Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 8. juli 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

Setubal den 8 Juli 1866.

Kjre Ven!

Endelig fik jeg et Brev fra Deres Moder hvori jeg erholdt Deres Adresse, den jeg ret nskede for dog ogsaa engang at tale med Dem. De har vret saa vidt omkring i andre Verdens Dele, jeger ogsaa flyvet ud men dog blevet paa Fastlandet, rigtignok saalangt ude at Camoens i sin Lussiade synger, "her slipper Jorden og her begynder Oceanet;" det er nu poetisk sagt. Deres Moder har vel mldt Dem at jeg er i Portugal hos O Neills. - Jeg forlod Kjbenhavn den 31 Januar, gik til Holland hvor jeg hos vor Landsmand Kjbmand Brandt i Amsterdam blev hele fire Uger; de svandt som en Festdag for mig. Mine Skrifter ere nsten alle oversatte paa Hollandsk og velseete, jeg fandt saaledes en varm Modtagelse og den var ikke mindre i Belgien og senere i Frankerige, hvor man begynder at kjende lidt til mig. Improvisatoren, Billedbog uden Billeder og nogle af Eventyrene ere oversatte og snart haaber jeg, kommer en Oversttelse af flere Smaaskrifter; den bekjendte Boghandler Hetzel talte til mig derom. Under mit Ophold i Paris var ogsaa vor Kronprinds der; han viiste mig stor VelvilIie, kom endogsaa hjem i mit Hotel den anden April for at lyknske mig til min Fdselsdag; jeg var med ham til Veddelbene i Vincennes; ved flere Leiligheder tnkte han saaledes saa smukt paa mig. Hvor velvillig jeg blev modtaget i Bordeaux, ikke blot af Landsmnd, men de Mange jeg kom i Bekjendtskab med vil De have seet i Bladet La Gironde, dersom dette er kommet Dem for ie; / det slutter med: "General Daumas har meget forekommende stillet sin Loge til hans Disposition og de Danske, der ere boesatte i Bordeaux, have flt sig smigrede paa deres Digters Vegne!"

Der havde jeg den Fornielse fr min Afreise at see den bermte Madame Ristori, som Medea, tidligere har jeg i London seet hende som Lady Machbeth; noget mere Storartet, noget sandere delt Tragisk har jeg ikke seet fr; hun er Musaen selv som aabenbarer sig for Een. Det ustadige Veir bestemte mig til ikke at gaae Sveien, men derimod till ands fra Frankerige gjennem Spanien til Portugal; jeg lagde Veien over Bajonne, Burgos og Madrid, hvor jeg blevet Par Dage for at faae Plads med Coureren, der kun optager to Personer. Det var en hist besvrlig Reise, den gik over Stok og Steen, uden Ro og Hvile i to Dage og tre Ntter, thi endnu mangler Jernbane fra Madrid til Badajos; jeg var saaledes 60 Timer paa Reise og det er mere end jeg har troet at kunne holde ud, men naar der Intet Andet er for, maa man jo holde ud. Endelig den 6. Mai, om Morgenen, kom jeg til Lissabon og kjrte strax ud til Landstedet, hvor Georg O Neill boer og hvor jeg blev modtaget paa det meest hjertelige. Her er en viid Udsigt til Lissabon, og ud til Bjergene om Cintra, hvor Slottet ligger hit paa Bjergkammen. Den store Vandledning gjennem Alcantaredalen frer tt forbi Huset; jeg var her i fire Uger; strax ved min Ankomst blev jeg meget naadigt modtaget af Kong Fernando, der var hist elskvrdig mod mig og selv frte mig om i sin smukke Have. Flere af de frste Familier og et Par af Diplomaterne, saaledes den rusiske og den engelske Gesandt8 (denne er en Sn af Digteren Bulver og skriver selv under Navnet Meredith), ere srdeles venligt komne mig imde. Nu er jeg ved Setubal, paa Broderen Carlos O Neills Landsted og har netop i Dag ogsaa vret her en Maaned; Tiden flyver og her er saa srdeles smukt. Varmen generer mig ikke saa meget, daglig kommer en kjlende Brice fra Havet og vi boe hit omgivet af mange Citron og Orangehaver. En Palme kneiser uden for mit Vindue .og jeg seer ud over Byen til Sandklitterne hvor den portugisiske Romerby Troja ligger begravet i Flyvesand; bag ved har jeg det store aabne Hav. Til sels har jeg gjort flere Toure i Bjergene og om Aftenen vret ved et Par Vignier hvor de unge Karle og Piger dandse under aaben Himmel, men det er rigtignok en Balsal som ingen anden; et stort Baal er Lysekronen; Himlen glimrer med Stjerner, rundt om hnge Passionsblomsterne i Guirlander over Figentrer og Buske med ildrde Granatblomster, Aloernes Blomsterstngel pranger som Candelabre, og hist og her staaer et Myrtetr, stort, som et af vore Blommetrer, saa her er Grnt til mange Brudebouquetter. Pigerne ere imidlertid ikke smukke som i Sydspanien, men Portugiserne synes godmodige, ven1ige Mennesker. Jeg kunde her leve i paradisisk Ro, var det kun fredeligt ude i Landene, men der er kun Strid .og Kamp; jeg er som afskaaret fra Hjemmet; og for det frste maae jeg nu fra Lissabon gaae tilses til Engeland eller Frankerige, og er jeg der, hvorledes slipper jeg saa igjennem, der er endnu ikke stadigt Jernbane-Fart. O Neills sige at jeg ikke maa tnke paa Hjemfart, jeg skal see Tiden an, ja, overvintre; dette sidste har jeg nu ikke Lyst til, jeg vil nok have min Julegrd i Danmark; imidlertid bliver jeg da en 4 a 6 Uger endnu og i den Tid kan jo Meget udvikle sig. Skulde nu dette mit Brev naae til Dem, hvor, har jeg ingen Forestilling om, da gld mig med en lille Skrivelse der sendes til: Monsieur Msr George O'Neill, chevalier, consule du Danemarc a Lisbonne. Han ve ed altid hvor jeg er, om jeg skulde vre afreist. Medens jeg saaledes har tumlet mig hos gode Venner i en afvexlende Natur, har De ligget syg, ligget paa Hospital i et fremmet Land. Jeg kan tilfulde tnke mig den hele tunge Situation og er angest for selv at prve den. Jeg vil imidlertid haabe at De i Toulon havde nogle Venner eller Bekjendter som tog sig lidt af Dem; dog bedst er det at De nu er oppe, ja rimeligviis ude i Virksomhed. Fra Kjbenhavn hrer jeg at Maleren Block har skizzeret et stort Arbeide, Niels Ebbesen der drber Grev Geert. Det vil blive et udmrket Billede. Fru Heiberg er i Christiania, boer der hos Bjrnstjerne-Bjrnson og feteres meget; Studenterne have bragt hende en Serenade. Jerichau er blevet Medlem af det franske Academi for de skjnne Kunster. Violinisten Neruda er blevet forlovet med den lille Jomfru Cetti, Dandserinden. Robert Watt udgiver et nyt Blad "Figaro", der skal have mange Abonenter. Edgar Collin er blevet gift med Magdalene Hansen, en Datter af Barytonsangeren Hansen. Her har jeg rystet min Nyhedspose hjemmefra. - Og nu lev vel! om et Par Dage reiser jeg til Cintra hvor Jose O Neill har sin Bolig og hvor jeg bliver en 10 a 12 Dage. Trffer De paa Nogen der kjender mig eller mine Skrifter, da bring dem en Hilsen fra Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus