Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. januar 1868
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d. 4 Januar 1868.

Kjre bedste Etatsraad!

Jeg maa rigtignok meget bede Dem om Forladelse for de afjagede Linier der sluttede sig til Deres lille Gudsns. Men jeg troede Dem efter hvad vor Nabo havde sagt saavist paa Basns164, og da jeg samtidig skrev et lngere Brev til hende, saa stolede jeg paa at De deraf vilde modtage de Meddelelser, som jeg ikke vilde gjentage og som jeg dog nok vidste at Deres deeltagende velvillige Sindelag ikke vilde forsmaa at modtage herfra. Men saa hrte jeg jo i Festdagene af Fru Scavenius at De var blevet i Byen. Det maa have vret et sto[r]t Savn for Deres Venner paa Basns, men oprigtig talt saa gldede det mig alligevel, thi De burde ikke udsttes for endnu mere Forkjlelse hvis Flger paa denne Aarstid ikke ere til at beregne. Og De har vist havt det rigtig godt i Kjbenhavn med de mange Venner i Hovedstaden. Det maa have vret deilige Jubeldage i Odense, det er vist en uvisnelig Blomsterbouquet De tager med fra det gamle Aar! Og nu det nye! Ingen uden Vor Herre veed hvad det skal bringe os! men jo Mere man faaer at skue tilbage til i Livet, des trygere fle vi os i Hans naaderige Varetgt. Maatte de kommende Dage ogsaa bringe Dem kjre Andersen! megen Glde, saa det Altsammen ret maatte fles til Velsignelse, og at De legemlig maatte vre rask, thi Sygdoms-Svaghed passer saa lidt til vor kjre Digter! ikkesandt De veed nok at Deres Navn aldrig.nvnes paa Holsteinborg uden med Venskab og Kjrlighed, og at jeg af mit ganske Hjerte nsker Dem Alt det Bedste Vor Herre kan give! Imorgen skal desvrre min elskede Mand tiltrde sit Vinterophold i Kjbenhavn! han savnes her saa uhyre.

Mandag. Jeg skrev det Foregaaende medens min Ven pakkede ind og nu har jeg alt faaet Brev fra ham fra Kjbenhavn. Den ldste og den Yngste holde mig med strkere Baand ved Hjemmet end de foregaaende Vintre. Vor elskelige Bedstemoder blev jo saa svag, saa alle Indflytningstanker maatte vige og ofte mindede hun paa flere Maader om at den vigtigste Flytningsstund stille nrmer sig. Det er Velsignelse for mig og mit Huus at vide hende under vort Tag; den stille fromme Aands Uforkrnkelighed seirer stedse meer og meer uden at det koster hende Kamp. Vor Herre var os saa god at hun til vores Ulrik Adolffs Confirmationsdag165 flte sig vel nok til af sin Sn at lade sig ledsage til Kirke, hvor vor kjre dle Prst Fenger biede lidt med hele Menigheden frend Caticisationen begyndte, indtil den nu svage gamle Skikkelse med det blege forklarede Aasyn havde indtaget sin Plads! hele Gaticisationen dreiede sig kun om de hellige Guds Engle, deres Betydning hver Gang de nvnes i den hellige Skrift og deres Betydning for hver Enkelt af os. Daabspagtens Fornyelse (Stadfstelse) og Velsignelsen foregik midt foran Alteret hvor det elskede Barn, nu et stort hit ungt Menneske knlede for frste Gang for Herrens Alter! for os var det en ubeskrivelig oplftende Dag, og i mange kjrlige, taarefyldte Blikke blandt Menigheden synes jeg at turde lse en god Forbn for vor elskede Sn, hvis syge Been saa forbausende pludselig blev rask, ganske som Lgerne dernede i Tydskland havde forudsagt: efter 2 Maaneder. En Maanedstid derefter fltes Nerverne paa forskjellige Steder i Legemet, men Gud ske Lov for Tiden har han det heelt godt, og maa altsaa nu ret flittig tage fat paa Lsningen. Vi sge foruden Hr. Richter en Lrer i Latin, Grsk og Fransk, men det synes vanskeligt at faa. Jeg tnkte forleden paa Deres Proteg166 kjre Andersen, da det unge Menneske der dengang blev antaget paa min Mands Gontoir at arbeide sammen med og under Fuldmgtig Vilhjelm167, nu forlod os for at lse til dansk juridisk Examen. Jeg troer han fik 10 eller 15 Rd. om Maaneden og Alt frit undtagen Vadsk. Det er vel ingen hi Ln, men tillige en Stilling hvori et ungt Menneske kan erhverve sig forskjellig Forretnings Routine, som senere kan komme ham til Nytte. Han maa regne godt og skrive en god og tydelig Haand. Naar Sligt vides at skulde besttes, saa pleier der strax at melde sig Flere, og lnge bliver denne Plads vist hellerikke ubesadt dennegang. Jeg sagde forleden til min Holstein: mon vor kjre Etatsraads Proteg ikke maaske endnu skulde attraa denne Plads? men hertil svarede Holstein: "aa han har vist forlnge siden faaet-noget meget bedre!" Hvem der sger eller nsker saadan Plads, gjr bedst i at henvende sig personligt eller skriftligt til min Mand (han boer i Phoenix og trffes bedst mellem 8-9 om Morgenen) og [behver] kun da at sige,: at Vedkommende har hrt at denne Plads er vakant. Fra Miss Salter (Bodils Lrerinde) skal jeg sprge om det bliver til Noget med hendes Oversttelser168, om hvilke hun talede med Dem. Jeg troer De meente at Bille maaske kunde bruge dem til Feuilleton-Artikel siger hun eller ogsaa Steenstrup169 i Maane[ds]skriftet; Alle her bede mig hilse Dem saa hjerteligt; vor Bedstemoder lod sig halvt bre herover Juleaften for at see Brnenes Juleglde og det tndte Tr, men maatte snart trkke sig tilbage til sine egne Vrelser hvor hun ellers ganske lever og hvor hun gjerne tager imod Besg, isr af os Brn; jeg tilbringer altsaa en heel Deel af Dagen hos hende. Mine elskede Brns meget forskjellige Alder stilder ogsaa meget forskjellige Krav til mig som Moder, og saaledes iler Tiden endog ved dette tilsyneladende eensformige Liv nsten foruroligende hurtig. Jeg selv har endnu ikke vret udenfor Huset, om end hver Sndag i Kirken og venter maaske indtil det bliver mildere. Dette har desvrre rbet [o: rvet] Bodild den Fornielse at deeltage i flere smukke, store Baller som have vret her paa Egnen, da hun jo ikke hverken kunde eller gjerne vilde besge dem uden sin Moders Ledsagelse. Men at vi alligevel have tilbragt en herlig skjn Festtid, derom ere alle Brnene enige med mig. Det maa dog ret vre en Glde for Dem kjre Andersen! at see Deres Historier saa nydeligt illustrerede, som ved Frlichs yndige og geniale Tegninger! Have vi ogsaa rigtig takket Dem for den deilige Bog og Bodilds den.Engelske?! Min lille yngste Skat trives Gud skee Lov saa velsignet, og er hidtil et magelst godt lille Barn: rolig og tilfreds. Alle Sdskende kappes med mig om at elske hende! men saadanne en Lille, hvis Tanker naar hun smiler vist kun er Engleleg burde jo hellerikke omgives af Andet end Kjrlighed. Bedstemoder nsker saa meget at bre hende over Daaben men da Luften i Kirken for dem Begge er for kold, saa fandt Daaben ikke Sted samtidig med Ulrik Adolffs Confirmation, og blev forelbig udsadt!170 Hidtil har Fru Scavenius hver Gang hun har besgt vor Kirke havt sin Datter med. Jeg glder mig over at dette synes en Magnet for den unge Kone, hvis tilfredse Udtryk det ret er en Glde at see! Nu lev vel kjre Andersen og ls i hver Linie en hjertelig Tak for det gamle Aar fra

Deres hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus