Dato: 2. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Holsteinborg d. 2. August 68.

Saa mange, "mange Tak for alle de hjertelige, milde Tanker Deres kjre Brev bragte bedste Etatsraad! - Gud give Benet saa reel Fremgang at De ikke mere maatte behve Lgehjelp. Thi over 7 Uger forekommer mig nsten en lidt betnkelig lang Tid! saadanne et Saar kan i Deres Alder jo let faa det Indfald at holde sig aabent og det nsker jeg Dem rigtignok ikke, da De igrunden er saa sund at De ikke behver nogen saadan Afleder. Men forudsadt altsaa at De er saa vel at De tr reise fra Byen, saa beder jeg Dem gjre det snarest muelig. Sagen er den: at jeg hele Sommeren har vret elendig og min Mand derfor har bedet mig overveie - medens han i disse Dage er Kong Carls Gjst paa Ulriksdal, medens han samtidig varetager sin Function som det danske Landhuusholdningsselskabs President ved det svenske Landmandsmde - om jeg ikke kunde beskikke mit Huus saaledes at jeg, naar han midt i Maaneden tager til Ems kunde reise med ham, for i Soden - mit gamle gode Soden bruge en Kur for mig selv. Bodild skulde saa flge med mig. Paa Onsdag venter jeg vores nye Gouvernante Frken Zeuthen, som jeg haaber vil bevare den Tillid jeg alt paa Forhaand har til hende, men inden jeg faaer talt med hende om disse Planer, synes jeg at jeg ogsaa skylder hende ikke at bestemme Noget. Min kjre gamle Svigermoder er til Tider saa svag saaat det egentlig er mig en stor Overvindelse at forlade hende, men jeg har sjelden flt mig saa elendig som i denne Tid; min Lge veed Inted til Lindring for mig og saa forekommer det mig at jeg nsten skylder mine mange Kjre itide at bruge noget Ordentligt, isr da min Mand nsker det saa Meget. Wanda med sine Brn blive saa indtil vi reise og det Samme haaber jeg af Dem. I Aftes vare vi hos den lykkelige Bedstemoder paa Basns4 - som lod til helst at nske Deres Besg i Septbr.; naar De altsaa som De skrev vilde vre paa Frijsenborg sidste Halvdelen af August, - da var det jo yndigt hvis De strax vilde begynde Udflugten hos os - hvor Alle saa meget gldes til Deres Ankomst men mest dog

Deres hjertelig hengivne

M. Holstein

der altsaa kun nu venter Deres Bestemmelse med Hensyn til hvor og naar De vil afhentes! -

Imorgen er det Deres Gudsns - Ghr. Christoffs Fdselsdag; han har en lille Fugleskydning.

Undskyld dette Jaskeri!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus (HCA A-854-0003)