Dato: 22. februar 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Vilhelm Boye
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 22 Februar 1868.

Kjre Hr Boye!

Hjertelig Tak for Deres venlige Skrivelse, jeg havde netop Dagen fr jeg modtog den vret ude paa Frederiksberg hos Deres Moder, som jeg vidste havde faaet Brev, dette lste jeg og seer nu at De er glad og tilfreds, som jeg var forvisset om De vilde blive, i Deres nye, hollandske Hjem. De skriver saa varmt og smukt om hver; jeg har faa lyslevende Erindringer om mit eget deilige Ophold der, om den hele Omgivelse, Sted og Personer at jeg med stor Interesse har fulgt Deres Skildring. Hils inderligt og varmt Enhver og gjr mig den Tjeneste at tale med Digteren Ten-Kate og giv mig Besked om hvad Samtalen har frt til. De vil maaskee erindre, at jeg fr Deres Afreise fortalte Dem at jeg ved et Brev fra Hr /A.L. Brandt havde faaet Efterretning om at Ten-Kate vilde udgive paa Hollandsk mine Digte og nskede af mig en Fortale. Jeg vidste hvor smukt han paa Vers havde gjengivet flere af mine Eventyr, alle skrevne i Prosa, om det nu var disse der samlede skulde trde ud i Verden eller det var mine "lyriske Digte", vidste jeg ikke og skrev derfor strax til Ten-Kate herom, i det jeg tilfiede, at de af mine Digte jeg helst nskede udbredte, fandtes i den nyeste Samling, der nu ved Nytaar var udkommet og benvnet: "Kjendte og glemte Digte", jeg lovede ham at jeg skulde sende disse og , kjre Ven, vr saa venlig at tage Bogen med, som han altsaa nu har. Derimod Brev fra ham fik jeg ikke. Den fortrffelige Hr. A.L. Brandt var imidlertid atter saa / elskvrdig at give mig nogen Besked, og deri var atter Gjentagelse om at levere en Fortale. Dette synes jeg er aldeles ufornden, ja jeg finder det endog forunderlig, Thi naar en Digter, af den store Betydning som Ten-Kate har, berer mig med digterisk, som han kan, det have vi seet, at indfre mig end mere hos sine Landsmnd, da er mit Forord aldeles overfldigt. Og dersom han holder der paa, da veed jeg kun een Form, nemlig Brev-Formen, i en Skrivelse til ham at sige min Tak for den re han gjr mig. Jeg har ogsaa ved Hr Brandt erfaret at det er mine Eventyr han gjengiver paa Vers; men mon ikke, nu han ved at kjende de lyriske Digte, i det mindste nogle af disse som meest tiltale ham, kunde flge med. Tal herom med ham og giv mig niagtig Besked, samt ogsaa naar han tnker at Digt/Samlingen komme i Handelen./ Det er rimeligt at jeg i April reiser til Syd-Frankrige og jeg vilde jo gjerne have hrt fra Dem og ham fr den Tid. Deres Moder og Jomfru Gynther have det godt; hele Familien troer jeg er i bedste Velgaaende, naar jeg untager vor kire Fru Drevsen, med hvem det kun gaaer smaat fremad, men Gud skee Lov, fremad. Ud tr hun endnu ikke komme, hun sidder og ligger paa Sophaen, seer ret vel ud og taler med vante Livlighed. Jonna Stampe med sin mindste Datter er der endnu. Iaftes gik da for frste Gang Bournonvilles ny Ballet Thrymsquiden med Musik af Professor Hartmann.

/Jeg var der og havde forud overvret Generalprven. To af Decorationerne, girs Slot og Thryms Hule ere af en svensk Maler og af srdeles Virkning.Til girs Slot er Scenen blevet hele 10 Alen bredere end den allerede er, idet nu Koulisser og Sophitter ere tagne bort. Hulen der styrter sammen over Jtterne, er ogsaa af den svenske Maler. Det er en storartet Balletdigtning der gjr Bournonville re; Kriikken er imidlertid modsigende, Nogle tager for strengt fat, Andre svimle i Henrykkelse.

Einar Drevsen taler om at han i Slutningen af Marts vil reise til Paris, men han er lidt svvende i at tage en bestemt Beslutning; jeg raadede ham at lgge Veien om over Amsterdam og Bryssel. Harald vil ogsaa ud, for mere end at lufte sig, han tnker paa at blive et Aar borte og blive tilkommende Aar i Rom. Udreisen skulde vre gjennem Syd-Frankrige. Jeg veed saa lidt om hvem der hrer til Deres Omgangs Venner, kjre Boye, at jeg ikke kan bringe Efterretninger om disse eller Hilsener, jeg kan kun kaste en heel Bouqeet-Hilsen fra Familien Collin. Drewsen og / fra mig selv, denne sidste beder jeg De vil dele med den Brandtske Familie i begge Huse; til Familien regner jeg naturligvis ogsaa den lilleSaras Opdragerinde. Hver elskvrdig Hollnder eller Hollnderinde, som har Tanke eller Hjerte for H.C. Andersen bringer De ogsaa min Hilsen og det varer jo ikke alfor lnge fr jeg faaer Brev fra Dem, senest til min hie Fdselsdag den 2den April, thi da begynder jeg allerede paa at lfte Vingerne for senest 14 Dage efter at flyve ud i det lyse Foraar ti l grnne Trer, varm Luft og frie Vingeslag. Men nu har De allerede faaet tre Blade, Sort paa Hvidt for at De og de kjre Venner i Holland varmt og levende ere i min Tanke.

Hjerteligst H.C. Andersen

Kuvert:

Velbaarne

Hr Vilhelm Boye

Adresse: Enke-Fru Boye

paa Frederiksborg Slot

ved Kjbenhavn

fra H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus