Dato: 9. juni 1838
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d: 9de Juni [1838]

Den 2den Juni bragte mig dog noget Godt, Deres broderlige, venlige Linier! Brevet var sendt hen efter Indleveringstiden saa jeg fik det frst forrige Lrdag med Deligencen istdet for at det var tiltnkt mig om Onsdagen. Da jeg sidst tilskrev Dem, huskede jeg ikke paa Sommerforestillingerne, ikke paa Storfyrstens Ankomst til Kjbh. Og paa de Festligheder den sandsynligviis medfrer119 , jeg tnkte derimod paa at Odense maaskee vilde vre lidt mindre stille og eensformig i Pintsedagene end ellers, og foreslog Dem derfor saa snart at glde os med Deres Besg; jeg var syg, havde lnge vret det, og naar det er Tilfldet, lnges jeg altid meest efter at see mine Venner, for at jeg, om jeg skulde de ret kunde medtage en klar Erindring om dem ! Dagen efter blev Moder angreben af en slem Gigtfeber, der dog nu Gudskeelov igjen er hvet, saa hun det meste af Dagen kan sidde oppe. Moder og Datter vente Begge som De paa nogle Soelstraaler for at begynde et nyt Liv; hvor dog den Kulde er forknyttende; men nu har jeg nok klynket nok for Dem, lad os nu tale om andre Ting ! Hvor jeg glder mig over den lysere Udsigt der begynder at aabne sig for Dem, det er dog en stor Beroligelse at vide sin Fremtid nogenlunde sikkret, jeg veed jo nok at De gjr strre Fordringer til Livet, og dog er jo ikke vore nskers Opfyldelse, men den Kraft hvormed vi resignerer paa dem den eneste sande Lykke i Verden; frst naar det er opnaaet kjende vi ret hvad vi attraaede og hvor lidet svarer det da somoftest til Forventningen ! Gid jeg kunde skyde bag paa den raslende Lykkesvogn, hvad den bringer vil oplive Deres Humeur, ikke ngste det som en stor uventet Lykke. Skeer det kan De dog oftere tilfredsstille Deres Yndlingstilbjelighed, Reiselysten. Nste Aar til Paris, o, De glder Dem vist alt i Tankerne dertil ! Til Valenzia, til Tyrkiet, det er saa grumme langt. De vil dandse Cachucha med Spanierne, Herre Gud De har jo aldrig dandset fr, hvorfor vil De nu lre det paa Deres gamle Dage? Om Forladelse! Hos Tyrken, hu! Troe mig min Ven: "Ned til Danmark," vil dog Hjertet fr De troer!" Ligge i Graven og trakt nej, jeg kan ikke fuldende dette smertelige og hslige Billede, hvor kan De give mig et saadant. De maae leve og vre lykkelig, og det vil De ogsaa min gode Broder Andersen, jeg har en Forudflelse deraf! Det kan jo blive to behagelige Udflugter til Skaane og Nysse. Baronesse Stampe kom som ugivt undertiden til os120 , og Bedsteforldrene, jeg var Barn dengang, da hun for et Par Aar siden var paa Besg hos Schnheyders var hun nogle Timer i Tolderlund, hvor jeg saae hende; men flygtigt, hun skal vre meget underholdene. Svendborg og Odense har De frst tnkt at gjste i Juli, at De hos os Alle er inderlig velkommen paa hvad Tid De end kommer, behver jeg vist ikke at tilfje, selv om den Forandring De i flere af Deres Breve omtaler der er foregaaet med Dem var nok saa stoer. Jeg troer at De for mig altid vil vre den gamle Andersen, godmodig og bitter, veemodig og livlig, underholdene og rastls, alt efter Omstndighederne ! De hrer jeg er aaben! Hvad skulde vre forandret hos Dem? Deres smaae Egenheder ere for indgroede til at de kunne aflgges, hrer for meget med til Deres Ejendommelighed, til at man ikke vilde savne dem om de gik bort, eller rettere, om der sttes andre istedet, og for Grunden hvorpaa alt dette er bygget har jeg for megen Agtelse og Godhed, til at troe den nogen Forandring underkastet. De venter ogsaa at finde mig uforandret, i det Indre vistnok, over mit Ydre har dette Foraar derimod udvet en Magt som jeg ikke kan udslette det er ikke mit Humeur, der gjr mig ldre, det er mit svage Physiske !

Tak for hvad De skriver om min Novvelle kalder De den jo? O, De er god imod mig og jeg skjnner derpaa! De sprger om Situationerne i den, jeg veed det ikke, men jeg troer der er slet ingen! Hvad Characteerskildringerne angaae, saa bilder jeg mig ind, at Damerne deri ikke ere fortegnede, om Herrene ere rigtigt skildrede kan jeg ikke sige, jeg kjender i Virkeligheden ikke en eneste saa nje, at jeg turde beskrive ham, med mindre det skulde vre min egen kjre gamle Fader; med min gode Villie har jeg ingen Portraiter fremstillet, skulde der alligevel have indsnegen sig enkelte, saa ja saa maae "Zombien have gjort det!" Tante Anna selv har maaskee nogle Trk af det Billede jeg danner mig af Fr. Lesse! Ingen af Damerne ligner mig selv. Hvad Udgivelsen angaaer vilde jeg ikke gaae i nogen Spending, naar min egen modstridende Flelse var bekjmpet, nu jeg veed at min Familie De og Fr Lesse ikke ringeagte mig for dette Skridt. Bliver mit Manuscript nogensinde trykt, recenseret bliver det vist aldrig, det er det for ubetydeligt til, og skulde det mod al Formodning skee, troer jeg ikke at det vil gaae mig nr om det blev nedrevet af en Fremmed, naar det blot maa behage de Mennesker jeg holder af, det nsker jeg inderligt; men De maae desuagtet give mig Sandhed ! Ubetydeligt er det Hele det fler jeg nok, De siger at De venter Dem noget mere end almindeligt af mig; hvor kan De egentlig det gode Andersen? Jeg havde begyndt at skrive saa tt, fordi De ret skulde have et langt Brev, men jeg fler nok paa den Anstrngelse disse Linier have kostet mig, at jeg maae opgive det til nste Gang, til i Vinter ! Om Efteraaret skrive vi jo ikke til hinanden, og dette bliver formodentlig det sidste Brev fra mig inden vi sees, da De jo om kort Tid tager fra Byen! Hvem besger De i Vordingborg? Kommer De slet ikke til Ingemanns? Maaskee paa Tilbageveien !

Sndag d:[ 10.]

Er Jdinden som De i hvert Brev, ja undertiden mere end eengang omtaler et nyt Stykke, eller er det det bekjendte: "Tempelherren og Jdinden" - Det fornier mig meget for Jfr Lichtenstein at hun har gjort en saa srdeles Lykke, hun maae rigtignok have forbedret sig overordentlig siden jeg saae hende, hun spillede dengang aldeles uden Flelse, jeg troer hun sagde sine Repliquer rigtigt, men ganske efter gamle Mad. Beckers Instruction med dennes aldrende og stive Manerer, hendes Stemme var dengang overordentlig strk; men skarp, og endskjndt hun var smuk, var der undertiden et underligt enfoldigt Udtryk i hendes Ansigt som ikke kldte; men hun var jo ogsaa dengang ganske ung, jeg gad nok see hende nu, allene det at hun ikke er Copi af en bekjendt Original maae jo give hende Interesse ! Hendes Talestemme var engang haard og hendes Tydsk ikke smukt, men hun har jo hrt Dansk fra Barndommen af, og udtaler maaskee det smukkere. Det skal vre en vakker, god Pige udenfor Scenen. Det er sandt vi have jo Begge en Aften vret samlet med hende hos Bedstemor; men jeg mindes hende ikke ret! Jeg har i denne Tid lst frste og tredie Deel af Bolwers: " Maltravers ! "121 Den mellemste Tome undgik mig da jeg var et Par Dage i Marslev , alligevel har det jeg kjender af den interesseret mig srdeles, der er ikke mange Begivenheder; men megen Philosophie i den Bog; Helten er Skribent, naar De engang har ret god Tid saa ls den dog, og sig mig hvad De synes om den, jeg troer at meget i den vil finde Gjenklang hos Dem ! I Deres sidste Brev har De vret lidt slem mod Tanten, og dog maae jeg rigtignok tilstaae at deres Skildring var for sand til at jeg turde forelse hende den. De maae ikke blive vred paa mig naar jeg siger Dem, at De dog har lidt Uret imod hende, De har engang railleret et Brev hun til Udlandet tilskrev Dem, fordi der var en geographisk Feil deri, det var ikke venligt kjre Andersen, det maatte krnke hende; hvem tnker sig en Rescensent i den man tilskriver et venskabeligt Brev? Undertiden naar hun kommer med sine rigtignok vidtlftige Stninger, saa seer De gjerne til en anden Side (siger hun) som om De tnkte: "Det er ikke Umagen vrd at hre efter hvad hun siger!" Jeg snakker hende af dermed, og forsikkrer at det vistnok ikke er Deres Mening; men I Sommer vil De jo tage Deres Minespil lidt mere iagt ikke sandt? En Bn har jeg endnu til Dem; kald ikke Christian Haabet, han svarer desvrre ikke til dette Navn, det fler hun nok, endskjndt hun naturligviis ikke tilstaaer det, hvilken Moder vilde vel det, det maae vre hende smertelig nok at det er Tilfldet. Er De vred paa mig for hvad jeg her har yttret, jeg troer det ikke, det vilde gjre mig ondt ! Tante A er Dem ved Gud meget hengiven; men hun troer at De reent overseer hende, og er det saa underligt at det saarer hende. Hun er nu i Rolighed, hun har lovet mig at skrive saa jeg tnker De faaer snart Brev ! De sprger mig hvordan Carl Bagger og hans Kone leve122 , jeg troer godt; men man seer dem aldrig, jeg sad i Vinter en Aften ved hende i Comedien, hun har et klogt Ansigt; men mig synes lidt bizart, det skal hun imidlertid ikke vre, han besger endnu bestandig Viinkjlderne skal ivrigt vre vakker i sit Hjem. Husker De en Pige der engang tjente Bedstemor og til hvis Ven De maatte skrive et rrende Digt, hun er nu hos Baggers, og har fortalt Tante A at hendes Herskab lever: "Wie die Engel im Himmel", eller med hendes egne Ord: "holde af hinanden som jeg og min Rose Vennen". Hempels Avis som jeg ellers aldrig seer faldt mig en Aften i Bispegaarden i Hnderne, og jeg saae et lille Sidehug fra ham til Deres nye Bog123 , jeg troer ikke at det er af Carl Bagger det er bestemt en Witz Ganskelidtraaden selv har hemplet sammen, om han ikke har forskreven den fra Berlin, jeg gjenkjendte hans Skrivemaade. De maae hos ham undgjlde at Thomsen oftere fordeelagtigt har omtalt Dem, eller ogsaa er De Martyrer for Deres Bekjendtskab med og Besg hos os. Vi og alle i Bispegaarden lo af Hempels daarlige Vittighed, det gjorde mig alligevel lidt ondt at den kom fra Fdebyen. Fra Ida Hansen kan jeg hilse Dem jeg talte hende igaar paa Revnen, hvor vore Vogne holdt ved Siden af hinanden, og hvor jeg var inviteret ud at fryse ! Idag er det da Gudskeelov Sommer igjen. Naar De seer min kjre Fr. Lesse vil De da fortlle hende at Moder er i saa god Bedring, hun er saa god og deeltagende at det sikkert vil glde hende at hre. Caroline fik Brev fra hende frst i Ugen; men det blev strax sendt ud til Marslev hvor Line er, nu kan jeg frst faae lidt at hre af det paa Tirsdag naar Ssteren og alle Oldenborgs komme herud til Skyttelauget124 , det er lnge at vente. De siger i Deres sidste Linier at jeg er lidt sarkastisk, det troer jeg virkelig ingen finder uden De. Forleden i Marslev kom Informatoren i Extase over noget, og holdt en lille Tale som han paastod at jeg havde hrt paa med et satirisk Smiil, jeg havde sadt i Tanker, og slet intet hrt, havde derfor ondt ved at forsvare mig, den sde Tante Jane blev ganske vred paa mine Vegne og beviiste med flere Grunde at jeg umulig kunde vre satirisk. Ja De er nu ogsaa nydelig og giver min Feil en smuk Vending; men i Deres Tanker er den der dog, o, siig mig flere af de Feil De tillgger mig, jeg vil saa gjerne vide om de stemmer med de jeg selv fler jeg har; men De kjender mig ganske, skjndt De rigtignok fr har sagt det. Mon jeg kjender Dem - Undertiden troer jeg det, til andre Tider derimod slet ikke! Tolderlund er solgt til Poul Jrgensen som er gift med en Jfr. Langhoff, stort mere ved jeg ikke om ham, det skal vre en driftig, formuende Mand, jeg har ikke vret derude iaar, o, jeg kommer der vist aldrig mere, det vil gjre mig alt for ondt! Gud hvor De vist bringer mange deilige Ting med herover? Begyndelsen til Mulaten. Stykket som skal gives til Sommerforestillingerne, Deres Biographi, Fr. Bremers Breve, Atterboms Epistel Og Deres samlede Digte,dem har De nu lovet i 3 Aar at lade mig lse, der er saa mange iblandt dem som jeg ikke kjender, her i Byen ere de ikke til at faae, naar jeg skal vre ganske oprigtig saa gaaer det mig som Fruen i: Seer Eder i Speil125 med hendes Tobakspibe, netop det at det aldrig kan lykkes mig at faae dem at see, har opvakt en sand Evanysgjerrighed hos mig som jeg dog ellers ikke behrskes af. Husk at tage dem med gode Andersen gjr mig den Tjeneste jeg skal gjre Dem tusende andre smaae derfor: reenskrive noget for Dem; tegne en lille Udsigt her fra Egnen hvilken De selv vil, stoppe deres Sokker lige saa nydeligt som de gamle Damer i Locle osv osv; men tag den med ! Ellers tror jeg ikke paa Deres Venskab, og vil aldrig mere vre Deres Sster

Jette.

Ovenstaaende er jo rigtignok mit Spg; men det er dog mit Alvor at jeg uhyre gjerne vil lse Bogen, det gaaer mig med den som det gaaer Dem med Tante Gustas Breve, De er slet ikke bedre end jeg! Lev vel Alle hilse Dem ret meget jeg meest !

.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost