Dato: 25. juni 1866
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 25 Juni 1866

Kjre Ven!

Tak for Deres sidste rare Brev fra Lissabon, som jeg rigtig har erholdt og som jeg havde besvaret tidligere, ifald jeg ikke havde ventet paa Storken, som igaar Aftes Kl 8 indfandt sig paa Petershi med en yndig lille Pige. Saavel min elskede Therese som Barnet befinde sig G.v.l. vel og har min Kones Tanker ofte vret hos Dem i den Tid, der er forlbet, siden Deres Brevs Fremkomst. Med Guds Hjlp vil Alt gaae godt, og da Veiret er varmt og fortrffeligt, saa haaber jeg, at min Kone snart kan nyde den deilige Luft i Haven. Kl 5 var hun endnu i Haven igaar Aftes, saa var det hele skeet paa 3 Timer. Hun er usigelig glad og lykkelig og sender Dem 1000 Hilsener. - Trods Krigen i Tydskland og Italien er alt omtrent ved det Gamle herhjemme. Efter de nye Valg er det sikkert at Forfatningssagen gaaer igjennem, hvilket har foraarsaget megen Tilfredshed overalt i Landet. Kornet staaer fortrffeligt og Udsigten for Hsten udmrket. Gud holde sin Haand over vort / elskede skjnne Fdreland og give os nogen Opreisning for de Lidelser, vi undergik i den sidste Krig. De veed nok, at Kranold har sgt sin Afsked, fordi Ministeriet har forbrugt Besparelser ved Feu eller Srtillg, og at han ikke trods flere Anmodninger vil blive. Der er altsaa ingen Directeur for ieblikket. Juliette Price har sgt om sin Afsked, som hun nok faaer. Hun boer i Ordrup og har det ganske godt. Hun bruger Dyrebade, men kan ikke komme til at dandse idet mindste ikke stre Partier. Hun og Sophie lade hilse. Watt blomstrer, see godt ud og har reusseret med sit Blad "Figaro". Carstensen skal vre Redacteur af "Pressen" 1 Ugeblad. Fred. Bgh har taget sin Excamen med 2den Karakter, er tilfreds dermed og vil et Par Maaneder besge sin Fader i Fyen. Han var forleden hos os med Carl Bloch, der har faaet et prgtigt Atelier, hvor han maler flittigt, for ieblikket er Osteriscenenen med 3 Italienere i Legemsstrrelse og Niels Ebbesen i overnaturlig Strrelse, sidste Maleri bestilt af Galleriet, frste af Moritz Melchior, Gade og Erslev lade hilse. /

Prindsesse Dagmar er blevet forlovet med den russiske Storfyste. Hun reiste igaar med Kongen til Aarhus hvor der holdes Landmandsmde. Det er saa varmt i dag, at jeg sidder med Sveden trillende ned af mine Kinder, dog vilde jeg strax melde Dem Nyheden med Familiens Forgelse, da jeg veed, at De tager megen Del i vor Glde. Melchior med Datter og min Sster ere reiste til Stockholm for at besee Udstillingen . Iaar bliver vi pnt hjemme og leve i Minderne af de behagelige Reiser vi have gjort det sidste Aar. Bille og Kone reiste igaar til Jylland og ville derfra til Stockholm. Mine Brn hilse Dem mange Gange, de har en pn lille Have med Blomster og Telt. Vor Have er yndig iaaar, vi have en Masse Jordbr, der snart modner, ligeledes andre Frugter samt Kjkkensager en masse. Velkommen til Petershi, lad Portugiserne ikke holde Dem for lnge, husk paa at Deres Venner ogsaa lnges efter Dem herhjemme. Det undrer mig ikke, at De er saa bekjendt, hvorhen De kommer, det Modsatte vilde forundre mig mere. De har nok Lommen fuld af / Nyheder naar De kommer hjem.

Franz Neruda er saare lykkelig med sin Forlovede. Winding og Clara have vret paa Men og haft det fortrffeligt, de ligne nyslaaede 4 Skillinger. Hartmanns ere i Roeskilde. Emil og Frue boe i Ordrup hos Rygaards. Lev nu vel, Kjre Ven og undskyld den slette Skrift, men det er Varmens Skyld. Marstrand er i Roskilde for at male Capellet frdigt. Hils Kong Pedro eller Fernando, samt Deres elskvrdige Vrtsfolk skjndt mig ubekjendte. Mange Hilsener fra Venner og Bekjendte samt fra min Kone og Brn og

Deres hengivne

Martin R Henriques.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 453-56)