Dato: 28. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 28 August 1867

Kjre Fru Melchior!

Altsaa i Montreux faaer De dette mit Brev, det dejlige Montreux! gid jeg var hos Dem og Deres Mand, sammen med Billes, men Alt lader sig nu ikke forene i denne Verden, jeg flyver til Paris, Watt tager ogsaa derhen; hvor det var uendeligt fornieligt om Deres Mand tog den Bestemmelse at besge engang endnu Udstillingen! jeg troer det; jeg har den Anelse. Sndagaften, om Gud vil, reiser jeg, og er da i Paris 4 Dage derefter. Glder De mig med Brev da send det til Paris poste restante; jeg hrer da Deres Planer og paa hvad Tid De kommer der. Igaar var jeg ude paa "Rolighed" hvor de alle havde det godt, William var glad ved at see mig og sladdrede meget lysteligt. Jeg fik da at hre lidt fortlle fra Deres Brev, Reisen er jo gaaet fortrffelig og jeg vil haabe det gode Veir bliver hos Dem. Den Aften De reiste blev det en voldsom Skylregn, men Dagen efter skinnede Solen igjen varmt og klart; jeg tog ud til Collins i Hellebk, den svenske Kyst syntes saa nr som jeg aldrig har seet den, der var noget sydligt i den hele Tone, men da jeg om Aftenen kjrte til Helsingr faldt Duggen saa strrk, som det var en Stvregn; igaar var atter Sommerveir, varmt og deiligt, men da jeg gik fra Rosenvnget, kom en voldsom Taage, en sand jydsk Havguss, kold og vaad, idag regner det, men er meget varmt. Saaledes staaer det til med Klimatet. Jeg kommer i dette ieblik fra Christiansborg Slot hvor jeg efter Indbydelse har vret at see: Udstillingen af Storfyrstinde Maria Feodorovnas Brudegave fra danske Mnd og Qvinder. Bogskabet er srdeles smukt, men Portrtligheden af vore store bortdde Mnd, rsted, Oehlenschlger, de som ere anbragte i Forsiringerne, kunde have lignet bedre. Bgerne ere smukt indbundne, jeg saae mine Samlede Skrifter godt kldte paa. I Albumsbladene er kun Digte fra 6 Digtere. (Carl Andersen, H.C. Andersen, Holst, Hauch, Paludan-Mller og Herz). Billederne tiltalte mig mindre. Imorgen, Torsdag , er jeg paa "Rolighed", hvor Deres Datter har indbudt mig, jeg skulde bringe Bloch med, men han har Model, sagde han, og kommer ikke. Han er umaadelig flittig, men ser dog ganske vel ud. Hans store Stykke Niels Ebbesen bliver srdeles rosende omtalt i et Brev fra Franskmndene, et Par af dem var jo at see hans Billeder. Reisen herop har saaledes givet dem Lyst til at reise at de Fleste vilde nok i Efteraaret gjre en Reise til gypten og Tyrkiet om ad Donaulandene, Aviserne i det mindste, tale om denne nye Reise-Plan. Hvad skal jeg ivrigt kunne meddele her hjemme fra, det er kun faae Dage siden De tog bort og her ere saa faa Bekjendter i Byen. Hedt og Magnus skulle da endelig afsted iaften, dersom der bliver Noget deraf, de stte ud og stte atter ud. Hedt skal vre ganske febril ved Tanken om at flyve afsted, han er intet Reisemenneske. Hans Moder mener at han ikke holder det ud at vre fra Hjemmet sex Uger. Det forniede ham meget at erfare at han traf Watt og mig i Paris. Bjrnstjerne Bjrnson er indtruffet med sin Frue, de blive hernede i Danmark til nste Foraar. Hans Tragedie Maria Stuart vil blive opfrt paa Mandag. Fru Heiberg skal have taget sig srdeles af den, sat det hele Vrk i Scene og ledet det glimrende. Man mener at Fru Eckardt vil blive en ligesaa god som smuk Maria Stuart. Bournonvilles nye Ballet har det nok lange Udsigter med, saa at vi alle efter Hjemkomsten vist kunne overvre frste Forestilling. Den indstuderes imidlertid daglig og man siger at Hartmanns Musik er ligesaa smuk og original som til Valkyrien. Dette Brev skal jeg nok ikke blive frdig med, hver Gang jeg tager Pennen, banker det paa min Dr og jeg faaer Visitter; frst kom den, saa den og der er herved en Uro i det hele, saa jeg burde kaste Brevet hen, skrive et andet og bedre, men jeg veed at De venligt vil bre over med det Skrevne; tryk varmt og inderligt Deres Mands Haand, siig: han vil forstaae hvor levende han er i min Tanke, hvor taknemlig jeg er for hans sjldne Venskab [overstreget: for mig]. De selv vil ogsaa forstaae min Tak og Hengivenhed. Moer Dem deiligt og overrask mig med at komme til Paris medens jeg endnu er der. Hils Billes! Jeg talte igaar med Thorwaldsens Dattersn, han reiser i disse Dage til Italien og troer ikke paa Rygterne om Colera i Rom, idet mindste havde hans Moder ikke skrevet et Ord derom til ham. Nu Gud glde og velsigne Dem!

Deres hengivne, rbdige

H. C. Andersen.

[i marginen, s. 4:]

Mange Hilsener fra Bloch og Carl Andersen, de vare hos mig for lidt siden.

Tekst fra: Niels Oxenvad