Dato: 11. juni 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Setubal den 11 Juni 1866

Kjre Jonna!

Jette eller Eduard have vel sendt Dig enkelte af mine tidligere Breve, Du veed saaledes om mit Ophold i Frankerige, min Reise gjennem Spanien og her til; i Dag maa Du selv have et heelt Brev og jeg haaber at erholde snart en lignende fra Dig. Nu er Skoven hjemme grn og frisk, nu kommer ogsaa der den varme Sommerdag; hvad Ondt Menneskene selv, med Krigens Ulykker vil kaste ud veed kun Gud. Det er mig underligt at tnke paa al den travle Uro, det Uveir der drager op over Landene medens jeg her nyder i Naturen en forunderlig paradisisk Fred; her i Setubal er om Aftenen den deiligste Natur. Udenfor min Balkon staaer et slankt stort Palmetr, under mine Vinduer mylrer det med Blomster, men denne Pragt tager til naar jeg gaaer ned af Terrassen, den lavere liggende Have, der har en Vrimmel af store blomstrende Trer lige fra de ildrde Granater, til de hvidgraa Passions Blomster der her lbe som et Ukrudt hen over Buske og Trer; stiger jeg endnu een Terrasse ned, da er jeg i en stor Lund med Citroner og Apelsiner, her er een nsten alfor strk Duft og om Aftenen svver over dette Mrke lige som et Nt af Ildfluer, dybere nede ligger den lille By og bag den og Bugten, det aabne Ocean, / side 2 lige fra Cap Horn til op under Grnland. Jeg er hos Georg O Neils Broder Carlos gift med en portugisisk fdt Engelnderinde de havde den Sorg for fem Maaneder siden at miste deres 16 aarige, eneste Datter, en Sn paa 19 Aar lever endnu, det er velsignede Mennesker og Alt tyder paa Rigdom og Komfort. I Fredags kom jeg her fulgt af hele Georgs O Neills Nrmeste nemlig Kone og Snner; jeg tilbragte hos ham, paa Penieros, en halv Miil udenfor Lissabon, hele fire Uger, men da var det kjligt, nsten koldt, nu have vi daglig 26 til 30 Grader i Skyggen. Om Aftenen rider jeg med Snnen til et og andet Kloster, Munkene ere alle jagne bort, de store Bygninger staae forunderligt forladte. Jeg er meget naadigt blevet modtaget af Kong Fernando, der selv viiste mig om i sin smukke tropiske Have; Flere af de frste Familier have venligt aabnet mig deres Huus, men jeg er nsten stadigt blevet hjemme da jeg her har nok i Naturen og Menneskene om mig. Det var imidlertid en meget besvrlig Reise fra Madrid her til. Jeg maatte reise med Coureren der jager afsted uden hvile, saa at man selv maa have Mad og Drikke med; ved Merida naaede jeg endeligt den portugisiske Jernbane, men jeg maatte i det / Hele fare af sted uden Ophold i to Dage og tre Ntter, altsaa i 60 Timer, det havde jeg forud ikke troet at jeg havde Krfter til; heldigvis for mig var det koldt, en Kulde som man i mange Aaringer ikke har kjendt paa denne Aarstid, nu vilde det vre en umulighed og jeg frygter for at Hjemreisen maa gjres til ses, ihvor lidt jeg har Mod paa at Gaae ud paa Oceanet, paa hvis Bund Jette Wulff hviler. Man havde i Lissabon ventet at jeg var indtruffet med det franske Dampskib, her laae den Gang 14 Danske Fartier i Havnen, de havde alle heiset Danebrog for bringe mig deres danske Hilsen, det rrte mig da jeg hrte deromt jeg var jo ikke med Skibet. Et Par Skippere fra Fan har besgt mig hos O Neills, de frer for en Hamborger, men forsikkrede paa Dansk, deres danske Sind. Georg O Neill og alle hans Brdre tale Dansk og Svensk, Snnerne ligesaa; Danebrog veier hvor jeg boer og i Aviserne selv i Setubals lille Avis igaar, staaer om "poete dinamarques." - Naar jeg tager fra Setubal, der maaskee er Dig mere bekjendt under sit engelske navn St: Ubes, tager jeg til det skyggefulde Cintra hvor Jorge O Neill har sin Villa, det maa have vret rige Forldre der efterlade sig saa mange vel boende elskvrdige Snner, (med dansk Sind.) /

Hils hjerteligt Din Mand og alle Pigebrnene. Rigmor er nu saa stor og jeg er vis paa, saa hengivne, at hun i Dit Brev skriver mig ogsaa et Par Ord til; jeg har ikke seet hendes Haandskrift siden den Gang som Guirlande om Blyantstregen. Hils Elise, din Svigerfader, Holger, Christian og Din Svigermoder, dersom I tilfldigt mdes. Frken Charlotte Raben sender jeg en srdeles Hilsen. Jeg haaber at jeg forstaaer hendes fortrffelige Egenskaber, bedre end hun forstaaer mig. Er Din Moder (hos) Dig da hils, ligesom Frken Anker. Hjerteligst

H. C. Andersen.

(Brevets udskrift:)

Fru Baronesse

Ionna Stampe

fdt Drewsen paa

Christinelund

ved

Prst

Tekst fra: H.C. Andersens Hus