H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin 9. oktober 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 9. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

559. Til E. Collin.

Basnæs ved Skjelskjør den 9 Oct: 1866.

Kjære Ven!

For et Par Dage siden skrev jeg en Slags Forretnings Brev til Deres Kone, der er saa elskværdig at tage sig lidt af mit ny Huu[s]væsen, i Dag kommer jeg med en lignende Slags Brev til Dem, men det slutter sig mere til den endte Reise. Jeg antager at De nu saa temmeligt er igjen i den gamle Or­den med Alt hjemme og at Deres Kone kan og vil give Oplysning hvor De ikke har Besked. Jeg ønsker nemlig at vide lidt Mere end jeg veed om de hjemsendte Pakker. De har faaet, sagde De mig, en saadan hvori var til Dem »Holbergs Comedier og Øehlenschlægers Hakon Jarl«, denne har den yngere Kjøbmand Brandt besørget ved Kjøbmand Hengel, hvis Skibe! gaae til Kjøbenhavn; med samme Pakke lod jeg følge et Par saa godt som ny, vel fodrede Støvler, som naaede mig heelt op over Knæerne; jeg har efter min Hjemkomst spurgt her om, De vidste ikke da Beskeed, men vil da nu have den, da jeg gjerne snarest skriver til den yngere Brandt, der ikke har hørt fra mig siden jeg var paa Udreisen; ere Støvlerne ikke fulgte med Pakken, det jeg dog maa tro, da vil jeg skrive om disse og af ham, eller fra Kjøbmand Hengel, faae en Forklaring. Søofficeren Christiansen (?), en Svigersøn til Hvidt625 tog hjem fra Bordeaux en Pakke-Bøger; han lovede mig fornyelig at sende Dem disse, ere de ikke komne maa da et Bybud, paa min Regning, afhente samme; i den Pakke er en Reisebog for Holland, ligesom ogsaa en fransk Oversættelse af baskiske Folkesange; for disse to Bøger har jeg Brug, dog er det ikke værd at sende samme til mig paa Landet, kun at jeg har dem, saasnart jeg kommer til Kjøbenhavn. Kammerherre Jessen, ligesom ogsaa Fru Bille Brahe, fik hver en lille Pakke Bøger til Dem, ere disse i Deres Hænder? Hos Consul Kirstein i Bordeaux traf jeg paa min Hjemreise en dansk Koffardicapitain Michelsen, der førte sit eget Skib; kjender De ham? Han fik ogsaa en Pakke Bøger, under Deres Adresse, desuden min blaa Reisekappe; det er nu over sex Uger siden! Veed De Intet herom? Jeg vil haabe at De er rask og glad, som da De arbeidede ved Deres Kilde i Hellebek; jeg er meget flittig nu; hele Dagen næsten, tilbringer jeg ved Skrivebordet og samler saaledes paa Papiret de spredte Optegnelser jeg har fra min Reise; det er nu om at finde en Form for samme; imidlertid er det godt at faae det Hele som i en Gyd­ning. Jeg har ellers en Deel Vrøvl og Pine med mine Tænder og Alt kommer fra det kunstige Apparat Bramsen har givet mig; i Nat laae jeg ganske søvnløs, og det er aldeles ingen Fornøielse. De og Deres Kone skulde dog gaae op til Block, nu han boer Dem saa nær, og see det herlige Billede han har malet til Melchiors, ligesom ogsaa »Maria Besøg hos Elisabeth«, og endeligt, den storartede Fremstilling af Niels Ebbesen der dræber Grev Geert. Mellem de Breve De senest har sendt mig er eet fra Hr Berg626 paa Bogø, det er en Mindelse om at betale mit Bidrag til den unge Svend Møl­ler, (Søn af Ludvig Møller som dimiterede mig) . Før jeg reiste veed jeg at have bedet Vedkommende sende Anvisningen til Dem, det er ikke skeet og jeg staaer altsaa som Skyldner af 6 Rdlr, vil De være saa venlig at lægge denne Sum i vedlagte Skrivelse til Hr Berg627 paa Bogø over Stubbekjøbing.–NB Jeg tænker Hr Berg er Lærer. Jonas vilde overraske mig glædeligt om han skrev mig til, Louises Breve kan jeg desværre ikke læse! hils dem begge to! hils Deres Kone og Dem selv fra

Deres Ven

H. C. Andersen.

Efterskrift.

I det jeg har sluttet Brevet til Dem, falder det mig ind at det ikke kan være rigtigt med Angivelsen at jeg skylder for to Aar (3 Rdlr aarligt), thi jeg tager bestemt ikke feil deri, at jeg før min Afreise i Januar dette Aar var hos en Boghandler i Kronprindsens Gade, Navnet paa Manden har jeg glemt, men han boer nær ved Kjøbmagergade, paa høiere Haand fra denne. Jeg betalte ham 3 Rdlr, fik vistnok ogsaa en Qvittering, men Gud veed hvor den er! ham bad jeg at man, i Tilfælde at jeg blev længere Tid borte, man da vilde henvende sig til Hr Etatsraad Collin; jeg kan altsaa ildce skylde for to Aar;–synes De at jeg skal vente med at svare Hr Berg, eller sende vi ham strax de sex Rigsdaler og senere, naar jeg kommer til Byen, søger Boghandleren og forhører om det ikke har sin Rigtighed at jeg har betalt for forrige Aar og altsaa nu alene har at levere 3 Rdlr? Det er ikke for Pengene, men kun for en Orden og det er mig ukjært at det skal see ud som om jeg i to Aar ikke har tænkt paa at gjøre min Skyldighed.

Deres

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost