Dato: 7. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

558. Til Henriette Collin.

Basns ved Skjelskjr den 7 October 1866.

Kjre Fru Collin!

Tak for Brevet jeg modtog iaftes og tak for al den Uleilighed De paatager Dem for min Skyld, De er rigtignok velsignet og god, nsten kunde jeg have Lyst til her at nedskrive Frken Fibigers: Tilegnelses Ord; jeg husker paa disse, det er kun for et ieblik siden jeg lste samme623 i Bogen paa Fru Scavenii Bord.–Det var egenlig et Forretningsbrev De forundte mig, jeg kommer her med eet i samme Stiil. De har seet paa mine nye Vrelser og finder disse standsmssige, nu seer jeg hvor hit De stter mig: i tredie Etage. Skade at jeg kun faaer de to smaa Vrelser, men Udsigten er god, og naar man har gode Udsigter med nogle Minutters Morgensol maa man vaere taknemlig!–De har Ret i at en Secretair vil tage sig bedre ud end en Komode, den sidste har mig noget pigeagtigt, Secretairen er mere mandig. Altsaa er jeg nu saa vidt at jeg holder Secretair, men glem derfor ikke Kldeskabet. Jeg kommer ikke til Byen fr efter den 20de, nrmere skal jeg sige Dagen og nsker da, at mit Ti hos Fru Kock, ved et paalidelig Bud, der kan leie en lille Haand-Fltte Karre og en Medhjlper og saaledes bringe mine Sager afsted, maa vre sat hen i de standsmssige Vrelser. Vil min Huusfrken da have slaaet det strre Gulvteppe fast i Salonen og sat de Meubler der ere ndvendige thi jeg har kun en Leenstol, som jeg aldrig sidder i. Den lille Reol kommer paa samme Sted, hvorimod den strre anbringes i Sovevrelset, maaskee Vis a vis Vinduet og alle de lse Bger stilles som de bedst kunne i Reolerne, for ikke at ligge paa Gulvet, der mener jeg det lse Gulvtppe kan ligge og de flere Kufferter og Kasser henstilles, det er ikke vrd at de sttes paa Brndekammeret fr de ere tmte. Det er sandt, da vi nu ere paa Brndekammeret, tr jeg da komme med et Sprgsmaal? Vil det vre betids nok at vente med at kjbe Brnde til jeg kommer eller synes De at jeg skulde lade Frkenen kjbe mig en Favn god tr Bgebrnde, (saves, hugges og bringes op paa Loftet maa den) og De faaer hos Deres Mand Penge til forud at betale Frkenen. Jeg beder ogsaa at hun netop den 20de maa erholde de 25 Rdlr Huusleie for Maaneden. Men nu igjen til Huus Arangementet; Skilderierne blive alle stillede paa Gulvet op til en Vg indtil jeg kan selv hnge dem op; det lille Skraabrt i Vindueskrogen for Gthe-Schiller Statuen nskes opslaaet i Salonen. Med Hensyn til Sengen, den formalidide Seng, som De, min Frue, har indfrt og som nu bestemt bliver min Ddsseng, den lber ideligt rundt i mit Hoved; De kan forstaae hvilken Hovedpine jeg da maa have. Jeg ligger nsten godt i alle Senge paa Reise; derimod mindre godt i Senge der hre til Privatlivet og nu maa jo vist min egen Seng regnes her til. Paa Basns, hvor Alt er ellers godt, er min Seng (unter uns, tilgiv jeg taler Tydsk), aldrig ganske som jeg nsker den624 og det som isr generer er den skraa Hoved-Madrasse, jeg har i Nat ogsaa kastet den langt hen af Gulvet og beder derfor at De ogsaa vil kaste den bort, det vil sige afbestille samme, dersom det endnu lader sig gjre, jeg kan heller, om det behves, faae en anden lille Pude for den. Overdynen, (den til Fdderne) beder jeg om maa blive meget let, varm og saa lang som mueligt, thi det begynder jo at vre forfrdelig koldt.–

Mellem os'ndash;ja nu bliver De forfrdet!–jeg havde mere Lyst at reise ud i Verden, end at fltte ind!–Jeg vil imidlertid nu for i Vinter vre den ldre Mand, som De saa smukt har benvnet mig. Som den ldre og Besindige har jeg nu ogsaa her paa Landet vret saare flittig. De veed at jeg ude paa en Herregaard, hvor jeg ugeneert kan give mig hen til mig selv, bestiller mere i een Uge, end i Byen i en Maaned; jeg har saaledes nu fra min Dagbog samlet og nedskrevet hele Besget ved Setubal, altsaa een Maaned af Reise-Opholdet i Portugal. Jeg har dernst, nsten fuldendt Historien om Portnerens Sns, den jeg begyndte paa ved Penieros. jeg haaber De vil synes om den. Paa Holsteenborg, hvor jeg slet ikke fik Grevinden at see, da hun maatte ligge tilsengs, og hvor Greven i et Par Dage maatte tage til Byen, netop paa en Tid hvor Fru Scavenius ogsaa var borte fra Basns, levede jeg meest i Haven og paa mine to hyggelige Stuer, hvor jeg nsten skrev hele Dagen, dette vil blive det samme omtrent paa Basns og saa trkker jeg igjen Luft naar jeg kommer til Kjbenhavn. Igaar var det Fru Scavenii Fdselsdag, her var Familien fra Borreby, jeg saae de unge Forlovede og de synes meget lykkelige. Brylluppet bliv[er] til Sommeren, Luzia medbringer aarligt 8000 Rdlr, de ville kunne leve meget standsmssig. Otto skal vre Student iaar og bliver myndig i det nste Aar, da overtager han Basns og Fru Scavenius vil tilbringe den lngste Tid i Kjbenhavn. Veiret herude er endnu smukt, men koldt; jeg fryser og det vkker Lngsel efter de varme Lande!–Om Forladelse! Paa Lverdag have vi stor Jagt, jeg er med til at spise Dyret, men ikke til at skyde det! Hils Deres Mand, Louise og Jonas.–Theodor har det vel godt; send ogsaa ham og Deres Broder med Familie min varme Hilsen og da De selv er den, som Frken Fibiger benvner saa rigtig, saa vil De vise Deres Elskelighed i ret snart at glde mig med et Brev, der groer lidt ud over den fortrffelige, nyttige Forretnings Stiil, ind i den venskabelige Skrivelse, med lidt Nyheds Blomster og godt Humeurs Convolvoli!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter