra den ene By til den anden. Jeg maatte i to Dage og tre Ntter uafbrudt jage afsted og naaede saaledes Sndagmorgen den 6te Mai Lissabon,hvorfra jeg strax tog ud paa Landet, en god halv Time fra Byen, til min Ven, vor danske Consul, George O'Neill. Her var Modtagelsen jublende og her i et lykkelig Hjem har jeg nu allerede vret i 14 Dage. Egnen er smuk, her er en Friskhed, jeg ikke paa denne Tid drmte om i Portugal; Vinden blser fra Sen Morgen og Aften finder jeg nsten for kjlig og trkker igjen min Vinterfrakke paa; men snart vil jeg faae Varmen at prve. Her ere frodige Kornmarker, som hjemme i Danmark, jeg finder nsten alle Hjemmets Markblomster, men rundt om Haverne strkke sig fine / hie Aloer,ildrde Geranier og Passionsblomster hnge med Roser og Jasminer over Gjrdet. Faae Dage efter min Ankomst blev jeg paa Slottet modtaget af den regjerende Konges Fader, Kong Fernando, der var hist elskvrdig og naadig mod mig, selv frte han mig om i sin praktfulde tropiske Have og ved Afskeden trykkede han min Haand. jeg skal nu snartsee hans interessante Slot i Cintra, det ligger som en rnerede hit over Skyerne paa den bratte Fjeldkam. I Cintra boer jeg hos O Neills Broder, som der har en deilig Park med sjldne Blomster og mange Vandkunster._ Her boer ogsaa Bulwers Sn, Lytton, der en Tid var ved det engelske Gesandtskab i Kjbenhavn; den rusiske Minister her i Lissabon har levet flere Aar i Kjbenhavn, med ham og med den svenske Gesandt Crusenstolpe ligesom ogsaa med Digteren Castilhos Frue, der har levet i Barndomstid i Helsingr, (en Datter af Portugiseren Vidal) kan jeg ret tale om mit kjre Fdreland, dog varmest og bedst, just i det Huus, som nu er mit Hjem, O Neill, to af hans Brdre og begge Snner tale fortrffeligt Dansk, ude i Haven vaier det danske Flag, og paa Tajo-Fluden vaiede ikke frre end 14 Danebroge, den Dag det franske Dampskib kom fra Bordeaux og man ventede at jeg var med, de danske Capitainer havde alle til Hilsen heiset Flaget. Da jeg boer udenfor Byen og Forestillingerne paa Theatrene begynde saa seent har jeg ikke vret i Opera eller "Zarzuella", denne sidste er oprindelig spansk og svarer omtrendt til vort Syngestykke, jeg troer man her vil kalde "den sorte Domino" en Zarzuella. I den store Opera er det "Faust" og "Martha", som dominerer. Det er mrkeligt hvbr stor Lykke Flotows Martha gjr i Frankerige, Spanien og Portugal, - Zarzuelle-Theatret kaldes "Prices Theater" ogsaa "Prices lireus", der er vist Familieskab mellem denne Price og vor elskrdige Juliette Prices Slgt. Om faae Dage gjr jeg en lille Reise til Setubal, der skal eie en tropisk Natur ogsaa der er jeg indbudt saa at jeg gaaer fra Haand til Haand, eller om De vil fra Hjerte til Hjerte. - Hjemreise vil bestemmes efter som jeg taaler det varme Klimat, men jeg haaber, om Gud vil, i September at vre i Kjbenhavn og finde alle Kjre friske og vel, dertil fornemme den samme Deeltagelse og Hjertelag for mig, som tidligere; det vil jeg ikke savne hos Dem, kjre Hr Etatsraad! Naar De seer vor Kronprinds da bring ham min hjerteligste Hilsen, han var saa magels god og opmrksom mod mig under vort Ophold i Paris.

Af ganske Hjerte Deres hengivne

H.C.Andersen.

( i margen) Vil De hilse Professor Holst, Justitsraad Berner og srligt takke Fru Jakopsen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus