Dato: 10. august 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Holger Stampe Carisius
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 10 August 1838

[på skrå over øverste del:] Til Baron Holger Stampe!

Min kjære Holger!

De er dog nok i Grunden blevet min Yndling, De var jo ogsaa den, som bad Moderen være ret mild mod Digteren. Min Brevdue her bringe Dem et ærligt Haandtryk, vi ere bleven Venner paa Landet og i Vandet, sligt Venskab maa bestemt kunne holde sig. De Andre der ude skulle nu hver have en Hilsen; Deres Hr Fader siger De, jeg ret af Hjertet takker for hans inderlige Velvillie for mig! Deres Moder fortæller De, at Throvaldsen rimeligviis ikke kommer hjem med Fregatten. Henrik kan De bringe en Hilsen fra Maria Hornemann, det er vel ikke paalagt mig anderledes,men hils dem Alle ret meget, men jeg har jo Lov til at fordele Hilsenerne. Siig Elise at naar jeg i en ny Roman skildrer en elskværdig, hjertelig Pige da skal hun blive kaldt op efter hende. Christian kan De fortælle at jeg fandt ham elskværdig / i Vandet, Janina naar hun gjerne vilde have sin Villie frem, bed hende skrive mig et lille Brev til, det vil vist blive diplomatisk, Jette Wulff tager det nok med. De seer nok jeg er lidt bitter, men det kommer af Janina ei paaskjønnede min Kjærlighed. Siig Frøken Schwartsen at jeg vil være meget glad om hun venlig erindrer mig, hendes smukke Sang er een af de mange Mindeblomster jeg har fra Nysø.

Hr. Beck har viist mig hvor elskværdig jeg burde være og da vist vilde vinde Alle, som han gjør det. Siig Christian Wulff at Hartmanns Opera Ravnen bliver næste Aar udgivet af Musikforeningen. Fortæl Jette Wulff at hun kjører godt, man blunder lidt for længe, samt at Schafes fra Berlin, skal være her. - Af Theater Nyheder ere disse at Bull er i vente, at en Jomf: Andersen fra Tatchens Troup skal deputere i Pariserdrengene og i Qvækeren og Dandserinden (i September). Jomf. Lichtensteins 2den Debut bliver som Pagen i Figaro. -

Naar Frøken Wulff reiser ind faaer jeg fra den, som er min Ven eller Veninde paa Nysø, enten et Brev eller en Blomst, det skal være Runen jeg vil raade. Hils Frøken Schmidt, altid er jeg Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 60, 6267-68)