Dato: 7. januar 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 7 Jan: 1867 [c: 1868]

Kjre Fru Grevinde!

Frst de hjerteligste nsker, for Deres Naade og hele Familie, i det nye Aar, dernst Tak for al Deres Godhed og Velvillie mod mig i det gamle. Tak for Brevet jeg fik imorges og hvoraf jeg seer at Ulrik Adolph er blevet confirmeret, jeg havde troet at det frst vilde skee til Paaske. Gud glde og velsigne ham! Tak for Deres uendelige Hjertens Godhed at tnke paa den stakkels unge Mand Jrgensen hvis Fremtid er saa svvende; han er imidlertid ikke lnger her i Landet. Idet han begyndte sine Studier og Vinteren tog fat udviklede sig meer og meer en strk Brystsyge, han sov ikke om Natten, hostede forfrdeligt og spttede Blod. Det var blevet hans Dd at overvintre her hjemme; Groserer Melchior, der ved alle Leiligheder viser sig saa veltnkende og gjr Alt for at glde mig, lod det unge Menneske faae fri Reise og Kost paa eet af sine Skibe til Vestindien og der er han vistnok nu i disse Dage og ved de Anbefalinger Melchior gav ham med haabe vi han kommer i een eller anden hderlig Vei. Vr imidlertid srdeles takket og siig Hr Greven ogsaa min inderlige Paaskjnnelse. Festen i Odense nd jeg desvrre ikke ret da den stod paa, jeg var saa betaget af det Hele og leed dertil af en slem Tandpine, frst da jeg sad i Jernbanevognen og denne bruuste afsted under de sidste Hurraraab, blev jeg varm om Hjertet og flte hele Glden over det sjldent Oplevede. Over hele Landet synes Festen at vre blevet optaget med stor Deeltagelse. Deres Naade vil i illustrerede Tidende have seet Billedet der fremstiller mit fattige Barndoms Hjem171, aldrig drmte jeg om at det lille Huus skulde blive fremviist. Gid mine Forldre havde oplevet denne Glde. Fru Heiberg172 talte jeg med igaar, hun talte om min Fest og anvendte ved den, om min Moder, et dansk Ordsprog, jeg ikke har hrt fr, men som jeg finder saa smukt og sandt: "I fattig Kones Skjd kan ligge et rigt Barn k Aldrig flte jeg mig mere lille og ydmyget end just i det man lftede mig saa hit. Om Carl Blochs og Frken Trepkas173 Forlovelse har vistnok Deres Naade hrt, Brylluppet bliver i dette Foraar og saa reise de strax til Italien for et Par Aar. Den engelske Minister Murray174 forlader Kjbenhavn den 18 Januar og tager med hele Familien til Lissabon, det er et stort Tab for den selskabelige Verden, det var et livligt behageligt Huus. Jeg var der forleden til en smuk dramatisk fransk Forestilling. Iforgaars var der stort Bal. Den italienske Opera er begyndt175, men ikke lovende, jeg gik bort derfra midt under Forestillingen. Vor Opera paa det kongelige Theater staaer hiere! Tnker Deres Naade paa i Vinter eller det tidlige Foraar at komme herind til Byen? Meget lnges jeg efter at see Dem, tale med Dem og hre om hele Kredsen; hils dem hver isr fra Deres Fru Svigermoder til "den Yngste". Vil Deres Naade hilse Prsten, Lgen, Huuslreren og Lrerinden; til sidstnvnte beder jeg om tillige maa blive sagt at Bille frst kom hjem nu til Julen, og at jeg skal see snarest at erholde et Svar af ham angaaende Manuskriptet, giver han et "Nej" skal jeg tale med Hr Steenstrup! Jeg haaber at den kjre Ulrik Adolph og alle Brnene groe frem i Sundhed og Velvre, min Gudsn takker jeg for hans Brev.

Hjerteligst og rbdigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus